Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Cofnięcie pozwu a zwrot opłaty sądowej

8 komentarzy

Dwa przypadki tu omawiam. Pierwszy, to wycofanie pozwu przed wydaniem przez sąd nakazu zapłaty. Drugi przypadek – wycofanie pozwu po wydaniu nakazu zapłaty. Co ze zwrotem opłaty sądowej?

Pierwszym przypadkiem niejako się pochwalę. Oto gdy pierwszy raz wycofałem pozew w EPU ponieważ dłużniczki (spółka cywilna) nie mogły znieść widocznego wysoko w wynikach wyszukiwarki Google wpisu o nich jako o dłużnikach i ich długu “na sprzedaż” 😉 i zapłaciły całą fakturę “dobrowolnie”. Pozew cofnąłem przed wydaniem przez sąd nakazu zapłaty. Takie postanowienie otrzymałem:

Przeczytaj też: Umorzenie postępowania w EPU a przedawnienie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w składzie następującym Referendarz sądowy … po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa Robert Grabowski przeciwko … postanawia
I. umorzyć postępowanie;
II. zwrócić powodowi z kasy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie kwotę 51,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) tytułem opłaty sądowej od pozwu, po uprawomocnieniu się postanowienia z pkt I.

UZASADNIENIE
Pismem procesowym z dnia 13/06/2013 roku, powód cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia.
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. W myśl zaś art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Przeczytaj też: Dłużnik zapłacił po wniesieniu pozwu

Ponieważ okoliczności sprawy nie wskazują, aby cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia przez powoda było sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa, brak jest podstaw, aby uznać to oświadczenie za niedopuszczalne w myśl art. 203 § 4 k.p.c. W konsekwencji cofnięcie przedmiotowego pozwu bez zrzeczenia się roszczenia nastąpiło ze skutkiem prawnym.

Nadto, na podstawie art. 79 ust. 1 punkt 1 lit. b)* ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zarządził zwrot powodowi całej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 51,00 złotych. Z tych wszystkich względów i na podstawie powołanych przepisów, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie postanowił jak w sentencji.

Wzmiankowany w ww. postanowieniu Art. 79 ust. 1 punkt 1 lit. b) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że sąd z urzędu zwraca całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.

Przeczytaj też: Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

A co w przypadku cofnięcia pozwu po wydaniu nakazu zapłaty, czy przysługuje powodowi zwrot choć części opłaty sądowej? Nie przysługuje; wspomniany przepis nie przewiduje takiej możliwości. Niejeden powód w takiej sytuacji domagał się zwrotu połowy opłaty powołując się na art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych który stanowi, że sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. Raczej nic z tego, bo jak stwierdził Sąd Okręgowy w Koszalinie w postanowieniu z dnia 15 lipca 2011 roku Sygn. akt VI Gz 57/11, posiedzeniem wyznaczającym granicę dopuszczalnego cofnięcia pozwu, skutkującego zwrotem połowy opłaty uiszczonej od pozwu jest nie tylko rozprawa na której Sąd wydaje wyroku, ale również posiedzenie niejawne, na którym wydany został nakaz zapłaty.

Przeczytaj też: Zwolnienie z opłaty sądowej od pozwu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Cofnięcie pozwu a zwrot opłaty sądowej'

Subscribe to comments with RSS

 1. To tylko okręgowy sąd tak stwierdził ani nie apelacyjny ani tym bardziej nie najwyższy czy istnieje już orzecznictwo któregoś z tych wyższych?

  Maria

  24 maj 21 o 05:01

 2. Jak dotąd nie natrafiłem na potwierdzenie tego stanowiska przez sąd wyższej instancji.

  admin

  24 maj 21 o 15:10

 3. W nakazie zapłaty zasądzony jest obowiązek zwrotu kosztu postępowania sądowego poniesionego przez powoda więc nie widzę problemu, chyba że w egzekucji haha.

  Jarema

  22 lip 21 o 11:17

 4. No właśnie problem w egzekucji jest bardzo prawdopodobny, są one zwykle nieskuteczne w całości.

  Cezu

  25 sie 21 o 09:55

 5. Jeżeli cofnę pozew przed rozpatrzeniem nakazu zapłaty to czy sąd potrąca jakąś prowizję od opłaty zwracanej?

  Magda

  15 wrz 21 o 14:57

 6. Nie, sąd nie potrąca w takiej sytuacji żadnej kwoty ze zwracanej opłaty.

  admin

  16 wrz 21 o 07:59

 7. Czy mogę mieć prośbę o pomoc, otóż zapomniałem wysłać do sądu pisma o cofnięcie pozwu w związku z jego bezprzedmiotowością. Wierzycielka nie chciała wziąć ruchomości, komornik umorzył. Ojciec który jest jej właścicielem i złożył powództwo o zwolnienie z egzekucji dostał już jakiś termin rozprawy, można to jeszcze jakoś ” odkręcić “? 🙁

  Batory

  20 wrz 21 o 14:10

 8. Tak, ojciec może cofnąć pozew. Zgodnie z art. Art. 203 KPC (Kodeks postępowania cywilnego) pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Proszę wysłać (tzn. ojciec) wniosek – cofnięcie pozwu. W zaistniałej sytuacji, moim zdaniem, ojciec jako powód otrzyma zwrot połowy opłaty sądowej, na podstawie art. 79 punkt 3) a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

  admin

  20 wrz 21 o 15:44

Skomentuj