Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zawezwanie do próby ugodowej

2 komentarze

Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na zawarcie przed sądem ugody bez wnoszenia pozwu o zapłatę. Opłata jest też niższa od opłaty od pozwu; wynosi 1/5 opłaty od pozwu.

W praktyce rzadko zostaje zawarta ugoda po zawezwaniu do próby ugodowej, strona przeciwna zazwyczaj nawet nie stawia się w sądzie. Istnieje natomiast inna korzyść dla wierzyciela który zawezwie dłużnika do próby ugodowej a mianowicie bieg przedawnienia roszczenia zostaje dzięki temu przerwany. Oto bowiem zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia roszczenia. Taką czynnością jest też zawezwanie do próby ugodowej. Pomocna zwłaszcza gdy zbliża się termin przedawnienia a nie mamy funduszy na wniesienie pozwu o zapłatę.

Przeczytaj też: Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego. W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe.

Przeczytaj też: Wyrażenie chęci zawarcia ugody a uznanie roszczenia albo winy

Na koniec zła wiadomość dla tych którym świta w głowie zamiar dwukrotnego czy wielokrotnego wzywania dłużnika do próby ugodowej w celu przerywania za każdym takim razem biegu przedawnienia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27.07.2018 r., sygn. akt V CSK 384/17 stwierdził, że działanie polegające na złożeniu tego wniosku do sądu wyłącznie w celu uzyskania przerwy biegu przedawnienia, a nie – co najmniej także – w celu realizacji roszczenia w drodze ugody, należy rozważać jako czynność procesową sprzeczną z dobrymi obyczajami której dokonanie stanowi nadużycie uprawnienia do jej dokonania. Działanie takie dyskwalifikuje tę czynność oraz musi skutkować tym, że niedopuszczalne jest prowadzenie na jego podstawie postępowania pojednawczego.

Konkludując, pierwszy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej którego celem jest tak naprawdę jedynie przerwanie biegu przedawnienia, będzie skuteczny. Kolejny – prawdopodobnie już nie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Zawezwanie do próby ugodowej'

Subscribe to comments with RSS

  1. A co gdy wniosę pozew tylko co do części niezapłaconej faktury, czy to przerwie przedawnienie całej należności?

    Lidka

    25 Lip 20 o 17:05

  2. Nie, przerwanie biegu przedawnianie nastąpi tylko w odniesieniu do kwoty z pozwu.

    admin

    25 Lip 20 o 20:11

Skomentuj