Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

2 komentarze

Pytanie: Czy nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności upoważnia do prowadzenia egzekucji komorniczej czy tylko zabezpieczenia roszczenia? W jakich przypadkach, kiedy można otrzymać wyrok z takim rygorem tzn. natychmiastowej wykonalności?

Przeczytaj też: Rygor natychmiastowej wykonalności – czy potrzebna klauzula wykonalności?

Odpowiedź: Tak, nadanie przez sąd wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności umożliwia skierowanie takiego wyroku do egzekucji komorniczej czyli komornik przekaże wierzycielowi – powodowi wyegzekwowane środki. Mowa zatem o egzekucji a nie o zabezpieczeniu roszczenia.

Zgodnie z art. 333 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:
1) zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące;
2) zasądza roszczenie uznane przez pozwanego;
3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny.

Przeczytaj też: Kiedy wyrok zaoczny staje się prawomocny

Sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza należność z wekslu, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego, którego prawdziwość nie została zaprzeczona, oraz jeżeli uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania.

Sąd może również na wniosek nadać wyrokowi nadającemu się do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmiastowej wykonalności, gdyby opóźnienie uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na szkodę.

To nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest wydawany na podstawie uznania roszczenia przez pozwanego a nie zawsze taki nakaz posiada natychmiastową wykonalność?

Przeczytaj też: Natychmiastowa wykonalność a prawomocność wyroku

Uznanie roszczenia przez pozwanego to tylko jeden z przypadków w których sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, bo także gdy brak jest uznania roszczenia, sąd może nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jeżeli roszczenie stwierdzone jest dokumentem urzędowym albo zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem i w tych dwóch ostatnich przypadkach sąd z urzędu – obligatoryjnie nie nada nakazowi zapłaty rygoru natychmiastowej wykonalności.

Reasumując, może się zdarzyć, że komornik na podstawie nieprawomocnego wyroku z rygorem natychmiastowej wykonalności ściągnie od pozwanego to co w wyroku i mnie przekaże a ostatecznie sprawę przegram, co wtedy?

Wtedy pozwany (były pozwany) może domagać się od Pana zwrotu tych pieniędzy wskazując jako podstawę prawną bezpodstawne wzbogacenie.

Przeczytaj też: Bezpodstawne wzbogacenie – nakaz zapłaty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku'

Subscribe to comments with RSS

  1. Żeby taki wyrok dac komornikowi to potrzeba na to klauzulę wykonalności? Chyba nie ponieważ jest informacja o natychmiastowej wykonalności?

    Qba

    20 sty 21 o 22:35

  2. Na nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności pozwanemu przysługuje zażalenie dlatego musi być opatrzony klauzulą wykonalności (oczywiście w zakresie natychmiastowej wykonalności) i wtedy wiadomo, że nie jest wniesione zażalenie (albo że było wniesione ale zostało oddalone).

    admin

    20 sty 21 o 22:52

Skomentuj