Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wyrok bez przeprowadzania rozprawy

komentarze 2

I kolejne uzasadnienie wyroku w jednej z (jakże wielu już :-)) wygranych przez nas spraw. Też obeszło się bez przeprowadzania rozprawy:

Uzasadnienie. Powód Robert Grabowski wniósł o zasądzenie od pozwanego X Spółki jawnej w Łomży kwoty 8.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 sierpnia 2009 r. do dnia zapłaty a także o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu podniósł, że prawo do roszczenia uzyskał w wyniku powierniczego przelewu wierzytelności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Roszczenie wynika z wykonanej usługi, co stwierdza faktura podpisana przez stronę pozwaną i częściowo zapłacona przed nabyciem wierzytelności. Oświadczył, że wezwał pozwanego do dobrowolnej zapłaty pozostałego długu pod rygorem skierowania roszczenia na drogę sądową. Do wezwania dołączył kserokopię umowy powierniczego przelewu wierzytelności Pozwany nie dokonaj żadnej wpłaty i nie zareagował na wezwanie. Sąd przychylił się do stanowiska powoda wydając w dniu 27 listopada 2009 r. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt: XII GNc 1424/09.

W sprzeciwie pozwany X Spółka Jawna w Łomży, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata, zaskarżył powyższy Nakaz zapłaty w całości. Złożył wniosek o przekazanie sprawy według właściwości Sądowi Rejonowemu w Łomży. Zgłosił zarzut potrącenia kwoty 8000, zł z faktury VAT nr 17/2008 wystawionej na sumę 17.325,45 zł w dniu 12.072008 r. oraz wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu podniósł, że z faktury VAT nr 17/2008 z dnia 12.07.2008 r. wystawionej przez M.W. na kwotę 17.995,00 zł potrącił przy zapłacie kwotę 8000, zł. wysokość potrącenia wynika z faktu, że podczas robót zaginęły rusztowania, których wartość równa się potrąconej kwocie. Na zaginionych rusztowaniach pracowali pracownicy powoda ale to pozwany bezpodstawnie został obciążony przez inwestora kwotą 8.000, zł

Sąd ustalił: Bezspornym w sprawie było, ze w dniu 27 października 2009 r. powód Robert Grabowski i M.W. – cedent zawarli umowę przelewu powierniczego wierzytelności. (umowa przelewu powierniczego wierzytelności z dnia 27.10.2009 r. (k 5) Przedmiotem tej umowy była wierzytelność ujęta w fakturze VAT nr 17/2008 z dnia 12 lipca 2008 r., którą pozwany X Spółka Jawna w Łomży zobowiązał się spłacić cedentowi w terminie trzydziestu dni. Faktura ta obejmowała należności za wykonanie instalacji elektrycznej na rzecz pozwanego. (umowa przelewu powierniczego wierzytelności z dnia 27.10.2009 r. (k. 5,), faktura VT nr l7/2008 z dnia 12.07.2008r. (k. 6) Poza sporem pozostawało, że pozwany spłacił cedentowi cześć zobowiązania, Niezapłacona pozostała kwota 8.000, zł. Powód pismem z dnia 30 października 2009 r. wezwał pozwanego do zapłaty przedmiotowej kwoty. (wezwanie do zapłaty z dnia 30.10.2009 r. z dowodem nadania (k. 7-8) Pozwany na1eżności nie uregulował. W odpowiedzi odmówił zapłaty i zgłosił zarzut potrącenia kwoty 8.000, zł tytułem zagubionych lub zniszczonych rusztowań w miejscu wykonywania prac. (pismo: dnia 09.11.2009 r. z dowodem nadania (k 34-35) W dniu 20.10.2008 r. pozwany sporządził rozliczenie końcowe, w którym sporządził wykaz niezwróconych elementów rusztowań. (rozliczenie końcowe firmy X – załącznik nr1 (k. 22). Stan faktyczny ustalono w oparciu o powyższe dowody.

Sąd oddalił wniosek dowodowy pozwanego, zgłoszony w sprzeciwie od nakazu zapłaty o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka W.W. i z zeznań A.J. za pozwanego. Dowody te pozwany powołał na okoliczność faktu zagubienia rusztowań i obciążenia za te braki pozwanego przez inwestora. Tymczasem zgodnie z art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu powinny być fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Okoliczność, iż rusztowania zostały zagubione jak i obciążenie z tego tytułu pozwanego zdaniem Sądu nie jest okolicznością istotną dla ustalenia odpowiedzialności strony powodowej. Nadto należy wskazać, iż w niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Zgodnie z art. 479 (14) par. 4 kpc do potrącenia w toku postępowania mogą być zatem przedstawione tylko wierzytelności udowodnione dokumentami.

Sąd zważył: Powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Cedent M.W. w związku z wykonaniem instalacji elektrycznej na rzecz pozwanego X Spółki Jawnej w Łomży wystawił mu fakturę VAT nr 17/2008 na kwotę 17.995,00 zł, płatną w terminie 30 dni. Pozwany nie spłacił zobowiązania w całości. Do uregulowania pozostała kwota 8.000, zł. Wobec powyższego cedent uzyskał prawo do żądania zapłaty, które to uprawnienie na mocy umowy powierniczego przelewu wierzytelności zawartej z Robertem Grabowskim przeszło na powoda. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 509 Kc. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania, a wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa. w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Na podstawie przedmiotowej umowy powód wszedł we wszystkie uprawnienia jak i obowiązki cedenta. Przeciwko nabywcy wierzytelności przysługują bowiem dłużnikowi zarzuty które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie (art.513 K.c.). Jednakże podnosząc jakiekolwiek zarzuty przeciwko nabywcy wierzytelności dłużnik jest zobowiązany sprecyzować uprawnienia, z których korzysta i wykazać zarzuty wskazując dowody na ich uzasadnienie zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 6 kc., iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Pozwany kwestionował roszczenie powoda zarzucając, iż doszło do jego potrącenia z przysługującą mu wobec cedenta wierzytelnością którą stanowi wartość rusztowań, za których zagubienie ten jest odpowiedzialny. Zgodnie z art. 498 par. 1 kc. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Pozwany reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, nie wykazał jednakże swoich twierdzeń. Nie przedłożył dowodów, z których wynikałoby, Że przysługują mu nadające się do potrącenia wierzytelności wobec cedenta. Dowodów takich nie stanowią szczególności pismo z dnia 09.11.2009 r. jak też rozliczenie końcowe z dnia 20.10.2008 r. Nadto dowód ze świadków i przesłuchania strony pozwanej, jak wskazano powyższej również nie był powołany celem wykazania okoliczności mających istotne znaczenie w J sprawie. Okoliczność, iż rusztowania zostały zgubione, i fakt obciążenie z tego tytułu pozwanego nie były kwestionowane w sprawie. Samo to nie oznacza jednak aby skutkowało to odpowiedzialnością cedenta. Nadto z uwagi na treść art. 479 (14) par. 4 do potrącenia w sprawie, która toczy się w oparciu o przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych mogą być przedstawione jedynie wierzytelności udowodnione dokumentami. Nie wykazał także pozwany aby jego roszczenie spełniało przesłanki z art. 505 k.p.c., czyli nadawało się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym. Wobec powyższego Sąd orzekł jak w punkcie 1 wyroku zasądzając dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi stosownie do treści art. 481 kc.

W tym miejscu należy także wskazać, iż rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zapadło na posiedzeniu niejawnym stosownie do treści art. 47917 k.p.c. Strony w pozwie i sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym nie żądały bowiem przeprowadzenia rozprawy a Sąd mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń, zgłoszonych wniosków dowodowych i zarzutów również uznał, że jej przeprowadzenie nie jest konieczne. Nie zasługiwał na uwzględnienie również wniosek strony pozwanej o przekazanie sprawy do rozpoznania zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową Sądowi Rejonowemu w Łomży. Strona powodowa wytaczając powództwo wskazała podstawy właściwości Sądu Rejonowego w Sosnowcu wynikające z miejsca wykonania umowy (art. 34 kpc ). Pozwany nie przedłożył natomiast żadnych dowodów na okoliczność, iż z poczynionych pomiędzy nim a cedentem lub powodem uzgodnień wynikało, że w przypadku sporów pomiędzy nimi właściwy jest inny Sąd. Nadto zgodnie z Uchwałą SN z dnia 14.02.2002 r. sygn. akt: III CZP 81/01, publ. OSNC 2002/11/131 „W razie przelewu wierzytelności pieniężnej dłużnik powinien dokonać zapłaty, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone, w miejscu zamieszkania lub w siedzibie (siedzibie przedsiębiorstwa) nabywcy wierzytelności w chwili spełnienia świadczeni Samo wskazanie dłużnikowi przez wierzyciela rachunku bankowego, na który ma zapłacić, nie rozstrzyga o miejscu spełnienia świadczenia. Gdy dłużnik nie zastosował się do żądania zapłaty na wskazany przez nabywcę wierzytelności rachunek, sądem miejsca wykonania zobowiązania (art. 34 i 488 par. 1 k.p.c.) jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby (siedziby przedsiębiorstwa) nabywcy wierzytelności w chwili wytoczenia powództwa”. Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w niniejszej sprawie wynika natomiast z brzmienia art. 17 pkt. 4 kp.c. zgodnie z którym do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych.

O kosztach w pkt 2 wyroku orzeczono w oparciu o art. 98 k.pc. W ZW. Z art. 28 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.072005 r. (Dz.U.05.167.1398 z późn. zm.).

Tu też nie mam co pisać, jak są jakieś pytania, czy uwagi, to zapraszam do formularza komentowania poniżej.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

09/12/2012

Komentarze do 'Wyrok bez przeprowadzania rozprawy'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Wyrok bez przeprowadzania rozprawy'.

  1. Możliwe,ze jesteście ostatnią deską ratunku albo kolejną firmą, która w mojej sprawie rozłoży ręce! mam w Siedlcach dłużnika (osoba fizyczna) od kilku lat, kwota długu+ koszty sądowe+odsetki narosły juz do ponad 10tys. Na początku była firma windykacyjna, Sąd, komornik i NIC! Nikt nie poradzi zrobić, a dłużnik nie odbiera moich telefonów, nie otwiera drzwi, jestem po prostu bezradna;/ Pomimo tego ,że tyle juz instytucji oraz firma windykacyjna nie potrafiło wyegzekwować długu Jesteście w stanie mi pomóc??

    Stefania

    9 Mar 14 18:50

  2. Jeżeli nie jest to wierzytelność pracownicza ani alimentacyjna, to zapraszamy do kontaktu – dane sa na górze bloga.

    admin

    9 Mar 14 19:35

Skomentuj