Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Cofnięcie pozwu – zwrot opłaty sądowej

skomentuj

Pierwszy raz zrobiłem „cofkę” pozwu w EPU bo dłużniczki (jako spółka cywilna) nie mogły znieść goszczącego na piedestale w Google wpisu o nich jako o dłużnikach i ich długu „na sprzedaż” 😉 i zapłaciły fakturę dobrowolnie. Takie postanowienie wówczas otrzymujemy:

P O S T A N O W I E N I E

Data wydania 2013-06-18

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny

w składzie następującym

Referendarz sądowy Paweł Skiba

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym

w sprawie z powództwa

Robert Grabowski Grabowski Inkasso – Doradztwo Finansowo-Prawne

przeciwko

JM

AS

p o s t a n a w i a

I. umorzyć postępowanie;

II. zwrócić powodowi z kasy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie kwotę 51,00 zł (słownie: pięćdziesiąt

jeden złotych 00/100) tytułem opłaty sądowej od pozwu, po uprawomocnieniu się postanowienia z pkt I.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem procesowym z dnia 13/06/2013 roku, powód cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. W myśl zaś art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Ponieważ okoliczności sprawy nie wskazują, aby cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia przez powoda było sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa, brak jest podstaw, aby uznać to oświadczenie za niedopuszczalne w myśl art. 203 § 4 k.p.c. W konsekwencji cofnięcie przedmiotowego pozwu bez zrzeczenia się roszczenia nastąpiło ze skutkiem prawnym.

Nadto, na podstawie art. 79 ust. 1 punkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zarządził zwrot powodowi całej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 51,00 złotych. Z tych wszystkich względów i na podstawie powołanych przepisów, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie postanowił jak w sentencji.

I to tyle na dzisiaj.

Czerwiec 24th, 2013 at 9:55 pm

kategoria: e-sąd

Skomentuj