Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Poręczyciele solidarni kredytu

Brak komentarzy

Pytanie: Kilka osób solidarnie poręczyło innej osobie kredyt. Kredytobiorca nie spłacił kredytu, wobec czego zwrot kredytu egzekwowano od poręczyciela, tylko jednego spośród kilku, którzy solidarnie poręczyli kredyt. Zapewne dlatego, że miał on atrakcyjną działkę i po jej zlicytowaniu wystarczyło na spłatę kredytu. Pytanie: Czy ten poręczyciel, któremu zlicytowano działkę na poczet spłaty kredytu, ma prawo żądać od każdego z pozostałych poręczycieli kwoty przypadającej na każdego z nich do zapłaty jako poręczyciela solidarnie? Czyli, jeżeli od tego poręczyciela wyegzekwowano 100 tys. zł to czy może on od pozostałych trzech domagać się dla siebie po 25 tys. zł od każdego? Oczywiście wiem, że może żądać całości od dłużnika, ale chodzi mi o poręczycieli.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 881 kodeksu cywilnego “w braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny”. Ten przepis wg Sądu najwyższego dotyczy nie tylko odpowiedzialności poręczycieli wobec wierzyciela, ale również odpowiedzialności poręczycieli między sobą. Tak m.in. w wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 grudnia 1997 r. III CKU 87/97 stwierdzono, że z unormowania tego (art. 881 kc) wynika, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to poręczycielowi, który uiścił dług w całości lub w części przewyższającej jego obciążenie, przysługuje w stosunku do pozostałych poręczycieli prawo regresu według przepisów o solidarności (art. 376 § 1 kc), niezależnie od regresu w stosunku do dłużnika głównego, obejmującego całość zaspokojonej wierzytelności z mocy art. 518 § 1 kc z tytułu wstąpienia w miejsce zaspokojonego wierzyciela.

W Pana przypadku, jak wnioskuję, nie mamy do czynienia z żadnym zastrzeżeniem umownym, które w sposób szczególny reguluje zakres odpowiedzialności poręczyciel, zatem zgodnie z powyższym poglądem należy stosować przepisy o dłużnikach solidarnych (art. 376 kc). Zgodnie z treścią tego przepisu, w braku odmiennych uregulowań umownych pozostali dłużnicy solidarni odpowiadają w stosunku do tego dłużnika, który pokrył całość zobowiązania, w częściach równych. Zatem w przedstawionym przez Pana przykładzie dłużnik, który uiścił 100 tys. zł może domagać się od pozostałych trzech dłużników (poręczycieli) kwot po 25 tys. zł. Jeżeli zaś jeden z dłużników jest niewypłacalny część, która na niego przypada, rozkłada się na pozostałych dłużników (poręczycieli).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

5 listopada, 2020

kategoria kredyty

Skomentuj