Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Co komornik może ustalić

skomentuj

Akurat mam przed sobą pismo od komornika przy pomocy którego można praktycznie zilustrować, co komornik może ustalić (tym razem akurat w odniesieniu do spółki z o.o.). Odpowiadam tym samym na liczne pytania typu tego w tytule. A oto tekst pisma:

WYSŁUCHANIE STRON W TRYBIE art. 827 kpc PRZED UMORZENIEM POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Tomasz Bącela w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela: Grabowski Robert … 41-200 Sosnowiec przeciwko dłużnikowi: … Sp. z o.o. 41-205 Sosnowiec, ul. … o egzekucję świadczeń pieniężnych zawiadamia, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnej spółce zakończyło się wynikiem negatywnym.

W toku prowadzonego postępowania komornik dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w PKO BP SA, a także dokonał zajęcia ruchomości służących do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci salonu fryzjerskiego. Egzekucja z rachunku we wskazanym powyżej banku okazała się bezskuteczna, bowiem po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną bank wskazał, że saldo rachunku dłużnej spółki jest ujemne, a w późniejszym okresie zawiadomił, że rachunek został zamknięty. W ramach prowadzonego postępowania zajęte ruchomości nie zostały sprzedane w drodze egzekucji publicznych, jak również nie zostały przejęte przez wierzycieli. Wobec powyższego w zakresie dotyczącym prowadzenia egzekucji z ruchomości należących do dłużnika komornik umorzył egzekucję w trybie art. 877 kpc postanowieniem z dnia 28 marca 2013 r.

Jednocześnie w wyniku przeprowadzenia innych czynności ustalono, że dłużna spółka nie ma zarejestrowanych na własne i pojazdów mechanicznych, nie prowadzi już działalności gospodarczej pod firmą wskazaną przez wierzyciela. ZUS wskazał również, że dłużnik nie ujawnił posiadanego rachunku bankowego, podał jednak, iż płatności realizował z rachunku wskazanego przez wierzyciela w sprawie Km 1930/l0, z którego jak poinformowano powyżej, egzekucja okazała się bezskuteczna. Jednocześnie ZUS powiadomił, że w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS-u brak innych informacji dotyczących majątku dłużnika. Wystąpiono również z wnioskiem o udostępnienie danych do Wydziału Geodezji tut. Urzędu Miasta. Na podstawie przedłożonych danych ustalono, że dłużna spółka nie figuruje w operacie ewidencji gruntów jako właściciel, współwłaściciel, wieczysty użytkownik nieruchomości położonych na terenie miasta Sosnowiec. Na podstawie analizy akt ustalono, że dłużna spółka faktycznie zaprzestała prowadzenia działalności po wszczęciu niniejszego postępowania i podczas przeprowadzonych pierwszych czynności terenowych salon już był zamknięty. Tym sam komornik nie miał już możliwości prowadzenia egzekucji ze środków pieniężnych uiszczanych przez klientów spółki. Na podstawie danych przekazanych przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych stwierdzono, że dłużnik nie figuruje w rejestrze zastawów.

W kancelarii w celu składnia wyjaśnień stawiała się prezes zarządu dłużnej spółki p. J.S. która w ramach ostatniego wysłuchania w trybie art. 801 kpc oświadczyła, że dłużna spółka nie prowadzi działalności gospodarczej, bowiem dniu 17 listopada 2011 r. prowadzona przez nią działalność gospodarcza została zawieszona, na dowód powyższego przedłożyła postanowienie SR Katowice-Wschód w Katowicach i podała, że spółka poza ruchomościami w stosunku, do których tut. komornik prowadził egzekucję, nie posiada innych rzeczy ruchomych, w związku z prowadzoną działalność gospodarczą nie miała zarejestrowanych pojazdów mechanicznych, członkowie spółki korzystali z własnych samochodów, w środkach trwałych nie znajdowały się również nieruchomości gruntowe i lokalowe, a pomieszczenie zajmowane w Sosnowcu przy ul. Sienkiewicza, gdzie mieściła się siedziba spółki były najmowane od zarządcy lokalu. Oświadczyła, że spółka nie posiada rachunków bankowych, a dotychczas posiadany w PKO BP SA został zamknięty w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności. Spółce nie przysługują jakiekolwiek wierzytelności.

Jednocześnie komornik zawiadamia, że przeciwko spółce prowadzona jest również egzekucji na rzecz wierzyciela, którego roszczenia, na podstawie art. 1025 kpc, korzystają z pierwszeństwa zaspakajania roszczeń, Z uwagi na powyższe brak r. zaspokojenia roszczeń wierzyciela w ramach niniejszego postępowania.

Nadto zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie Km 1930/10 prezes zarządu dłużnej spółki dokonywała wpłat, z których na rzecz wierzyciela przekazano kwotę 4.126,64 zł.

Wobec powyższego powołując się na art. 827 kpc

WZYWA

strony w powyższej sprawie w terminie jednego tygodnia (licząc od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia) do złożenia nowych wniosków egzekucyjnych bądź złożenia oświadczenia w przedmiocie umorzenia egzekucji. Wnioski bądź oświadczenia strona może złożyć ustnie do protokołu bądź pisemnie (art. 760 kpc). W szczególności należy podać wszelkie informacje mające na celu ustalenie mienia dłużnika, którego nie udało się ujawnić w trakcie postępowania egzekucyjnego, ewentualnie złożenia wniosku o przekazanie egzekucji do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Po upływie tego terminu o ile strony nie złożą nowych wniosków wydane zostanie postanowienie o umorzeniu niniejszego postępowania. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 913 kpc (wierzycielowi przysługuje prawo złożenia do właściwego Sądu Rejonowego wniosku o wyjawienie majątku przez dłużnika

Dobry to komornik ten pan Tomasz Bącela co poniekąd widać z raportu. A czasem po prostu nie da się ściągnąć długu, jak w opisanym przypadku. Z tym, że zaraz po uzyskaniu postanowienia o umorzeniu ja zajmę się panią prezes, wnosząc przeciwko niej pozew o zapłatę (odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu za zobowiązania spółki).

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 4 Ocena średnia: 4.5]

23/04/2013

kategoria komornik

Skomentuj