Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zabezpieczenie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego; przykład

skomentuj

POSTANOWIENIE
Dnia 15 listopada 2013r Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny
w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Kozak-Gucwa (mądra sędzia, znam ją z wielu innych spraw – przyp. admina) po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013r w Sosnowcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa UC przeciwko Robertowi Grabowskiemu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na skutek wniosku powódki o zabezpieczenie powództwa postanawia:

udzielić powódce zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Magdalenę Mścichowską pod sygn. akt Km 1665/13 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

UZASADNIENIE
Powódka wniosła pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu w dniu 29 marca 2013r. sygn. akt I Nc 288/13, zaopatrzonego w sądową klauzulę wykonalności. W pozwie powódka domagała się także zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy tut. Sądzie Magdalenę Mścichowską.
Na poparcie swego stanowiska powódka podała, iż na mocy w/w tytułu wykonawczego powódka obowiązana jest zapłacić pozwanemu kwotę 19.800,00 zł. Natomiast jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty cała dochodzona należność została spłacona, którego to zarzutu powódka nie mogła powołać w sprawie I Nc 288/13, gdyż nie otrzymała nakazu zapłaty z sądu. Obecnie toczy się na podstawie powołanego tytułu wykonawczego postępowanie egzekucyjne przeciwko powódce i może to doprowadzić do powstania niepowetowanej szkody po stronie uprawnionej.

Sąd ustalił i zważył co następuje:
Wniosek powódki o zabezpieczenie powództwa zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 730 par. 1 k.p.c. w celu zabezpieczenia roszczenia, którego można dochodzić w sądzie powszechnym lub przed sądem polubownym, możne żądać udzielenia zabezpieczenia. Zgodnie z art. 730(1) par. 1 i 2 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda ze stron lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.
Zważywszy na okoliczności powołane przez powódkę i prowadzone postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy tut. Sądzie pod sygn. akt Km 1665/13 należało przyjąć, iż zaistniały przesłanki z cytowanego przepisu art. 730(1) k.p.c. Ponieważ prowadzona egzekucja w chwili obecnej jest skuteczna i zmierza do wyegzekwowania w całości dochodzonej przez pozwanego kwoty, brak zabezpieczenia mógłby natomiast sprawić, iż wydanie wyroku w niniejszej sprawie stałoby się zbędne. Stąd orzeczono jak w postanowieniu na mocy art. 73O par. 1 i art. 730(1) par. 1 i 2 k.p.c.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

05/11/2012

Skomentuj