Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Termin zwrotu pożyczki; ustna umowa i pisemne oświadczenie dłużnika

skomentuj

Pytanie: Klient zwrócił się do prawników o poradę w sytuacji, w której może znaleźć się niejeden pożyczkodawca. Dlatego przytaczamy problem i poradę. Otóż pożyczkodawca na podstawie ustnej umowy pożyczki udzielił pożyczki w wysokości 16 tys. zł. Umówili się z pożyczkodawcą, że jest to pożyczka na okres 3 miesięcy. Pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczki w tym ustnie ustalonym terminie. Tłumacząc się kłopotami finansowymi sporządził oświadczenie w którym zobowiązał się do spłaty co miesiąc po 1 tys. zł. Pożyczkodawca również podpisał się na tym oświadczeniu. Czy ten podpis ze strony także pożyczkodawcy oznacza akceptację spłat ratalnych i a takiej sytuacji nie może on żądać spłaty całości, jak ustalono ustnie, a w razie potrzeby uzyskać nakaz zapłaty? Jak wspomniałem, jest to „oświadczenie a nie np. „ugoda”.

Odpowiedź: Należałoby ustalić charakter tego oświadczenia i skutki dla umowy pożyczki. W tym wypadku należy wykluczyć tzw. nowację umowy pożyczki. Nowacja polega na wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki i zastąpieniu tego zobowiązania innym zobowiązaniem wynikającym z innej podstawy prawnej. Dla skuteczności nowacji konieczne byłoby zawarcie umowy pomiędzy stronami umowy pożyczki, w którym zgadzają się na zmianę zobowiązania. Umowa o nowację nie musi być określona wprost, jednak musi być dostatecznie uzewnętrzniona aby była dorozumiana. Jednak nowacji nie można domniemywać. Jeżeli więc z umowy nie wynika wyraźnie zamiar stron zastąpienia poprzednio istniejącego zobowiązania nowym zobowiązaniem, do nowacji nie dojdzie. Dlatego w przedstawionym opisie stanu faktycznego do nowacji nie doszło. Nadal mamy więc do czynienia z ważną i skuteczną umową pożyczki. Co prawda dla umowy pożyczki przenoszącej kwotę 500 zł przewidziana została forma pisemna, jednak tylko pod rygorem utrudnień dowodowych. Tak więc umowa pożyczki kwoty 16 tyś. zł jest skutecznie zawarta, jednak w razie sporu pożyczkodawca może mieć problem z wykazaniem zawarcia tej umowy. Oświadczenie pożyczkobiorcy o zamiarze spłaty tej pożyczki może dla pożyczkodawcy stanowić ułatwienie w wykazaniu zawarcia tej umowy. O tym czy mamy w tym przypadku do czynienia z oświadczeniem pożyczkodawcy, czy też z umową zawartą pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą decyduje całokształt okoliczności faktycznych towarzyszących złożeniu oświadczenia woli/zawarciu aneksu do umowy. Jeżeli pożyczkodawca wyraził zgodę na spłatę pożyczki w miesięcznych ratach (o czym świadczy jego podpis na oświadczeniu pożyczkodawcy), to nie może on domagać się spłaty całości pożyczki jednorazowo. Jedyny sposób na domaganie się przez pożyczkodawcę zwrotu całej kwoty pożyczki to wypowiedzenie umowy pożyczki. Wypowiedzenie będzie dopuszczalne, jeżeli pożyczkobiorca opóźni się ze spłatą co najmniej jednej raty pożyczki i po wyznaczeniu przez pożyczkodawcę dodatkowego terminu na ich uregulowanie, ten dodatkowy terminu bezskutecznie upłynie. Jeżeli pożyczkodawca będzie regularnie spłacał kwotę pożyczki zgodnie z dokonanymi ustaleniami, pożyczkodawca naszym zdaniem nie będzie mógł skutecznie wypowiedzieć umowy pożyczki.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

04/12/2014

kategoria umowy

Skomentuj