Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odsetki a wzrost wartości hipoteki

skomentuj

Pytanie: Na rzecz banku została ustanowiona hipoteka na nieruchomości dłużnika. Hipoteka w wysokości 50 tys. zł. w celu zabezpieczenia kredytu wraz z odsetkami w wysokości 31% w stosunku rocznym; kredytu zaciągniętego w 1996 r. Czy ta hipoteka wciąż wynosi tylko 50 tys. zł. i tylko co do tej sumy bank jako wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo w egzekucji przede mną jako wierzycielem „z faktur”, czy też jest to na dzień dzisiejszy hipoteka o wartości 50 tys. zł. plus odsetki liczone od 1996 r.? Co gdy tak jest? Taka hipoteka przerasta wartość nieruchomości i ja nie mam po co składać wniosku o egzekucję do tej nieruchomości.

Odpowiedź: Z treści zadanego pytania, a zwłaszcza ze sformułowania „hipoteka w wysokości” wynika, że mamy do czynienia z hipoteką zwykłą. „Przeciwieństwem” takiej hipoteki jest hipoteka kaucyjna, zabezpieczającą wierzytelność do określonej sumy maksymalnej – taka hipoteka jest opisywana w księdze wieczystej jako hipoteka „do wysokości”. Hipoteka zwykła jest ustanawiana w celu zabezpieczenia określonej wierzytelności. Jeśli zatem jest to hipoteka w wysokości 50 tys. zł to tylko ta kwota jest zabezpieczona hipoteką. Oprócz tej kwoty, hipoteka zwykła zgodnie z art. 69 w granicach przewidzianych w odrębnych przepisach zabezpiecza także roszczenia o odsetki nieprzedawnione oraz o przyznane koszty postępowania.

Tymi przepisami odrębnymi, do których odsyła art. 69 jest art. 1025 § 3 kpc. Stosownie do tego przepisu hipoteka zabezpiecza odsetki tylko za ostatnie dwa lata przed przysądzeniem własności, a koszty postępowania w wysokości nie przekraczającej dziesiątej części kapitału. Według tego przepisu zabezpieczenie hipoteką zwykłą uzyskują tylko tzw. odsetki karne – za opóźnienie (por uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2005 r., III CZP 24/2005, opubl. OSNC 2006/4 poz. 60). Hipoteka ta nie zabezpiecza jednak odsetek kapitałowych czyli wynikających z umowy o kredyt hipoteczny jako forma odpłatności za niego – takie odsetki bowiem powinny być zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej. Z treści pytania wynika, że mowa jest o odsetkach kapitałowych. W takiej sytuacji ustanowiona na nieruchomości hipoteka zwykła zabezpiecza tylko wierzytelność w wysokości 50 tys. nie obejmując zastrzeżonych w umowie odsetek. Jeśli zatem dłużnik hipoteczny nie odpowiada względem banku za opóźnienie, to dochodzona przez bank kwota zamknie się w owych 50 tys. Jeśli jednak dłużnik opóźnił się ze spełnieniem świadczenia, i powstały z tego tytułu odsetki, to bank oprócz 50 tys. będzie mógł się też domagać tych odsetek karnych, jednak nie więcej niż za dwa ostatnie lata.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

18/09/2014

kategoria hipoteka

Skomentuj