Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy

2 komentarze

Zdarzają się takie przypadki w których wykonawca jest niewypłacalny lub nieuczciwy i nie reguluje należności wobec podwykonawcy. Niebagatelnego znaczenia nabiera wówczas istnienie art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego stanowiącego, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą.

Przeczytaj też: Pozwani solidarnie – właściwość sądu

Z racji tego, że tą odpowiedzialność solidarną precyzuje ww. przepis ustawy, inwestor w umowie z wykonawcą nie może tej odpowiedzialności ani wykluczyć ani zmodyfikować (nam niekorzyść podwykonawcy).

Podkreślam wynikającą z przytoczonego art. 6471 § 1 Kpc konieczność zgłoszenia (za pisemnym potwierdzeniem!) inwestorowi przedmiotu w tym zakresu robót budowlanych które ma wykonać podwykonawca (i braku sprzeciwu co do tego ze strony inwestora w ciągu 30 dni od zgłoszenia mu tego)lub po prostu zawarcia tego w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Jest to warunek konieczny powstania omawianej solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy. Jeszcze raz podkreślam wymóg formy pisemnej; to że inwestor jedynie wie o tym, że jest podwykonawca który wykonuje dla niego jakieś roboty budowlane ale nie potwierdził na piśmie swej solidarnej odpowiedzialności wobec niego zgodnie z wymogami wyszczególnionymi w art. 6471 Kpc, nie powoduje powstania omawianej jego odpowiedzialności nawet, jeżeli tę jego wiedzę w tym o zakresie i koszcie robót wykonywanych przez podwykonawcę można udowodnić (np. zeznaniami świadków).

Przeczytaj też: Sprzeciw jednego z pozwanych solidarnie

Podwykonawca powinien też liczyć się z tym, że obwarowanie solidarnej odpowiedzialności inwestora nie daje mu – podwykonawcy gwarancji wyegzekwowania należności jako że inwestor też może okazać się niewypłacalny albo nieuczciwy ale oczywiście prawdopodobieństwo uzyskania zaspokojenia przy istnieniu takiej solidarnej odpowiedzialności jest generalnie znacznie wyższe niż w sytuacji gdy zapłaty może domagać się jedynie od wykonawcy.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność subsydiarna a solidarna

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 lipca, 2020

Komentarze do 'Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mnie sąd oddalił powództwo o solidarną odpowiedzialność inwestora pomimo że jak stwierdził mój radca prawny, podwykonawca czyli ja zostałem zaakceptowany przez inwestora.

    Maciej

    9 maj 21 o 21:10

  2. Nie zawieram umów jeżeli nie mogę uzyskać współodpowiedzialności od inwestora. 70% wykonawców to oszuści wobec podwykonawców.

    IzaK

    15 maj 21 o 13:58

Skomentuj