Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ugoda sądowa a umorzenie postępowania

7 komentarzy

Pytanie: Czy zawarcie ugody przed sądem w postępowaniu sądowym o zapłatę skutkuje umorzeniem postępowania? Czy ugoda sądowa jest wyrokiem, orzeczeniem w sprawie?

Przeczytaj też: Ugoda przed sądem a komornik

Odpowiedź: Tak, zawarcie ugody przed sądem skutkuje umorzeniem postępowania. Art. 355 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) stanowi bowiem między innymi, że sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód strony zawarły ugodę.

Przeczytaj też: Ugoda sądowa a upadek zabezpieczenia

W związku z powyższym ugoda sądowa nie jest orzeczeniem, jest umową zawartą pomiędzy stronami za zgodą sądu (jeśli sąd uzna jej ustalenia za dopuszczalne prawnie).

Przeczytaj też: Czy ugoda sądowa jest tytułem wykonawczym?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

8 lutego, 2023

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Ugoda sądowa a umorzenie postępowania'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ugoda dobra rzecz ale tylko w spornych sprawach. Sąd zawsze na początku zaproponuje ugodę, bo tak musi i mu tak na rękę (odpada prowadzenie rozpraw).

  Zima

  8 lut 23 o 10:55

 2. Po jakim czasie umorzenie postępowania wskutek zawarcia ugody staje się prawomocne?

  Maciek

  8 lut 23 o 19:17

 3. 7 dni od postanowienia o umorzeniu postępowania.

  admin

  8 lut 23 o 20:24

 4. Czy ugodę przed sądem można zawrzeć w sytuacji gdy egzekucja już trwa? Czy wtedy też postępowanie egzekucyjne jest umarzane?

  Anna

  8 lut 23 o 20:18

 5. Można, jest wtedy umarzane na wniosek wierzyciela. Uwaga jednak na opłatę egzekucyjną:

  Art. 29 ust. 1 Ustawy o kosztach komorniczych
  W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

  admin

  8 lut 23 o 20:23

 6. To trochę nie ma sensu, bo w sytuacji gdy dłużnik zawrze ugodę z której wynika, że spłaci np.50% kapitału, a reszta z odsetkami zostanie umorzona to po pierwsze zapłaci podatek od różnicy (i to nie mały), a po drugie 10% od kwoty pierwotnej, która w skrajnych przypadkach (duża kwota zobowiązania+wysokie odsetki) może wynosić więcej niż to co ugrał w ramach ugody.

  Anna

  9 lut 23 o 18:48

 7. Tak, miałem podobna sytuacje w przypadku wierzycieli mojej firmy. Po dwóch latach „hodowania” odsetek i zupełnej bezczynności wierzycieli okazało się, że nie warto podejmować żadnych rozmów, bo US i komornik byliby jedynymi wygranymi. Ogłosiłem upadłość i po problemie.

  MeHow

  11 lut 23 o 20:40

Skomentuj