Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘ugoda’

Powaga rzeczy ugodzonej

komentarze 3

Pytanie: Czy prawomocna ugoda pozasądowa albo sądowa tak jak w przypadku prawomocnego wyroku uniemożliwia wszczęcie kolejnego postępowania w tej sprawie o zapłatę? Chodzi mi o to, że ugoda nie jest orzeczeniem sądowym więc nie występuje w jej przypadku powaga rzeczy osądzonej. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Ugoda sądowa zawarta pod warunkiem

komentarze 2

Pytanie: Czy ugoda sądowa co do spłaty ratalnej zadłużenia może zostać zawarta pod warunkiem którego niespełnienie przez którąś ze stron powoduje jej unieważnienie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Czy pełnomocnik procesowy może zawrzeć ugodę pozasądową?

komentarze 3

Pytanie: Wyjaśnił Pan, że pełnomocnik ma prawo zawrzeć ugodę sądową w imieniu pozwanego lub powoda. A jak to wygląda w przypadku ugody pozasądowej, czy pełnomocnik procesowy może zawrzeć ugodę pozasądową? Chodzi więc o przypadek w którym toczy się postępowanie sądowe ale pełnomocnik dogaduje się z przeciwnikiem procesowym poza sądem i podpisują ugodę. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Czy pełnomocnik procesowy może zawrzeć ugodę sądową?

komentarze 3

Pytanie: Czy adwokat pozwanego może podpisać za niego ugodę sądową? Jest to sprawa o zapłatę pomiędzy osobami fizycznymi. Ma pełnomocnictwo ale nie wiem czy ono upoważnia go do podpisania ugody – zakres pełnomocnictwa. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: , ,

Ugoda sądowa a umorzenie postępowania

komentarzy 7

Pytanie: Czy zawarcie ugody przed sądem w postępowaniu sądowym o zapłatę skutkuje umorzeniem postępowania? Czy ugoda sądowa jest wyrokiem, orzeczeniem w sprawie? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Ugoda sądowa a upadek zabezpieczenia

komentarze 4

Pytanie: Mam zabezpieczenie roszczenia którego sąd udzielił przed wszczęciem postępowania o zapłatę. Pozwany chce zawrzeć ugodę sądową. Czy jej zawarcie spowoduje upadek zabezpieczenia po miesiącu zgodnie z art. 7541 § 2 kpc? Więcej… »

Czy ugoda sądowa jest tytułem wykonawczym?

komentarze 3

Pytanie: Czy ugoda sądowa sama z siebie jest czy nie jest tytułem wykonawczym? O ile dobrze doczytałem, to w przypadku gdy dłużnik nie zapłaci w terminie należności z ugody, dopiero wtedy występuję do Sądu z ugodą o nadanie jej klauzuli wykonalności i na podstawie udzielonego tytułu wykonawczego (ugoda z klauzulą) występuję do komornika z wnioskiem o egzekucję. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Ugoda sądowa a koszty komornicze

komentarze 4

Pytanie: Proszę o odpowiedź na poniższą kwestię. Strony sporu na pierwszej rozprawie na wniosek strony pozwanej deklarują chęć ugody. Strona pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika deklaruje chęć spisania treści ugody. Strona powodowa bez pełnomocnika przystaje na tą propozycję sporządzenia treści ugody. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: ,

Pismo do wierzyciela o rozłożenie długu na raty

komentarze 4

Pytanie: Czy mógłby Pan pomóc sporządzić pismo do wierzyciela o rozłożenie długu na raty? Chyba że ma Pan na blogu wzór takiego wniosku ale ja nie znalazłam. Chodzi mi o rozłożenie na raty miesięczne spłaty 5 tysięcy złotych tytułem pożyczki z firmy pożyczkowej, nie z banku. Rata proponowana – 1 tysiąc złotych. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Firma windykacyjna nie chce ugody

1 komentarz

Pytanie: Co zrobić kiedy firma windykacyjna nie chce ugody? Proponuję im spłacenie pożyczki w 5 cotygodniowych ratach, jedną spłaciłem żeby uwiarygodnić się i po tym zaproponowałem ugodę. Nie chcą, grożą sądem jeżeli całości nie spłacę w ciągu 7 dni. Więcej… »