Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Komornik a rolnik

Jeden komentarz

Art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego zawiera katalog przedmiotów niepodlegających egzekucji. „Chroni” ten przepis dłużników będących osobami prywatnymi, przedsiębiorcami oraz rolnikami. Zgodnie z ust. 3 powyższego przepisu wolne od egzekucji są narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Aha, czyli nie liczy się to, że dłużnik świadczy na przykład usługi przewozowe – komornik może zlicytować to jego jedyne narzędzie pracy.

Przeczytaj też: Zajęcie dopłat bezpośrednich przez komornika

Co innego jednak z rolnikiem. Tego „chroni” nie tylko wyżej wskazany przepis ale też dodatkowo chroni go (już bez cudzysłowu) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. W ust. 6 tegoż rozporządzenia czytamy, że wolne są od egzekucji podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów. Do diabła więc z przewoźnikiem czy innym taryfiarzem, niech umierają z głodu oni i ich rodzina, grunt, żeby rolnik miał czym na chleb zarabiać.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć dotację?

A co z nieruchomościami? Na przykład hala produkcyjna przedsiębiorcy idzie pod młotek komorniczy (później może sobie pod namiotem produkować, przez tydzień, zgodnie z art. 829 ust. 3 kpc, dopóki komornik nie zabierze mu i namiotu) a nieruchomości rolnika? Ano ust. 15 wskazanego wyżej rozporządzenia stanowi, że nie podlegają egzekucji budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza.

Ech, co się będę dalej produkował, macie w całości poniżej art. 829 kpc i owe rozporządzenie dla rolników, porównajcie sobie co do reszty zakresy ochrony. Przypominam, ze owe rozporządzenie chroni rolnika dodatkowo, bo art. 829 kpc też go chroni.

Art. 829 KPC:
Nie podlegają egzekucji:
1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
7) (uchylony)
8) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579);
9) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

A teraz czytaj to:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji Na podstawie art. 830 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822,
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który prowadzi gospodarstwo, niezależnie od przedmiotów wyłączonych spod egzekucji przez przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają:
1) stado podstawowe zwierząt gospodarskich:
a) bydła mlecznego,
b) bydła mięsnego,
c) koni,
d) kóz,
e) owiec,
f) świń,
g) drobiu,
h) zwierząt futerkowych,
i) innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;
2) zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz:
a) źrebięta do 6 miesięcy,
b) cielęta do 4 miesięcy,
c) jagnięta do 3 miesięcy,
d) prosięta do 2 miesięcy,
e) koźlęta do 5 miesięcy;
3) stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;
4) zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;
5) rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami;
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1860, 1948, 2138, 2199, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 67, 85, 187, 768, 933, 1133 i 1136.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1385
6) podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;
7) silosy na zboża i pasze;
8) zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;
9) materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym; 10) zapasy opału na okres 6 miesięcy;
11) nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;
12) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1–4, do najbliższych zbiorów;
13) podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;
14) zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;
15) budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;
16) budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.
§ 2. 1. Niezależnie od wyłączeń, o których mowa w § 1, egzekucji nie podlegają nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11–13 i 15, ponad ilości wymienione w § 1, jeżeli komornik, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, uzna je za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa.
2. Komornik, w terminie 3 dni po dokonaniu zajęcia, występuje do izby rolniczej, właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, z wnioskiem o wydanie, w terminie 14 dni, opinii, o której mowa w ust. 1. Do czasu wydania opinii komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności egzekucyjnych dotyczących nadwyżki inwentarza oraz przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11–13 i 15.
3. W razie uznania nadwyżki inwentarza żywego oraz przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11–13 i 15, za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, komornik umarza postępowanie egzekucyjne w tym zakresie.
§ 3. Zajęte zwierzęta gospodarskie, wpisane do księgi zwierząt zarodowych albo uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszej hodowli, wyłącza się spod egzekucji, jeżeli nie mogły być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli tych zwierząt.

Na swój sposób pocieszające dla przedsiębiorców niebędących rolnikami jest jedynie to, że rolnik też nie ma prawa do kwoty wolnej na rachunku bankowym jak również minimum dochodowego wolnego od egzekucji podczas gdy i jedno i drugie przysługuje osobom niebędącym przedsiębiorcami. Z tym zastrzeżeniem nieformalnym, że każdy przedsiębiorca może sobie używać rachunku osobistego zamiast firmowego a na rachunku osobistym kwota wolna przysługuje także przedsiębiorcy. Korzystne konta osobiste z wnioskami online mamy tutaj.

1 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Komornik a rolnik'

Subscribe to comments with RSS

  1. święte krowy chłopki. Ja prowadze firmę i komornik nic mi nie zostawiał, gdyby nie pomoc brata, bylbym już na zasiłku i nie miałbym pod wiaduktem.

    Krzychu

    2 lip 20 o 21:22

Skomentuj