Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Cesja wierzytelności z tytułu kredytu a zachowanie tajemnicy bankowej

Brak komentarzy

Generalnie, w świetle stosownych przepisów Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobą trzecią, czyli dokonać cesji, przelewu wierzytelności. Potocznie taka czynność nazywa się sprzedaniem długu (bardziej właściwe określenie w tym wypadku to nie długa tylko zobowiązanie). Długi bardzo często sprzedawane są firmom windykacyjnym. Ich skuteczność (łącznie z komornikami) jest generalnie dyskusyjna ale w przypadku wierzytelności bankowych radzą sobie stosunkowo dobrze co wynika ze specyfiki takich wierzytelności i sytuacji majątkowej (w tym dochodowej) dłużników którym bank udzielił kredytu.

Padają nieraz w takich wypadkach zarzuty ze strony dłużników i nie tylko, jakoby takie cesje były bezprawne gdyż wiążą się z ujawnieniem przez bank tajemnicy bankowej. O ile bowiem nawet w przypadku np. zobowiązań osób prywatnych z tytułu pożyczki udzielonej przez inną osobę prywatną nie istnieje zakaz cesji takiej wierzytelności, o tyle w przypadku kredytu sytuacja jest dość specyficzna. Banki związane są bowiem tajemnicą bankową, która dotyczy wszelkich wiadomości związanych z czynnościami bankowymi i podmiotami (osobami) będącymi stronami umów z bankami. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że taka umowa przelewu wierzytelności nawet jeżeli pociąga za sobą ujawnienie tajemnicy bankowej, to i tak jest ważna i skuteczna w świetle prawa. Firma windykacyjna ma więc prawo żądać od dłużnika zwrotu kredytu. Dłużnikowi pozostaje ewentualnie jedynie dochodzenie odszkodowania od banku z powodu ujawnienia tajemnicy bankowej, ale musiałby udowodnić przed sądem, że w związku z tym poniósł szkodę. W praktyce jednak banki zwykle wpisują w umowach klauzule upoważniające je do sprzedaży wierzytelności kredytowych w związku z czym cesja takiej wierzytelności nie będzie ujawnieniem bankowej tajemnicy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 lipca, 2020

kategoria kredyty

tag

Skomentuj