Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Braki formalne pozwu wniesionego przez adwokata

3 komentarze

Pytanie: Sytuacja jest taka, że adwokat nosi pozew o zapłatę ale są w tym pozwie braki formalne skutkujące tym, że sąd od razu zarządza zwrot pozwu bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych. Klient dowiaduje się o tym a adwokat twierdzi, że uzupełni braki formalne wniesionego i zwróconego pozwu i wniesie jeszcze raz i skutek będzie taki, jakby sąd pozwu nie zwrócił czyli jakby został poprawnie wniesiony za pierwszym razem. Czy adwokat mówi prawdę?

Przeczytaj też: Apelacja złożona do niewłaściwego sądu

Odpowiedź: tak, adwokat mówi prawdę. Co prawda, art. 1301 § 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że jeżeli pismo procesowe wniesione przez adwokata lub radcę prawnego nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący zwraca pismo stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia. Jednak art. 1301 § 3 kpc stanowi, że w terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może je wnieść ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Przeczytaj też: Pozew do niewłaściwego sądu a przedawnienie

No dobrze ale tam jest mowa o stronie a nie o adwokacie ani radcy, czy więc ten par. 3 nie odnosi się aby do sytuacji w której powód działa samodzielnie?

Nie, ta kwestia kiedy to powód wnosi pozew we własnym imieniu unormowana jest w art. 130 § 1 kpc: Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.

Przeczytaj też: Brak kontaktu adwokata z klientem

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 września, 2022

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Braki formalne pozwu wniesionego przez adwokata'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy sporządzenie pozwu o zapłatę jest aż takie trudne, sprawa aż tak trudna, że wskazane zatrudnić do tej czynności adwokata? Pytam ponieważ mam jednego dłużnika i polubowne czynności windykacyjne na niego nie działają. Nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji. Prowadzę działalność gospodarczą, sprawa związana ze sprzedażą fakturowaną.

  Mirek

  5 paź 22 o 11:20

 2. Sporządzenie pozwu o zapłatę jest proste a jeżeli dłużnik wniesie sprzeciw to dopiero wtedy ewentualnie rozważyć zatrudnienie adwokata / racy prawnego.

  admin

  5 paź 22 o 14:39

 3. A cóż to za adwokat który wnosi pozew z brakami formalnymi? Nie powinien być adwokatem, zweryfikować autentyczność jego dyplomu!

  Lewy

  9 paź 22 o 16:29

Skomentuj