Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wykaz majątku a wyjawienie majątku

7 komentarzy

Pytanie: Z informacji tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/wyjawienie-majatku-w-egzekucji-administracyjnej/ wynika, że w egzekucji administracyjnej pod rygorem odpowiedzialności karnej można żądać od dłużnika wyjawienia majątku pozasądowo jak i w sądzie. A w egzekucji prowadzonej przez komornika też może on żądać ujawnienia majątku przez dłużnika pozasądowo. A sądowe wyjawienie majątku w egzekucji administracyjnej odbywa się jak piszecie – na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego czyli jak rozumiem w postępowaniu cywilnym dalej też funkcjonuje sądowe wyjawienie majątku pomimo wprowadzenia nie tak dawno możliwości żądania przez komornika złożenia wykazu majątku przez dłużnika, pozasądowo?

Przeczytaj też: Ponowny wniosek o wyjawienie majątku

Jaki jest sens kierowania sprawy do sądu w tym celu jeżeli komornik ma prawo pozasądowo uzyskać informacje majątkowe o dłużniku tez pod rygorem odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji? Czy zakres informacji jakie można uzyskać od dłużnika co do jego majątku i dochodów różni się w obu przypadkach? Chodzi mi tylko o postępowanie cywilne a nie administracyjne.

Przeczytaj też: Udzielenie wyjaśnień komornikowi a złożenie wykazu majątku

Odpowiedź: Tak podczas wyjawienia majątku przed sądem jak i przy składaniu wykazu majątku dla komornika można od dłużnik żądać wszelkich informacji o majątku w tym dochodach dłużnika. Sądowe wyjawienie majątku może zostać zainicjowane nie tylko w toku egzekucji ale też w niektórych przypadkach zarówno przed wszczęciem jak i po zakończeniu postępowania egzekucyjnego a złożenie wykazu majątku tylko w trakcie tegoż postępowania. Wyjawienie majątku przed sądem odbywa się na wniosek wierzyciela a złożenie wykazu majątku przed komornikiem inicjowane jest z urzędu przez komornika.

Przeczytaj też: Wyjawienie majątku przed wszczęciem egzekucji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 lutego, 2021

Komentarze do 'Wykaz majątku a wyjawienie majątku'

Subscribe to comments with RSS

 1. Dłużnicy kłamią i zatajają podczas tych wyjawień i wykazów, jeszcze to przed komornikiem ma jakiś sens, wierzyciel nie musi sie trudzić ale sądowe wyjawienie jest o kant … rozbić.

  Laila

  16 lut 21 o 06:06

 2. Miałem dłużnika który podczas wyjawienia majątku (jeszcze przed zleceniem mi przez wierzyciela windykacji) w sądzie zeznał, że nie posiada nic a ja później ustaliłem, że w tymże mieście w którym mieszka ma mieszkanie spółdzielcze własnościowe!

  admin

  16 lut 21 o 09:14

 3. Do niedawna wierzyciel mógł sobie wybrać komornika z terenu Polski. przykład: dłużnik mieszka w Krakowie a wierzyciel wybiera sobie przeciwko niemu komornika ze Szczecina. A komornik może sobie wezwać dłużnika do siebie do kancelarii na złożenie wykazu majątku. I wtedy taki dłużnik z Krakowa musiał jechać do komornika do Szczecina! Obecnie wybór komornika ograniczony został do apelacji.

  łukasz

  12 maj 21 o 11:56

 4. Czy komornik wzywa korespondencyjnie dłużnika do kancelarii, aby dłużnik stawił się osobiście oraz złożył w niej wykaz majątku, czy komornik może udać się do miejsca zamieszkania dłużnika i tam wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku
  z przyrzeczeniem?

  dynio

  29 sty 23 o 05:06

 5. Dłużnik nie ma obowiązku osobistego stawiennictwa celem złożenia wykazu majątku; wykaz majątku może przesłać komornikowi pocztą. Zatem i komornik nie musi w tym celu udać się do dłużnika.

  admin

  29 sty 23 o 08:50

 6. Czy wierzyciel a jeśli tak, to w jakich wypadkach może złożyć wniosek do Sądu o wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku z przyrzeczeniem ale w Sądzie, nie komornikowi?

  arnika

  29 sty 23 o 15:23

 7. Tak, może.

  Art. 913 kpc
  § 1. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności, oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”.

  admin

  29 sty 23 o 15:35

Skomentuj