Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Składniki majątku osobistego współmałżonka

6 komentarzy

Co właściwie stanowi majątek osobisty dłużnika, jakie przedmioty? Czy określenie katalogu takich przedmiotów w konkretnym przypadku małżeńskim może nastręczać problemy czyli przykładowo: samochód – nie, biżuteria – tak, konto bankowe – ? i tak dalej?

Przeczytaj też: Egzekucja z majątku osobistego małżonka dłużnika

Otóż zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków; 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy; 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przeczytaj też: Nabycie przez współmałżonka nieruchomości na licytacji w ramach jego osobistego majątku

Jak widać, jest to zamknięty tzw. katalog jednak w niektórych przypadkach konkretnych przedmiotów może być problem z określeniem na przykład (przede wszystkim) czy dany przedmiot służy wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb współmałżonka, czy nie. Do takich przedmiotów można zaliczyć na przykład kosmetyki do osobistej potrzeby (wiadomo raczej, że maszynka do golenia służy zaspokajaniu potrzeby osobistej męża a nie żony). Może to być też jednak biżuteria albo kolekcja numizmatów (zaspokaja osobiste potrzeby psychiczne) i w tym ostatnim przypadku można mieć wątpliwości, czy faktycznie kolekcja służy do zaspokajania potrzeb tylko jednego ze współmałżonków. Jeżeli wartość takiej kolekcji jest znaczna, to można domniemywać, że tak naprawdę jest to wspólna lokata kapitału i uznać ja za składnik majątku wspólnego.

Przeczytaj też: Darowizna a majątek wspólny

I jeszcze ciekawostka. Zwróćmy bowiem uwagę na to, że ustawodawca jako składnik majątku osobistego wymienia wynagrodzenie za pracę ale już nie wymienia osobistego rachunku bankowego jednego ze współmałżonków na który to rachunek bankowy wszak może wpływać owe wynagrodzenie. Przy okazji, korzystne konta osobiste są tutaj.

Przeczytaj też: Udzielenie pożyczki przez jednego z małżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 lipca, 2020

kategoria inne

tag

Komentarze do 'Składniki majątku osobistego współmałżonka'

Subscribe to comments with RSS

 1. To jeżeli kupiłam mieszkanie przed ślubem i mąż zrobi teraz dług, to komornik nie może zabrać nam tego mieszkania?

  Anita

  6 lip 20 o 17:56

 2. Jeżeli nie wyrazisz zgody na zaciągnięcie przez niego tego zobowiązania, to mieszkanie jest bezpieczne.

  admin

  6 lip 20 o 20:52

 3. Nieporozumienia wynikają też z tego, że wierzyciele zapominają np. pod wpływem emocji o tym, kto formalnie jest ich dłużnikiem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji w których małżonek dłużniczki posiada a nawet eksponuje duży majątek ale mając rozdzielność majątkową. Małżonek, który w rzeczywistości zarządzał firmą zarejestrowaną na (aktualnie niewypłacalną) małżonkę i to on faktycznie prowadził biznes a nie małżonka; to on stał za, często świadomymi, decyzjami które doprowadziły do pokrzywdzenia wierzyciela, do wyłudzenia odeń środków. Formalnie jednak dłużnikiem jest w tym przypadku małżonka i to ona ponosi odpowiedzialność, tylko przeciwko niej można kierować postępowanie windykacyjne (chyba, że formalne przepisanie majątku, o ile w ogóle miało formalnie miejsce, zostanie unieważnione poprzez złożenie skargi pauliańskiej). Często widać, że i ona ma się świetnie, ale problem polega na tym, że luksusowy samochód, którym porusza się (śmiejąc się w twarz wierzycielowi) jest w leasingu albo zarejestrowany jest właśnie na małżonka lub np. na ich syna.

  beton

  25 maj 21 o 20:17

 4. Mieszkanie adminie nie jest bezpieczne ponieważ jeżeli egzekucja z majątku osobistego dłużnika zakończy się bezskutecznie, to otwiera furtkę do podziału majątku wspólnego i prowadzenia egzekucji z części majątku wspólnego przypadłej po podziale dłużnikowi.

  zaza

  19 paź 21 o 09:23

 5. Mieszkanie jest bezpieczne, bo nabyte było przed ślubem i nie wchodzi w skład majątku wspólnoty majątkowej

  Wizz

  5 kw. 22 o 20:55

 6. Oczywiście, jest bezpieczne, nawet w przypadku przymusowego podziału majątku.

  admin

  5 kw. 22 o 21:31

Skomentuj