Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ugoda sądowa a koszty komornicze

Brak komentarzy

Pytanie: Proszę o odpowiedź na poniższą kwestię. Strony sporu na pierwszej rozprawie na wniosek strony pozwanej deklarują chęć ugody. Strona pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika deklaruje chęć spisania treści ugody. Strona powodowa bez pełnomocnika przystaje na tą propozycję sporządzenia treści ugody. Pełnomocnik proponuje ustnie na rozprawie, rozłożenie spłaty wps na raty oraz opłacenie wszystkich odsetek i kosztów komorniczych. Część kwoty wps jest już zabezpieczona przez komornika na podstawie udzielonego powodowi przez Sąd, zabezpieczenia roszczeń przed wniesieniem pozwu w sprawie.

Przeczytaj też: Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

Na jakie zapisy w proponowanej treści ugody powód musi zwrócić szczególną uwagę, tak aby nie poniósł jakichkolwiek kosztów komorniczych związanych z potencjalnie przyszłych czynności egzekucyjnych – w przypadku, gdy dłużnik nie będzie spłacał rat kwoty wps terminowo?

Odpowiedź: Wystarczy, że w ugodzie NIE znajdzie się zapis, że wierzyciel zwróci dłużnikowi poniesioną przez tego ostatniego opłatę egzekucyjną, ani że nie ma on prawa domagać się od dłużnika zwrotu kosztów egzekucji (wpłaconych zaliczek…).

Przeczytaj też: Ugoda przed sądem a komornik

Art. 770 § 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem.

Przeczytaj też: Wierzyciel nie chce ugody

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 stycznia, 2023

kategoria windykacja

tag

Skomentuj