Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Naskarżyli na mnie do GIODO

komentarze 2

Nic z tego jednak, ku…wa: Decyzja GIODO wraz z uzasadnieniem, w odpowiedzi na skargę:

DECYZJA Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 12 pkt 2 i art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana W.M. oraz Pani J.J., adres do korespondencji: …, na legalność przetwarzania ich danych osobowych przez Grabowski Inkasso Doradztwo Finansowo-Prawne, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 1, umarzam postępowanie. Uzasadnienie. Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana W.M. oraz Pani J.J., adres do korespondencji: …, zwanych dalej Skarżącymi, na legalność przetwarzania ich danych osobowych przez Grabowski Inkasso Doradztwo Finansowo-Prawne, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 1, zwane dalej Grabowski Inkasso. W przedmiotowej skardze Skarżący wskazali, że „wbrew zapisom i wymogom ustawy o ochronie danych osobowych, a także ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, mimo wielu naszych monitów jak i skarg do prokuratury w dalszym ciągu firnu windykacyjna Grabowski Inkasso z Sosnowca bezprawnie rozpowszechnia — sprzecznie z w/w ustawami, poprzez internet swoje prywatne listy dłużników jak i rejestry długów, e-długi, obejmujące zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze z podaniem ich danych osobowych, a nie mając do tego żadnych uprawnień”. Ponadto Skarżący wskazali, że są jedną z takich firm, a ich dane osobowe zostały bezprawnie opublikowane przez Grabowski Inkasso w internecie. Wobec powyższego Skarżący wnieśli o: przeprowadzenie kontroli w firmie Grabowski lnkasso i zabezpieczenie jej komputerów, dokumentacji jak i serwera na czas prowadzenia postępowania, zastosowania wszystkich możliwych sankcji prawem przewidzianych za czyny przewidziane w częściach karnych innych niż ustawy o ochronie danych osobowych a dotyczących niniejszej sprawy. Ponadto Skarżący wnieśli o: zobowiązanie Grabowski Inkasso do zaprzestania nie tylko publikowania list dłużników w internecie ale natychmiastowej likwidacji już istniejących, przeproszenie przez ww. podmiot wszystkich osób fizycznych, jak i firm, których dane naruszył, zastosowanie wszystkich kar przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). zwanej dalej ustaw% a także o ile jest to prawnie dopuszczalne, wydanie zakazu prowadzenia firmy windykacyjnej lub ograniczenie takiej działalności.

W toku postępowania przeprowadzonego w niniejszej sprawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny: 1) dane osobowe S1carż zostaly przez nich umieszczone w firmie XYZ, Sp. j., z siedzibą w …, 2) Grabowski Inkasso przetwarza informację o Skarżących jako wspólnikach XYZ Sp. j., 3) na stronie Internetowej www.windykacia.aid.pl która jest prowadzona przez Grabowski lnkasso, została opublikowana informacja o treści: dłużnik XYZ Sp. j.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje: Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są tub mogą być przetwarzane w zbiorach danych (art. 2 ust. I ustawy). W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 ustawy). W literaturze przedmiotu wskazuje się, że prawo do ochrony danych osobowych jest emanacją praw osobistych człowieka (prawa osobowości, prawa do informacyjnego samookreślenia), których głównym celem jest zapewnienie poszanowania prywatności, godności czy osobowości człowieka (.3” (J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona Danych Osobowych. Komentarz, wydanie 4, Kraków 2007, s. 199). Ochrona danych osobowych odnosi się zatem jedynie do informacji o osobach fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych i ma na celu ochronę prywatności tych osób. Nie odnosi się ona natomiast do informacji o podmiotach gospodarczych albo innych osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Podmiotom tym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwanej dalej KC, przysługuje ochrona dóbr osobistych tak jak osobom fizycznym. Zgodnie z art. 4310 KC przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Z powyższego wynika zatem, że spółce jawnej, której firma zgodnie z art. 24 par. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników, nie przysługuje ochrona danych osobowych, a jedynie ochrona prawa do firmy jako dobra osobistego. W świetle okoliczności sprawy i powołanych przepisów należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, bowiem Skarżący umieścili w firmie spółki jawnej swoje dane osobowe. W związku z powyższym, pomimo że w firmie ww. spółki znajdują się pierwsze litery imion i nazwiska Skarżących, w przedmiotowej sprawie ustawa nie będzie miała zastosowania, a tym samym brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji administracyjnej nakazującej przywrócenie stanu zgodnego z prawem.Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że zgodnie z art. 105 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Qz. U!z 2000 r. Ni 98 poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Przedmiot postępowania wiąże się ze stosowaniem przez organ publiczny przepisów materialnego prawa administracyjnego. W doktrynie wskazuje się, że: „Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 par 1 kpa, oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Przesłanka umorzenia postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracyjnym” (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, CI Beck, Warszawa 2006, s. 489). Ustalenie przez organ publiczny istnienia przesłanki, o której mowa w art. 105 par. 1 kpa, zobowiązuje go, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, do umorzenia postępowania, nie ma bowiem wówczas podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, a dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy.

W odniesieniu do żądań Skarżących dotyczących przeproszenia przez Grabowski Inkasso wszystkich osób fizycznych i firm, których dane zostały naruszone, zastosowania wszystkich kar przewidzianych ustawą oraz zakazania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wskazać należy, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ do spraw ochrony danych osobowych, którego zadania zostały określone w art. 12 ustawy, dokonuje wyłącznie oceny legalności przetwarzania danych osobowych, nie posiada natomiast uprawnień do rozstrzygania ww. kwestii. Natomiast odnosząc się do wniosków Skarżących o przeprowadzenie kontroli Grabowski Inkasso oraz zobowiązania tego podmiotu do zaprzestania publikowania w internecie list dłużników należy wskazać, że powyższe środki Generalny Inspektor może zastosować po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu, a nie na skutek wniesienia skargi w indywidualnej sprawie. W tym stanie faktycznym i prawnym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Na podstawie art. 21 ust. Ł ustawy o ochronie danych osobowych, stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, prawo złożenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00— 193 Warszawa).

Nic dodać, nic ująć, zatem kończę ten wpis.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

22/12/2012

kategoria: dane osobowe

Komentarze do 'Naskarżyli na mnie do GIODO'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Naskarżyli na mnie do GIODO'.

 1. Ochrona danych osobowych to w ogóle jest do dupy.

  Mogę sobie wejść do sądu jako publiczność i zobaczyć sobie na wokandzie, jak się oskarżony nazywa. Ale w internecie tego napisać nie mogę! Chociaż każdy internauta też może iść do sądu, pooglądać ryj oskarżonego i wysłuchać wyroku.

  Albo mogę sobie odszukać w internecie czyjś dom i sprawdzić w KW, jak się właściciel nazywa i jakie ma kredyty hipoteczne. Często też trafi się jego PESEL i imiona rodziców. Nawet jak internetowych KW nie było, to te dane można było sobie przejrzeć w sądzie. Ale jak k…a napiszę na forum, że Grzybowska z Sienkiewicza 19 ma 300 tysięcy kredytu w ING Banku Śląskim, to mnie będą ścigać!

  Teraz mam problem, bo chcę opisać na forum internetowym działalność pewnej spółki i nie wiem, co mi wolno. W moim odczuciu wszystko, co jest w aktach KRS jest jawne. No ale wiadomo, że np. PESEL-u albo adresu prezesa zarządu podawać w internecie nie wolno, chociaż to dane jawne i każdy może sobie je zdobyć bez żadnych opłat. Czego jeszcze nie wolno?

  dino

  23 Gru 12 10:20

 2. Skoro PESEL jest w KRS, to może wolno podać w internecie ale może (nie wiem, nie znam się, dywaguję) zależy od sytuacji i kontekstu. Podobnie z kredytami Grzybkowskiej – upublicznienie tej informacji prawdopodobnie nie byłoby uzasadnione żadnym Twoim interesem prawnym. No, chyba że postanowiłeś założyć w internecie serwis zawierający między innymi księgi wieczyste…

  admin

  23 Gru 12 10:59

Skomentuj