Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ciężary i ograniczenia w księdze wieczystej

skomentuj

Pytanie: Komornik na mój wniosek zajął nieruchomość dłużnika i polecił mi uzyskać odpis z księgi wieczystej. Dłużnik jest właścicielem dwóch nieruchomości ale na jednej jest hipoteka banku, gdyż brał on kredyt hipoteczny. Jednak w księdze wieczystej drugiej nieruchomości nie ma ustanowionej żadnej hipoteki i dlatego do tej drugiej nieruchomości skierowałem egzekucję. W odpisie w dziale IV dotyczącym hipotek brak jest wpisów ale w dziale III dotyczącym ciężarów i ograniczeń widnieje prawo do odkupu nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych i jest też wpisane roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży tej nieruchomości wolnej od obciążeń i praw osób trzecich poza wspomnianym prawem odkupu za cenę 80 tys. zł. przysługujące XXX Sp. z o.o. na podstawie warunkowej umowy sprzedaży i umowy przedwstępnej z dnia 03.02.2008 r…. Czy powyższe wpisy ograniczają w jakiś sposób możliwość licytacji tej nieruchomości na mój wniosek jako wierzyciela i przeznaczenia na ten cel całości uzyskanej ceny z licytacji?

Odpowiedź: Widniejące w dziale III prawo odkupu, prawdopodobnie zostało ustanowione na podstawie art. 29 ust. 5 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zgodnie z tym prawem ANR przysługuje prawo odkupu wykonywane przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu, w okresie 5 lat od sprzedaży nieruchomości przez ANR. Prawo odkupu nie wpływa na licytację tej nieruchomości. Ponadto na podstawie art. 1000 § 1 kodeksu postępowania cywilnego: z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Co oznacza, że z tą chwilą prawo odkupu wygaśnie – nieruchomość będzie od tego prawa wolna. Odnośnie roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży przysługującego XXX Sp. z o.o. na podstawie warunkowej umowy sprzedaży za cenę 80 tys. stwierdzić należy, iż ono również wygaśnie stosownie do art. 1000 § 1 kpc. W miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Naszym zdaniem należności tych osób należą do kategorii 10-tej, a więc ostatniej, wymienionej w art. 1025 kpc, a więc zaspokojone będą po zaspokojeniu należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 6 Ocena średnia: 4.3]

28/10/2014

Skomentuj