Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wypowiedzenie umowy leasingu z powodu zwłoki z zapłatą

skomentuj

Stosownie do art. 709 [13] kodeksu cywilnego korzystający w ramach leasingu ma obowiązek dokonywać zapłaty rat w umówionych terminach. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki w regulowaniu co najmniej jednej raty, finansujący powinien wówczas wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem (pod rygorem), że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne. W praktyce zdarzają się sytuacje w których finansujący zamiast skierować takie pismo do korzystającego, od razu wypowiada umowę leasingu. Tak dokonane wypowiedzenie jest bezskuteczne i umowa nadal wiąże obie strony bez konieczności zapłaty jakichkolwiek kar czy opłat.

kategoria: leasing

Skomentuj