Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie wierzytelności a przedawnienie

Brak komentarzy

Czy zajęcie wierzytelności przez komornika przerywa bieg jej przedawnienia? A czy zajęcie już przedawnionej wierzytelności powoduje, że staje taka wierzytelność znów nieprzedawniona albo czy dłużnik takiej zajętej wierzytelności czyli trzeciodłużnik w postępowaniu egzekucyjnym musi ją spłacić na konto komornika?

Najpierw odpowiedź na pierwsze pytanie. Zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, przez wszczęcie mediacji. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika jako wymieniony wyżej organ powołany do egzekwowania roszczeń przerywa bieg przedawnienia roszczenia zleconego mu do egzekucji ale nie przerywa biegu przedawnienia wierzytelności dłużnika którą zajmuje u trzeciodłużnika. Do przerwania biegu jej przedawnienia dojdzie jednak jeżeli trzeciodłużnik w odpowiedzi na zajęcie wierzytelności uzna to roszczenie. A coś musi komornikowi odpowiedzieć na zajęcie, pod rygorem zostania ukaranym grzywną.

Teraz odpowiedź na drugie pytanie. Otóż nie, zajęcie wierzytelności przedawnionej oczywiście nie powoduje, że staje się znów nieprzedawnioną. Trzeciodłużnik czyli dłużnik zajętej wierzytelności nie musi jej zapłacić – może powołać się na przedawnienie.

Więcej o zajęciu wierzytelności: Co oznacza zajęcie wierzytelności przez komornika? Trzeciodłużnik

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

15 lipca, 2020

Skomentuj