Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

I licytacja prawa użytkowania wieczystego – Dąbrowa Górnicza

skomentuj

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Elżbieta Głąb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Górniczej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29-05-2013 r. o godz. 14:00 w Wydziale I Cywilnym (sala 218) Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego do dnia 04.12.2089r nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa Górnicza, przy ul. Wapienna 2, obręb Ząbkowice o powierzchni 6.114 m2, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2499/12 oraz związanego z nim prawa własności budynków na niej posadowionych tj. hali magazynowej „Mostostal” o powierzchni użytkowej 3.500 m2, hali „Agalit” o powierzchni użytkowej 465m2 wiaty magazynowej o powierzchni użytkowej 370m2. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną. Nieruchomość ma odcięte media, nie posiada zasilania elektrycznego oraz sieci wodociągowej. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka stanowi tereny zabudowy przemysłowo-usługowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1D/00017691/7.

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem posadowionych na niej budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość jest: (nazwa podana w skanie obwieszczenia komorniczego, patrz: odnośnik na końcu niniejszej informacji ).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.557.840,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.918.380,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 255.784,00 zł najpóźniej w dniu licytacji do godz. 8:00 w kancelarii komornika w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sobieskiego 7B lub na rachunek bankowy komornika: 52 1240 4908 1111 0000 5357 7382 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (tel. 32 262 64 70). W tym samym czasie będzie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23 Wydział I Cywilny pok. 355 (sygn. I Co 796/08).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Skan obwieszczenia komorniczego (z pieczęciami) znajduje się tutaj.

Kwiecień 17th, 2013 at 1:28 pm

kategoria: Bez kategorii

Skomentuj