Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Chwilówka bez umowy pisemnej, sprzedaż długu i prawomocny nakaz zapłaty.

1 komentarz

Pytanie: Bardzo proszę o poradę w tej sprawie, poniżej zamieszczam wiadomość od pełnomocnika wierzyciela, zaciągnęłam pożyczkę przez internet, bez podpisania umowy która jest załączona bez podpisów do umowy, zarejestrowałam konto co może każdy zrobić, czy ta pożyczka egzekwowana jest zgodnie z prawem? czy to jest naciąganie litery prawa? czy to roszczenie jest już przedawnione?

„Działając w imieniu Wierzyciela … spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, spółka jawna z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo do wglądu w Kancelarii) uprzejmie informuję, że Wierzyciel nie wyraża zgody na umorzenie należności wynikających z zawartej umowy pożyczki … z dnia 2013-02-25 z …

Ponadto informujemy, że umowa pożyczki została zawarta na warunkach określonych przez Wierzyciela tj. złożyła Pani wniosek o udzielenie pożyczki poprzez Utworzenie, zarejestrowanie się na Profilu Klienta na stronie internetowej Pożyczkodawcy … Utworzenie przez Pozwanego Profilu Klienta na stronie Pożyczkodawcy, w myśl umowy, stanowiło zarejestrowanie się, zapoznanie się z warunkami umowy oraz akceptację tychże, a przede wszystkim złożenie pierwszego wniosku o udzielenie pożyczki.

Następnie złożyła Pani wniosek o udzielenie pożyczki w ramach przedmiotowej umowy ramowej, a następnie zgodnie z warunkami uiściła opłatę w wysokości 0,01 zł tytułem opłaty rejestracyjnej. Pożyczkodawca przychylił się do złożonego wniosku przez Panią i dnia 2013-02-25 udzielił Pozwanemu pożyczki w ramach przyznanego limitu pożyczkowego.

Pożyczkę Pani przyjęła zobowiązała się zwrócić Pożyczkodawcy kwotę pożyczki wraz z należnymi prowizjami za udzielenie pożyczki, opłatami oraz odsetkami w razie zaistnienia zwłoki w spłacie rat pożyczki, w terminie spłaty pożyczki – przelewem na konto bankowe do dnia 2013-03-26, zgodnie z warunkami Ramowej Umowy Pożyczki z dnia 2013-02-25.

Zgodnie z umową Pożyczkodawca, w razie niewywiązania się przez Pozwanego z warunków umowy, po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu do zwrotu pożyczki, miał prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego co miało miejsce w dniu 11/06/2016r. Kancelaria … skierowała pozew do Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą VI Nc-e …. Sąd przychylił się do Wniosku powoda i w dniu 2014-06-24 wydał Nakaz Zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Powyższy nakaz zapłaty się uprawomocnił co skutkowało wydaniem przez Sąd tytułu wykonawczego uprawniającego do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Została Pani wezwana do zapłaty w dniu 2014-06-02. Pomimo wezwania, do dnia dzisiejszego Wierzyciel nie otrzymał spłaty należności.

Legitymację strony powodowej do dochodzenia roszczenia uzasadnia przepis art. 509 k.c., zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania; wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Powód poinformował Pozwanego o cesji wierzytelności dnia 23-01-2014 r. drogą elektroniczną.

Informujemy, że obecnym wierzycielem w sprawie zawartej przez Panią umowy pożyczki z … jest … w Warszawie.

Potwierdzamy, że Komornik jest jedynie organem egzekucyjnym mającym na celu ściągniecie należności wobec Wierzyciela.

Potwierdzamy, że na Pani koncie widnieje zaległość wobec Wierzyciela w kwocie 1578,85 PLN.

Potwierdzamy, iż Wierzyciel odnotował Pani wpłaty zgodnie z podanym niżej zestawieniem: …

W związku z powyższym do zamknięcia sprawy koniecznym jest uiszczenie całej należności wynikającej z zawartej umowy pożyczki numer…”

Odpowiedź: Skoro w sprawie tej istnieje prawomocny wyrok, to jest przesądzona – wierzyciel ma prawo domagać się od Pani zapłaty. Na podnoszenie zarzutów jest za późno, należało to zrobić w ramach sprzeciwu od nakazu zapłaty. Nie sądzę jednak, aby coś to dało; pożyczkę wszak otrzymała Pani, przyjęła i niezwróciła (nie odstąpiła od umowy). Można tu mówić o zawarciu umowy pożyczki mimo że nie podpisała jej Pani „na papierze”.

I jak pisze ten pan wyżej, pożyczkodawca miał prawo sprzedać Pani dług.

Wierzytelność ta nie jest przedawniona gdyż wierzyciel wniósł pozew o zapłatę i bieg przedawnienia został przerwany a po zasądzeniu termin przedawnienia wydłużył się do 10 lat.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

08/06/2016

kategoria zadłużenie

1 komentarz do 'Chwilówka bez umowy pisemnej, sprzedaż długu i prawomocny nakaz zapłaty.'

Subscribe to comments with RSS

  1. zależy jaka to firma kupiła i czy nakaz zapłaty z EPU został doręczony. niewykluczone, że sprawę można by wygrać w całości 🙂

    mi się podoba np. taka kancelaria medius z krakowa. normalnie debile – nakupili kotów w worku od kredito24, nie mają żadnych umów pierwotnych zaś w pozwach podają jakieś przypadkowe kwity. znajomy pokazał mi sprawę mediusa, który to jako dowód pożyczki na 750 zł dał jakąś skserowaną kartkę gdzie było wydrukowane iż pozwana z tytułu tej pożyczki ma zwrócić 470 zł… rok przed zawarciem rzekomej pożyczki 😀 gwarantuję, że to autentyk bowiem papiery widziałem

    po oddaleniu powództwa idioci nadal przysyłają maile z żądaniem zapłaty 😀 więc teraz zwierzyna zabawi się w myśliwego

    ryszard ochódzki

    23 Cze 16 23:47

Skomentuj