Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odrzucenie pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

Brak komentarzy

Pytanie: Czy odrzucenie pozwu przez sąd przerywa bieg przedawnienia? Podejrzewam, że nie przerywa ale chcę się upewnić ponieważ już samo wniesienie powództwa o zapłatę a wiec dokonanie czynności przed sądem zmierzającej bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 kodeksu cywilnego przerywa bieg przedawnienia.

Przeczytaj też: Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

Odpowiedź: Stosownie do art. 199 KPC (Kodeks postępowania cywilnego) sąd odrzuca pozew w którymś z następujących przypadków:
1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna;
2) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona;
3) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

W przypadku niedopuszczalności drogi sądowej pytanie jest bezprzedmiotowe a w przypadku gdy sprawa jest w toku, odpowiedź jest oczywista: bieg przedawnienie jest przerwany w owym już toczącym się postępowaniu.

Przeczytaj też: Umorzenie postępowania w EPU a przedawnienie

Jak chodzi o odrzucenie pozwu w sprawie która w innym postępowaniu została prawomocnie osądzona jak również w sprawie której jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, odrzucenie pozwu nie przerywa biegu przedawnienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2017 r., III CZP 41/17)

Przeczytaj też: Cofnięcie pozwu a zwrot opłaty sądowej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 czerwca, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Skomentuj