Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Faktura bez podpisu odbiorcy a nakaz zapłaty

Brak komentarzy

Pytanie: Mam fakturę bez podpisu odbiorcy, czy na podstawie takiej faktury otrzymam w sądzie nakaz zapłaty upominawczy? Pytam, bo trafiłem na przepis art. 485 § 21 kpc w którym napisano, że sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dowodu doręczenia dłużnikowi faktury a ja właśnie takiego dowodu nie mam, bo jak napisałem, faktura jest niepodpisana.

Odpowiedź: Wskazany przez Pana przepis dotyczy warunków wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym a Pan pyta o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie istnieje przepis który wymieniałby dokumenty niezbędne do uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wskazane są jedynie (w art. 409 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, czyli w jakich przypadkach sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym czyli jeżeli:

1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
2) twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Niepodpisana przez odbiorcę i całkowicie niespłacona faktura załączona do pozwu bez jakiegokolwiek innego dokumentu, niewątpliwie może budzić wątpliwość co do tego, że pozwany faktycznie jest dłużnikiem powoda ale zetknąłem się wielokrotnie z wydaniem przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym właśnie wyłącznie na podstawie niepodpisanej ze strony odbiorcy faktury.

Oczywiście należy mieć na względzie to, że od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść sprzeciw i jeżeli podniesie zarzut, że nie otrzymał towarów / usług wynikających z faktury, to powód będzie musiał udowodnić, że pozwany je otrzymał gdyż jeżeli tego nie udowodni, to powództwo zostanie oddalone.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj