Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zawezwanie do próby ugodowej

2 komentarze

Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na zawarcie przed sądem ugody bez wnoszenia pozwu o zapłatę. Opłata jest też niższa od opłaty od pozwu; wynosi 1/5 opłaty od pozwu.

W praktyce rzadko zostaje zawarta ugoda po zawezwaniu do próby ugodowej, strona przeciwna zazwyczaj nawet nie stawia się w sądzie. Istnieje natomiast inna korzyść dla wierzyciela który zawezwie dłużnika do próby ugodowej a mianowicie bieg przedawnienia roszczenia zostaje dzięki temu przerwany. Oto bowiem zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia roszczenia. Taką czynnością jest też zawezwanie do próby ugodowej. Pomocna zwłaszcza gdy zbliża się termin przedawnienia a nie mamy funduszy na wniesienie pozwu o zapłatę.

Przeczytaj też: Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego. W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe.

Przeczytaj też: Wyrażenie chęci zawarcia ugody a uznanie roszczenia albo winy

Na koniec zła wiadomość dla tych którym świta w głowie zamiar dwukrotnego czy wielokrotnego wzywania dłużnika do próby ugodowej w celu przerywania za każdym takim razem biegu przedawnienia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27.07.2018 r., sygn. akt V CSK 384/17 stwierdził, że działanie polegające na złożeniu tego wniosku do sądu wyłącznie w celu uzyskania przerwy biegu przedawnienia, a nie – co najmniej także – w celu realizacji roszczenia w drodze ugody, należy rozważać jako czynność procesową sprzeczną z dobrymi obyczajami której dokonanie stanowi nadużycie uprawnienia do jej dokonania. Działanie takie dyskwalifikuje tę czynność oraz musi skutkować tym, że niedopuszczalne jest prowadzenie na jego podstawie postępowania pojednawczego.

Przeczytaj też: Ugoda przed sądem a komornik

Konkludując, pierwszy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej którego celem jest tak naprawdę jedynie przerwanie biegu przedawnienia, będzie skuteczny. Kolejny – prawdopodobnie już nie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Zawezwanie do próby ugodowej'

Subscribe to comments with RSS

  1. A co gdy wniosę pozew tylko co do części niezapłaconej faktury, czy to przerwie przedawnienie całej należności?

    Lidka

    25 lip 20 o 17:05

  2. Nie, przerwanie biegu przedawnianie nastąpi tylko w odniesieniu do kwoty z pozwu.

    admin

    25 lip 20 o 20:11

Skomentuj