Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Podstawy i zasady ustalania wysokości odszkodowania dla pieszych ofiar wypadków drogowych

skomentuj

Odpowiedzialność kierującego pojazdem względem pieszego określa art. 436 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem kierowca ponosi odpowiedzialność za wyrządzenie szkody bezpośredniego osobie lub jej mieniu za wyjątkiem sytuacji w których szkoda jest efektem siły wyższej, wyłącznie winy poszkodowanej osoby albo osoby trzeciej za którą (za zachowanie której) kierujący nie odpowiada. Same przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają wytycznych do ustalania przybliżonej wartości zadośćuczynienia lub odszkodowania. To rozmiar szkód, wysokość szkody ma wpływa na wartość.

Ponadto, w przypadku częściowej winy pieszego wysokość odszkodowania może zostać pomniejszona z powodu winy pieszego, którą ustala się w takich sprawach w procentach. Samej wysokości odszkodowania jednak nie ustala się za pomocą jakichś mierzalnych wskaźników, gdyż przypadki ofiar wypadków są bardzo zindywidualizowane. Niebagatelna rolę odgrywa tu orzecznictwo tj. orzeczenia już zapadłe, szczególnie wyroki Sądu Najwyższego. Zgodnie z brzmieniem przepisów art. 444 i następnych kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanemu przysługuje naprawienie szkody (odszkodowanie), zadośćuczynienie, renta. Naprawienie szkody dotyczy wszelkich kosztów powstałych w związku z wypadkiem (koszty leczenia, rehabilitacji, itp.). Zobowiązany do naprawienia szkody powinien z góry wyłożyć sumę pokrywającą koszty leczenia poszkodowanego jeżeli ten skieruje takie żądanie, w tym także sumę niezbędną na koszty przekwalifikowania go do innego zawodu (art. 444 § 1 k.c.) jeżeli poszkodowany stał się na skutek wypadku inwalidą. Za doznana krzywdę (którą rozumie się jako ogół cierpień doznanych przez poszkodowanego na skutek uszkodzenia ciała albo utraty zdrowia) sąd może zasądzić od sprawcy zapłatę zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego. Jeżeli chodzi o rentę to należna jest wówczas, gdy wystąpiła u poszkodowanego pełna lub częściowa niezdolność do wykonywania zawodu lub gdy jego potrzeby zwiększyły się tudzież jeśli zmniejszyły się jego perspektywy powodzenia. Zakres odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku drogowego i kwestia wysokości odszkodowania mogą być ustalane także przy okazji trwania procesu karnego, w formie powództwa adhezyjnego.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria odszkodowania

Skomentuj