Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„Odmawiam udostępnienia … wypisu z operatu szacunkowego…” Wierzycielowi z tytułem wykonawczym…

komentarze 2

Pismo z 2009 roku od Starosty Bielska-Białej (biorę się za ponowną windykację gdyż dłużniczki „wypłynęły”). Nie można mieć do Starosty pretensji, bo odmawia kierując się przepisami prawnymi (orzeczeniem NSA). Jednak czy tak się godzi, czy wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym i potwierdzeniem wszczęcia egzekucji przez komornika (z innego miasta) musi się tak męczyć? Męczyć się, tzn. czekać aż ów inny komornik umorzy bezskuteczną egzekucję, tudzież wnioskować o przekazania akt sprawy aby przekonać się, że nie / prawdą jest iż dłużniczka ma w Bielsku-Białej nieruchomość? To jeden z nonsensów prawnych. A chodzi o poniższe pismo:

POSTANOWIENIE
Działając na podstawie art. 219 w związku z art. 217 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późń. zm.).
ODMAWIAM
udostępnienia danych. a w szczególności wypisu z operatu ewidencyjnego Panu Robertowi Grabowskiemu zamieszkałemu w Sosnowcu, ul. ….
UZASADNIENIE
P. Robert Grabowski zwany dalej wnioskodawcą, w dniu 27 maja 2009 r. wystąpił z wnioskiem o udostępnienie informacji obejmujących wskazanie numerów ksiąg wieczystych oraz adresy konkretnie nieokreślonych nieruchomości których właścicielami są P. Wanda S. i P. Magdalena S. zam. w Sosnowcu.
Wnioskodawca wskazał, że żądane informacje są mu niezbędne celem wyegzekwowania należności od dłużnika drogą egzekucji z nieruchomości. W załączeniu przesłano kopię wezwania do uiszczenia opłaty stałej wydanego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Sosnowcu ozn. sygn. akt KM 1665/08 z dnia 25.11.2008r.
Rozpatrując wniosek tutejszy organ stwierdza, że podstawową formą udzielania pisemnych informacji z ewidencji gruntów i budynków w zakresie obejmującym dane służące ustaleniu (potwierdzeniu) składników majątkowych jest wypis, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, który stanowi, iż wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez Starostę na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale, podmiotów publicznych lub niepublicznych realizujących zadania publiczne związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu oraz innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie. Jednakże w każdym przypadku pisemne informacje organu ewidencyjnego zawierające powyższe dane przybrać muszą formę zaświadczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ urzędowo potwierdzają ujawniony w tejże ewidencji stan prawny nieruchomości. Należy zaznaczyć, iż informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego nawet o ile nie przybierają formy odpisu i wyrysu, mogą dotyczyć jedynie konkretnego (zindywidualizowanego) gruntu, budynku, bądź lokalu. Tylko w przypadku wskazania konkretnej działki, budynku lub lokalu, danye przedmiotowe ewidencji są jawne – zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Istnienie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy przewidują również przepisy Kpa dot. wydawania zaświadczeń. Zgodnie z art. 217 2 Kpa zaświadczenie wydaje się. Jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, oraz gdy osoba ubiega się o nie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Wskazać należy, iż mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza tyle samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby albo zażądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby.
Niezależnie od powyższego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie wniosek o ustalenie czy wskazana osoba posiada na terenie powiatu nieruchomości zmierza do ujawnienia majątku nieruchomości dłużnika. Tymczasem ujawnienie majątku dłużnika wierzyciel może dochodzić w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ujawnienie majątku dłużnika należy więc do sfery postępowania cywilnego przed sądem powszechnym, a nie do procedury postępowania administracyjnego, w tym w trybie wydawania zaświadczeń o stanie posiadania osób trzecich. W przedmiotowej sprawie wypis z ewidencji gruntów jest szczególną formą zaświadczenia.
Powyższe stanowisko organu znajduje również poparcie w orzecznictwie Naczelnego Sadu Administracyjnego, w szczególności wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2007 r. Sygn. akt I OSK 560/06. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. Jednocześnie informuję, że ewidencję gruntów z terenu miasta Bielska-Białej prowadzi Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 6. Od niniejszego postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach, za pośrednictwem Starosty Bielskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

No oczywiście że nie ma się co żalić bo „na prawie jesteście”. Tylko że niezbyt mądrym, delikatnie pisząc. A raczej „na braku prawa jesteście”.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

03/03/2014

kategoria majątek

Komentarze do '„Odmawiam udostępnienia … wypisu z operatu szacunkowego…” Wierzycielowi z tytułem wykonawczym…'

Subscribe to comments with RSS

  1. Nieaktualne. Komornicy mają teraz do dyspozycji bazę elektroniczną wszystkich nieruchomości i ich właścicieli.

    Kalar

    3 Mar 14 16:16

  2. Od około (ponad) roku komornicy nie mają dostępu do tejże bazy. Podobno może w kwietniu… Poza tym, sę też nieruchomości bez księgi wieczystej.

    admin

    3 Mar 14 16:30

Skomentuj