Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Co wpisać w wykazie majątku dla komornika?

6 komentarzy

Pytanie: Jeżeli otrzymam od komornika wezwanie do złożenia wykazu majątku to co mam wpisać w takim wykazie? Wszystko co posiadam: konto w banku, samochód, mieszkanie z wyposażeniem, dochód?

Przeczytaj też: Wykaz majątku a wyjawienie majątku

Odpowiedź: Wykaz majątku obejmuje cały majątek, wszystkie składniki majątku dłużnika. Jak chodzi o przepisy w tej kwestii, to art. 8011 stanowi jedynie, że dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności.

Przeczytaj też: Udzielenie wyjaśnień komornikowi a złożenie wykazu majątku

Wezwany do złożenia wykazu majątku dłużnik zapewne otrzyma od komornika formularz służący do złożenia wykazu ale nie istnieje żaden jeden urzędowy formularz obowiązujący wszystkich komorników. I tak też, można natknąć się na różne formularze (“co komornik to inny formularz”).

Przykładowa treść formularza służącego do złożenia wykazu majątku u jednego z komorników:

Przeczytaj też: Grzywna za niezłożenie wykazu majątku

1. Z czego dłużnik utrzymuje się, a zwłaszcza czy prowadzi działalność zarobkową, a jeżeli tak to jaką (na czym ona polega i w jakim rozmiarze), a także jakie przynosi dochody?

2. Czy dłużnik w ciągu ostatnich 5 lat składał zeznania podatkowe, a jeżeli tak to w którym urzędzie skarbowym to uczynił, jaka była wysokość dochodów dłużnika w ostatnim roku podatkowym stwierdzona w zeznaniu podatkowym?

3. W jaki sposób dłużnik zaspokaja swe potrzeby mieszkaniowe, a zwłaszcza gdzie i z kim zamieszkuje oraz na jakiej podstawie zajmuje mieszkanie?

4. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wykazu prowadzone było przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak to przez jaki organ, o jakie świadczenie i w jaki sposób zakończyło się?

5. Czy w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia wykazu dłużnik dokonywał rozporządzeń istotnymi przedmiotami swego majątku, a zwłaszcza czy nieodpłatnie przekazywał prawa do nieruchomości, a jeżeli tak to należy wskazać:
– kiedy dokonano tych czynności i co stanowiło ich przedmiot?
– strony czynności i przyczyny dokonania poszczególnych czynności?

B. Nieruchomości (własność, współwłasność i inne prawa rzeczowe):

C. Środki finansowe (posiadane zasoby pieniężne, rachunki oszczędnościowe, lokaty
bankowe, wskazać nazwy i siedziby banków, numery rachunków bankowych):

D. Wierzytelności i inne prawa majątkowe (ze wskazaniem ich wartości):\

1. Wierzytelności z umów o pracę i zlecenia (należy wskazać czy dłużnik jest zdolny do pracy, a jeżeli tak to czy pracuje, na jakim stanowisku, gdzie jest zatrudniony, ile wynosi miesięczne wynagrodzenie, czy jest wypłacane na bieżąco, w jaki sposób następuje wypłata, czy dłużnikowi należą się inne świadczenia pieniężne z tytułu zatrudnienia oprócz
wynagrodzenia; W razie braku zatrudnienia należy wskazać jakie są tego przyczyny i czy jest zarejestrowany jako bezrobotny):

2. Wierzytelności z rent, emerytur i inne świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego oraz z opieki społecznej (należy wskazać czy dłużnik pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego lub korzysta ze świadczeń z opieki społecznej, wysokość świadczenia, okres pobierania, nazwa i adres siedziby świadczeniodawcy):

3. Wierzytelności z papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, losów loteryjnych:

4. Udziały w spółkach cywilnych i handlowych:

5. Wierzytelności z tytułu praw autorskich i wynalazczych:

6. Inne prawa majątkowe:

E. Ruchomości:
1. Samochód i inne pojazdy mechaniczne (marka, rok produkcji, nr dowodu rejestracyjnego, nr rejestracyjny samochodu, nr nadwozia):

2. Narzędzia, maszyny, narzędzia gospodarcze, urządzenia sklepowe, zapasy towarów:

3. Wyposażenie mieszkania lub domu (w szczególności: urządzenia RTV, AGD, sprzęt muzyczny i informatyczny, meble, obrazy, dywany z określeniem wartości rynkowej):

4. Sprzęt sportowy:

5. Przedmioty złote i srebrne, inne kosztowności (z określeniem wartości szacunkowej):

F. Inne rodzaje majątku:

Przeczytaj też: Komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do wyjawienia majątku bez wcześniejszego poszukiwania

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 kwietnia, 2023

Komentarze do 'Co wpisać w wykazie majątku dla komornika?'

Subscribe to comments with RSS

 1. Mnie interesuje czy za nieprawdę w wykazie jest taka sama kara jak za zatajenie?

  Anonim

  23 kw. 23 o 05:45

 2. Tak. Art. 233 § 1 KK: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  admin

  23 kw. 23 o 07:36

 3. Chyba o mnie Pan napisał 😉 Rok temu dostałem pismo z prośba o wykazaz, którego nie odesłałem. Później wyjechałem za granice i nie interesowałem się sprawą. W jaki sposób mogę sprawdzić czy ukarano mnie grzywną? Dodam, że z komornikiem nie chciałbym rozmawiać 😉

  Krystian

  24 kw. 23 o 23:09

 4. Proszę skontaktować się z sekcją windykacji należności sądowych (księga należności sądowych) w sądzie przy którym ten komornik działa i zapytać.

  admin

  25 kw. 23 o 02:50

 5. Witam, pana kiedyś pisałem z różnymi pytaniami i odpowiadał pan zawsze na moją korespondencję mam ponownie kilka pytań co do sprawy mojej i długów.
  Liczę na odpowiedź
  Otóż to dzisiaj otrzymalem 4 listy od tego samego Komornika każdy list, ma inną SYGNATURĘ sprawy
  Komornik WZYWA MNIE Lub chce abym udzielił mu informacji na temat mojego MAJĄTKU którego sam nie posiadam tak naprawdę, I wiem co za to grozi za fałszywe (
  zeznania)
  Piszę tak że Nałoży na mnie KARĘ 3000 TYS zł jeśli nie udzielę jemu tych informacji.

  Mam pytanie jak mam mu wysłać to zawiadomienie o moim majątku w 4 oddzielnych listach z podpisanymi sygnatura mi spraw??

  I czy jesli tego nie zrobię to rzeczywiście może Policja mnie na siłę do niego zabrać wtedy i czy będę musiał zapłacić ta karę 3000 tys złotych czy mogę pójść do więzienia za to że nałożył na mnie taka Grzywne 3000

  Marcin

  16 kw. 24 o 12:24

 6. Witam, proszę wysłać mu wykaz majątku (jeżeli nic pan nie posiada to po prostu stwierdzić to w każdym punkcie) w jednym piśmie wskazując w nagłówku wszystkie sygnatury spraw. Co do grzywny to proszę zapoznać się; https://pamietnikwindykatora.pl/grzywna-za-niezlozenie-wykazu-majatku/ co do ewentualnego przymusowego doprowadzenia, to tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/skutecznosc-wyjawienia-majatku-dluznika/

  admin

  16 kw. 24 o 14:43

Skomentuj