Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Umowa o kredyt z osobą ubezwłasnowolnioną

Brak komentarzy

Pilnie potrzebuję informacji czy komornik może zająć rentę osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która w przeszłości zaciągnęła kredyt na zakup drzwi, dodam że w chwili zawierania umowy była ona ubezwłasnowolniona. Co można zrobić aby ewentualnie wstrzymać taką egzekucję?

Przeczytaj też: Niepoczytalność a odpowiedzialność cywilna

Odpowiedź: Zakładając że osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie, to Art. 14 Kodeksu cywilnego stanowi: „§ 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. § 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.” Umowa o kredyt z pewnością nie należy do takich umów do których należą takie umowy jak na przykład zakup niezbędnych artykułów żywnościowych albo na przykład prasy codziennej czy innych drobnych towarów zakupywanych przez konsumentów masowo. Jednak już umowy nawet stosunkowo drobnych kwotowo pożyczek jak szybkie chwilówki do takich umów nie zaliczają się.

Przeczytaj też: Choroba psychiczna a odpowiedzialność za długi

Jednak najistotniejsze jest to, że w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie, stosuje się art. 824 § 1 k.p.c., pkt. 2 który stanowi że postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna.

Przeczytaj też: Egzekucja komornicza przeciwko osobie ubezwłasnowolnionej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 lipca, 2020

Skomentuj