Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umowa zawarta przez przedstawiciela

4 komentarze

Pytanie: W umowie pożyczki napisano: „Umowa pożyczki sporządzona w Warszawie dnia 21.06.2007 r. pomiędzy: 1: Krzysztof L. działający w imieniu córki Marty L. a 2: Wiesław M. Par. 1 Krzysztof L. udziela Wiesławowi L. pożyczki …”. Czyli, że Krzysztof L. udziela pożyczki ale działa w imieniu córki Marty L. Windykator ma zostać nabywcą ww. wierzytelności z tytułu pożyczki w formie umowy przelewu (cesji). Kto ma tą cesję podpisać ze mną jako zbywca wierzytelności, czy ojciec czy córka – kto w końcu jest pożyczkodawcą? Czy w takiej sytuacji umowa pożyczki jest nieważna? Jednak pożyczkobiorca otrzymał pieniądze.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności bez zgody dłużnika

Odpowiedź: W analizowanym stanie faktycznym w pierwszej kolejności należałoby ustalić, na jakiej podstawie działa Krzysztof L. Zgodnie z brzmieniem art. 96 kc, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się albo na ustawie – jest to wtedy tzw. przedstawicielstwo ustawowe, albo na oświadczeniu osoby reprezentowanej, tj. na pełnomocnictwie (już teraz jednak zastrzec należy, że ewentualnym cedentem , zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, będzie Marta L.). Pierwszy przypadek odnosić się będzie do sytuacji takiej, gdy córka Krzysztofa L. jest osobą, która nie dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych, tj. jest osobą małoletnią / ubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo. Wtedy jego umocowanie wynika wprost z przepisów ustawy i ewentualny dokument, który powinien windykatorowi przedstawić, to dokument potwierdzający, że jest on ojcem Marty L (jeżeli jest małoletnia), ewentualnie postanowienie o ustanowieniu opieki / kurateli (jeżeli jest ubezwłasnowolniona). Wówczas umowę cesji należałoby spisać analogicznie do zapisu w samej umowie pożyczki, tzn. z „Krzysztofem L. działającym w imieniu córki Marty L.” Należy jednakże zwrócić uwagę na pewne niebezpieczeństwa takiej sytuacji: 1) jeżeli Marta L. jest osobą małoletnią, to niezależnie od faktu, że każdy z rodziców może ją reprezentować i składać oświadczenia w jej imieniu, z wyjątkami zastrzeżonymi w art. 98 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez jego rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku, a rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. To, czy dana czynność, w omawianym przypadku umowa pożyczki, stanowi czynność „zwykłego zarządu” czy też taki zarząd przekracza, jest już ustalane każdorazowo w odniesieniu do danej sytuacji faktycznej. Wydaje się, ze wówczas, przed podpisaniem umowy cesji, dla bezpieczeństwa, dobrze byłoby, aby Krzysztof L. przedstawił stosowne zezwolenie sądu opiekuńczego; 2) jeżeli Marta L. jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo, to reprezentuje ją kurator. Stosownie do art. 181 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. Dlatego tutaj też zalecane byłoby przedstawienie przez Krzysztofa L. odpowiedniego postanowienia sądu opiekuńczego; 3) jeżeli Marta L. jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, to jej przedstawicielem ustawowym jest opiekun. Zgodnie z art. 156 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, opiekun powinien uzyskiwać zgodę sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Sformułowanie „ważniejsze sprawy” również nie jest tutaj zdefiniowane i będzie musiało być interpretowane odrębnie w zależności od sytuacji. Tym niemniej, ze względów bezpieczeństwa, również sugerowane byłoby, aby taka zgoda sądu opiekuńczego została przez Krzysztofa L. przedstawiona.

Przeczytaj też: Umowa o kredyt z osobą ubezwłasnowolnioną

Drugi przypadek obejmuje sytuację, gdy Marta L. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wtedy Krzysztof L. działa jako jej pełnomocnik i umowę cesji powinien windykator podpisać albo z Martą L. bezpośrednio, albo z Krzysztofem L. działającym w jej imieniu, ale powinien on przedstawić windykatorowi pełnomocnictwo, że jest uprawniony do podpisania umowy cesji. Co prawda pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego, niekoniecznie musi być udzielone w formie pisemnej (art. 99 kc; szczególna forma pełnomocnictwa jest wymagana wtedy, jeżeli przepisy prawa uzależniają ważność danej czynności prawnej od zachowania takiej szczególnej formy, np. pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego, ponieważ dla samej sprzedaży nieruchomości też forma aktu notarialnego jest niezbędna – natomiast sama cesja wierzytelności nie musi być pod rygorem nieważności sporządzona w formie pisemnej), ale jednak, z ostrożności, polecane byłoby uzyskanie takiego pełnomocnictwa. Tak samo jeżeli chodzi o umowę pożyczki – pełnomocnictwo nie musiało zostać tutaj udzielone na piśmie, ponieważ w przypadku umowy pożyczki kwoty powyżej 500 zł, forma pisemna jest zastrzeżona jedynie dla celów dowodowych, a nie pod rygorem nieważności, jednakże jeżeli córka była w pełni świadoma czynności dokonanej przez jej ojca, nie powinno stanowić problemu uzyskanie od niej pisemnego oświadczenia, że w umowie pożyczki ojciec działał na podstawie jej pełnomocnictwa, względnie oświadczenia, że potwierdza ona zawartą przez ojca umowę pożyczki. W praktyce, w podobnych sytuacjach, często można spotkać się ze sporządzaniem pełnomocnictw post factum, w których wpisuje się datę wcześniejszą niż data samej czynności. Dla windykatora uzyskanie takiego oświadczenia lub pełnomocnictwa stanowiłoby istotne zabezpieczenie. Reasumując, jeżeli Krzysztof L. jest pełnomocnikiem Marty L., która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, sugeruje się, aby podpisał windykator umowę albo bezpośrednio z Martą L., albo z Krzysztofem L. działającym w jej imieniu, ale po przedłożeniu przez niego: 1) pełnomocnictwa do zawarcia umowy cesji; 2) pełnomocnictwa do zawarcia umowy pożyczki, względnie oświadczenia Marty L., że w umowie pożyczki, działał on na podstawie jej pełnomocnictwa, ewentualnie, że potwierdza ona zawartą umowę pożyczki.

Przeczytaj też: Powierniczy przelew wierzytelności a cesja

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 listopada, 2020

kategoria inne

Komentarze do 'Umowa zawarta przez przedstawiciela'

Subscribe to comments with RSS

 1. Dzień dobry,

  Chciałem się dowiedzieć kilku rzeczy.
  Na państwa stronie znalazłem informację, że można uzyskać darmowe porady.

  Sytuacja wygląda następująco.
  Mieszkanie było wynajmowane od osoby pracującej w Niemczech.
  Umowa była podpisywana za pośrednictwem matki właściciela (twierdziła ze ma upoważnienie. ale nie wiem czy notarialne).

  W momencie wprowadzenia się, mieszkanie było w miarę uporządkowane ale nie było do końca czyste. Paprochy na podłodze, nie pościerane szafki i lodówka też z paprochami, pomimo tego że wynajmująca twierdziła że mieszkanie sprzątała firma. Mamy zdjęcia.

  Mieszkanie oddane zostało w podobnym stanie, czyli drobne paprochy w szafkach i lodówce, na ot też mamy zdjęcia.

  W protokole zdawczym nie ma nic zapisane o uszkodzeniach w mieszkaniu, bo ich nie było.
  Matka właściciela teraz twierdzi, że musiała posprzątać mieszkanie pomimo tego że dostała zdjęcia mieszkania z dnia wynajmowania i z dnia zdania mieszkania.
  Usługę sprzątania wyceniła na 200 złotych. Na razie bez rachunku, czekamy czy taki rachunek dostaniemy.
  Druga rzeczą jest, że twierdzi iż zlew jest na tyle zabrudzony że nie da się go wyczyścić i twierdzi że został zniszczony przez 8 miesięcy użytkowania. Cenę naprawy a prawdopodobnie wymiany wyceniła na 490 złotych. Na razie nie dostaliśmy żadnego paragonu za naprawę.
  Niestety zdjęć zlewy nie posiadamy z dnia wprowadzi, nie spodziewaliśmy się takiej zagrywki ze strony wynajmującego. Z dnia wyprowadzki mamy, uszkodzenie które stwierdziła matka właściciela mieszkania jest odbarwienie zlewu. Co wyceniła na 490 złotych…..

  Jaki jest koszt ubiegania się o zwrot kwoty 740 złotych? czy to w ogóle jest warte takiej kwoty ?

  Po pierwsze do kogo mamy się kierować ze wszystkimi roszczeniami? czy do właściciela czy do jego matki którą upoważnił, prawdopodobnie bez notarialnego potwierdzenia.
  Czy może potrącić, aż tyle za zlew, bo nie był uszkodzony a ona też pewnie nie ma zdjęcia z momentu waszego wprowadzenia się.
  Jak to jest z opłatą za sprzątanie, jeśli mieszkanie zostało zwrócone w podobnym stanie jak w dniu wprowadzi.
  Czy wezwanie do zwroty reszty kaucji można wysłać właścicielowi mieszkania czy macie to wysłać jego matce.
  Czy wezwanie sądowe można wysłać właścicielowi ?
  Czy można wezwać właściciela do potwierdzenia odprowadzenia podatku za czynsz ?
  Czy można wezwać właściciela do potwierdzenia odprowadzenia podatku za czynsz w Niemczech ?

  Wiesław

  14 paź 21 o 12:18

 2. Dzień dobry, skoro w protokole zdawczo odbiorczym brak wzmianek o uszkodzeniach i nieposprzątaniu, to roszczenia tej pani są bezpodstawne. nadto należy wskazać, że jeżeli faktycznie wystąpiły te zarzucane przez nią, to mieszczą się w normalnym zużyciu lokalu: https://pamietnikwindykatora.pl/normalne-zuzycie-lokalu/

  Proszę wezwanie do zapłaty o zwrot CAŁEJ kaucji skierować do niej jako pełnomocnika. Jednak jeżeli będziecie wnosić pozew to przeciwko właścicielowi (o ile jest wymieniony w umowie).

  Wpis sądowy – 100 złotych.

  Nie jesteście uprawnieni do żądania informacji na temat odprowadzenia podatku. Nie przeszkadza to jednak w zapytaniu jej o to. Podatek pod wynajmu w Polsce powinien uiścić w Polsce.

  admin

  14 paź 21 o 12:50

 3. Wygląda na to, że trzeba będzie skierować sprawę na drogę sądową.
  Wynajemca zwrócił jedynie część kwoty.
  Według naszej strony jeszcze Wynajmujący powinien zwrócić 350 złotych. Jednak wynajmujący twierdzi, że omyłkowo przesłał za wysoka kwotę i domaga się zwrotu 570 złotych.

  Proszę powiedzieć, czy trzeba mieć adwokata w przypadku skierowania takiej sprawy do sadu ?
  Czy jest możliwość uzyskania takiego wsparcia z urzędu ?
  W jakich granicach wahają się koszty wynajęcia adwokata lub radcy prawnego ?

  Czy opłaca się walczyć o te 350 złotych w sądzie ?

  Umowa była podpisana z matką jednego z właścicieli. Posiada ona jedynie pisemne (nie notarialne) upoważnienie od obojga właścicieli (małżeństwo).
  Do kogo w takim razie należny wysłać wezwanie o zwrot kaucji ?
  Czy wystarczy takie wezwanie wysłać tylko do jednej osoby ?
  Czy należy je wysłać do właściciela/właścicieli czy osoby upoważnionej, z która się podpisywało umowę ?

  Wiesław

  19 paź 21 o 14:13

 4. Nie trzeba mieć w takiej sprawie adwokata (pełnomocnika). Przy kwocie 350 zł minimalna stawka zastępstwa procesowego wynosi 90 zł ale prawdopodobnie żaden radca / adwokat za taką kwotę pozwu nie sporządzi i zażyczy sobie x razy więcej a nie wiadomo czy sąd zasądzi taką krotność do zwrotu przez pozwanego. Można wnioskować o pomoc z urzędu ale trzeba wykazać że nie stać Pana na poniesienie kosztu pełnomocnika.

  Wezwanie do zapłaty wysłać do pełnomocnika czyli do matki jednego ze współwłaścicieli.

  admin

  19 paź 21 o 15:58

Skomentuj