Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wejście komornika w asyście Policji

23 komentarze

Aktualizacja z dnia 29.05.2019 r. – Zgodnie z nowym brzmieniem art. 765 Kodeksu postępowania cywilnego, otwarcia lub przeszukania mieszkania dłużnika komornik dokonuje wyłącznie w asyście Policji.

Przeczytaj też: Czy windykator może przyjść z Policją?

Pytanie: Zadzwoniłem do komornika z pytaniem, co w sprawie egzekucji mojej należności. Pani u komornika poinformowała mnie że podjęli czynności w terenie czyli pofatygowali się do dłużnika ale w notatce mają że “wystąpił opór ze strony żony dłużnika” czyli nie wpuściła ich. Może raczej była to konkubina, ale to nie ważne. Będą dalej próbować i w końcu zaproponują mi wejście z Policją za które jednak będę musiał zapłacić ok. 600 zł. ale jestem skłonny ponieść te koszty. Pozwoliłem sobie wyrazić opinię, że dalsze próby nie wydają się mieć sensu i że od razu zapłacę i niech wejdą z Policja ale pani od komornika powiedziała mi że to niemożliwe, bo musi wystąpić opór ze strony samego dłużnika a nie ze strony domownika (aby można wejść z Policją).

Przeczytaj też: Ile razy komornik może wejść do mieszkania dłużnika?


Ja na to, ze w takim razie może nigdy nie będzie można wejść tam, bo zawsze będzie “opór ze strony żony” a nie ze strony dłużnika który będzie udawał ze go tam nie ma i rozmawiać z komornikiem będzie ta żona czy przyjaciółka dłużnika. Przyznała mi, że tak może być. Ponadto zapytałem co w przypadku jeśli domownicy i sam dłużnik będą udawać za każdym razem że ich nie ma w mieszkaniu albo gdy faktycznie nikogo tam nie będzie. Zapytałem czy komornik nie może wejść komisyjnie, z Policją do mieszkania w którym akurat nikogo nie ma. Odpowiedziała ta pracownica komornika że istotnie wówczas nie będzie można wejść do mieszkania dłużnika. Wydaje mi się to bez sensu i podejrzewam że pracownica komornika myli się w tym zakresie. Proszę o poradę, opinię co stanowią przepisy i czy udawanie przez dłużnika że nie ma go w domu albo gdy rzeczywiście nie ma go w domu jest przeszkodą nie do pokonania i nie można wówczas wejść z Policją aby zająć ruchomości w mieszkaniu?

Przeczytaj też: Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 765 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, regulującego sytuację wystąpienia oporu w przeprowadzanych przez komornika czynnościach egzekucyjnych, w przypadku zaistnienia takiego oporu, komornik może wezwać do pomocy organy Policji. Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego. W/w przepis kpc nie precyzuje, czy chodzić tutaj ma o opór stawiany przez samego dłużnika osobiście, czy też przez inne osoby. Mało uzasadnione byłoby jednakże interpretowanie tego przepisu w sposób ograniczający krąg podmiotów mogących próbować udaremniać komornikowi wykonanie czynności. Celem tej regulacji jest bowiem umożliwienie prawidłowego wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym, które mogą być w różny sposób utrudniane, a także zapewnienie bezpieczeństwa komornikowi i osobom uczestniczącym w czynnościach egzekucyjnych.

Przeczytaj też: Czy komornik może przyjść bez zapowiedzi?

W doktrynie wyraźnie wskazuje się, że opór, o którym mowa w art. 765 par. 1 kpc, występować może nie tylko ze strony dłużnika, ale także ze strony innych osób (tak np. Henryk Pietrzkowski, Lexpolonica, Komentarz do art. 765 kpc, punkt 2). Opór może przybierać formę zarówno zachowania czynnego, jak i biernego. Szczegółowe zasady udzielania pomocy przez policję w postępowaniu egzekucyjnym określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. Par. 3 ust. 1 tegoż rozporządzenia stanowi, że policja udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Tutaj także brak jest jakiegokolwiek zawężenia kręgu podmiotowego osób, które mogą opierać się przeprowadzaniu czynności, a tym samym słowo “opór” należy interpretować szeroko, jako mogący wystąpić również ze strony osób innych niż sam dłużnik.

Przeczytaj też: Przeszukanie mieszkania przez komornika

W przypadku gdyby dłużnik nie chciał wpuścić komornika do mieszkania, udając, że go nie ma, komornik może zarządzić otwarcie mieszkania; kwestia ta została uregulowana w art. 814 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Dokonanie tej czynności w sytuacji, gdy dłużnik i jego domownicy są nieobecni, powinno nastąpić tylko w obecności funkcjonariusza Policji. W analizowanym stanie faktycznym sugerowanym rozwiązaniem byłaby bezpośrednia rozmowa z samym komornikiem i wskazanie mu proponowanego przez Pana rozwiązania. Należy również pamiętać, że na podstawie art. 767 par. 1 kpc przysługuje Panu skarga na czynności komornika. Dotyczy ona także, co jest istotne w przedmiotowej sytuacji, zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika, co do zasady, właściwy jest sąd rejonowy, przy którym działa komornik.

Przeczytaj też: Niewpuszczenie komornika do domu

Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skarga taka powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Winna ona zostać wniesiona do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Przeczytaj też: Kiedy windykator może wejść do domu?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 listopada, 2014

Komentarze do 'Wejście komornika w asyście Policji'

Subscribe to comments with RSS

 1. Taka sytuacja. Stojąc przed własną kamienicą zauważyłem parę osób w tym dzielnicowego. Zapytałem kim są i okazało się że to komornik rzeczoznawca asesor i ślusarze z wizytą do mnie. Oczywiście wpuściłem ich do własnego mieszkania poza ślusarzami, których komornik zwolnił. Pytanie czy w tym wypadku asysta policji a co za tym idzie jej koszty były konieczne i czy można złożyć skargę na nieuzasadnioną asystę policji? Dodatkowo czy komornik nie powinien mi wręczyć druku skargi podczas takiej wizyty i jeżeli tego nie zrobił czy to również można zaskarżyć. I jakie będą konsekwencje obu skarg?

  kolo

  29 maj 19 o 11:56

 2. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 765 Kpc otwarcia lub przeszukania mieszkania dłużnika komornik dokonuje wyłącznie w asyście Policji. Skarga zatem według mnie nie będzie zasadna.

  Zgodnie z art. 767 KPC Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.

  admin

  29 maj 19 o 14:46

 3. Tylko że to nie było przeszukanie a opis i oszacowanie.

  kolo

  29 maj 19 o 14:50

 4. Skoro tak, to według mnie asysta funkcjonariusza policji była nie tylko zbędna ale i bezprawna. Z tym, że skoro już pojawił się (zakładam że kiedyś wcześniej miała miejsce ze strony komornika bezskuteczna próba wejścia) to koszty są należne za przybycie pytanie czy w pełnej wysokości.

  admin

  29 maj 19 o 15:12

 5. Obecnie skargę kierujemy do sądu za pośrednictwem komornika?
  Czyli mogę ją nadać na poczcie listem poleconym na adres komornika? I data nadania jest datą złożenia skargi? I ile egzemplarzy powinna zawierać przesyłka?

  kolo

  29 maj 19 o 15:20

 6. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

  Może Pan poleconym na adres komornika. Tak, data nadania jest datą złożenia skargi. Wysłałbym w dwóch egzemplarzach – dla sądu i dla komornika.

  admin

  29 maj 19 o 15:32

 7. Mam jeszcze pytanie odnośnie samego oszacowania.
  Czy ta wizyta z udziałem biegłego policji etc. to już jest oszacowanie od którego biegnie termin dwutygodniowy na ewentualne skargi, czy nie, bo nigdzie nie potrafię znaleźć materiałów jak to wygląda w praktyce. Wydaje mi się że nie, ale nie mam pewności. Komornik dał mi jakiś protokół do podpisania i tyle, ale nie było tam żadnych kwot.
  Jak dowiem się o tym na jaką kwotę została nieruchomość wyceniona i w praktyce ile to trwa od tej pierwszej wizyty.

  kolo

  29 maj 19 o 15:44

 8. Termin na zaskarżenie opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. O terminie opisu i oszacowania komornik ma obowiązek zawiadomić dłużnika. W oszacowaniu musi być podana kwota oszacowania.

  admin

  29 maj 19 o 16:32

 9. Ale rozumiem że ta sympatyczna wizyta o której pisałem wyżej to jeszcze nie jest ukończenie opisu i oszacowania?

  kolo

  29 maj 19 o 23:58

 10. Chyba nie, skoro kwoty nie podano. Oszacowania nie dokonuje się w pięć minut. Rzeczoznawca musi na to poświecić sporo czasu.

  admin

  30 maj 19 o 06:33

 11. Czy jeżeli nie będzie mnie i w ogóle nikogo w mieszkaniu w mieszkaniu gdy przyjdzie komornik, to czy od razu wezwie on policję i drzwi wyważy?

  Sandra

  8 cze 20 o 19:51

 12. Art. 814 § 1 KPC stanowi że jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika (…). Uważam, że już za pierwszym razem komornik mógłby wezwać policję i ślusarza aby ten otworzył drzwi (niszcząc zamek). jednak chyba żaden komornik nie postąpi tak jeżeli wierzyciel nie uiści na ten cel zaliczki która wynosi z grubsza około 800 złotych. W praktyce komornik, gdy nie otworzą mu drzwi, wraca do kancelarii i pisemnie informuje wierzyciela o sytuacji pouczając go o możliwości wejścia w asyście policji i z pomocą ślusarza pod warunkiem otrzymania od wierzyciela zaliczki. Dłużnika też poucza, że w przypadku niemożności wejścia do lokalu, drzwi otworzy (może otworzyć) ślusarz w asyście policji na koszt dłużnika. Dla wierzycieli jednak najczęściej jest to kwota zaporowa ta zaliczka i do siłowego wejścia nie dochodzi.

  admin

  8 cze 20 o 20:15

 13. Nie dość, że za zniszczone drzwi nie zapłacą, to jest każą zapłacić za czynności Policji i pracę ślusarza. Po prostu lepiej otworzyć drzwi

  rozsądny

  10 cze 20 o 18:00

 14. Ryzyko przyjścia komornika z policjantem i ślusarzem do otwarcia drzwi jest minimalne.

  Anonim

  16 lip 21 o 12:09

 15. No dobrze ale załóżmy że wejdą czyli zamek w drzwiach zostanie zniszczony? I co po ich wyjściu z mieszkania, drzwi pozostaną niezabezpieczone przed złodziejami?

  pato

  13 paź 21 o 13:07

 16. No zamek w drzwiach prawdopodobnie zostanie zniszczony, wytrychem chyba nie otworzy. Co do zabezpieczenia otwartych drzwi, czy komornik ma obowiązek je zabezpieczyć (jak?) to nie wiem, nie znalazłem nic w przepisach w tej materii.

  admin

  13 paź 21 o 13:22

 17. Idzie komornik po dozorcę czy kogoś z administracji i ten ktoś ma na pieczy zabezpieczenie mieszkania dłużnika.

  fajter

  13 paź 21 o 15:10

 18. A drzwi w domku jednorodzinnym kto ma zabezpieczyć? Nie ma administracji, nie ma dozorcy.

  admin

  13 paź 21 o 16:01

 19. Ja zapłaciłem na wejście komornika siłowo czyli z policja ale nie doszło do skutku ponieważ policjant się nie stawił. Podobno tak nierzadko jest, że nie ma wolnego policjanta do tej czynności. Za drugim razem się udało.

  Siwy

  11 lis 21 o 07:18

 20. Jeżeli ma to być wejście do firmy w której wiadomo że dłużnik ma towar, maszyny, to wierzyciel za wejście zapłaci ale za wejście do mieszkania istotnie raczej nie.

  Patrycja

  19 lis 21 o 21:45

 21. Jeżeli przeszukania mieszkania komornik może dokonać tylko w asyście policjanta, to znaczy że bez takiej asysty może wejść ale tylko po to aby się rozejrzeć? Do szafki nie może zajrzeć?

  Mariusz

  17 lut 22 o 06:30

 22. W mojej ocenie – nie może zajrzeć do szafki bez obecności policjanta. Zajrzenie do szafki dłużnika bowiem to już element przeszukania.

  admin

  17 lut 22 o 16:59

 23. A nikt nie będzie trzymał w szafce nic wartościowego spodziewając się komornika. Żadnej biżuterii, gotówki.

  Anonim

  9 mar 22 o 08:59

Skomentuj