Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pobicie a bójka a naruszenie nietykalności cielesnej

skomentuj

Mam takie pytanie. Jaka jest kara za pobicie kogoś bez niczyjej pomocy, bez żadnego przedmiotu, tylko ręce, nogi i tam dalej. Czy to jest bójka czy pobicie? Nie chodzi mi tu o uzgodnione tak zwane „solo” ale o napad na osobę która nie chce się bić i pobicie jej.

Odpowiedź: Taka sytuacja to ani bójka ani pobicie. Pobicie to napaść w przewadze liczebnej czyli co najmniej dwóch osób na jedną osobę albo na przykład (tak myślę) trzech osób na dwie osoby albo na przykład dziesięciu osób na osiem osób. Z kolei bójka to walka fizyczna pomiędzy co najmniej trzema osobami z których każda nie tylko broni się (jak ewentualnie w przypadku pobicia) ale też atakuje. Jak można się domyślić, nawet mając np. nagranie z monitoringu można mieć problem z oceną, czy miało miejsce pobicie czy bójka. Ponadto może się zdarzyć, że pierwszej fazie incydent będzie nosić znamiona pobicia a w kolejnych fazach role mogą się odwrócić i pobicie przekształci się w bójkę i to ze skutkiem gorszym dla tych którzy atakowali niż dla atakowanych. 😉

Opisany przez Pana przypadek to naruszenie nietykalności cielesnej zdefiniowane w art. 217 § 1 Kodeksu karnego który stanowi, że kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Konsekwencje karne mogą być przy tym poważniejsze, jeżeli doszło do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia.

Zgodnie z art. 157 § 1 Kodeksu karnego kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 Kodeksu karnego ( przywołany na samym końcu), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwa nie dłużej niż 7 dni, to zgodnie z art. 157 § 2 Kodeksu karnego sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

No i art. 156. § 1 Kodeksu karnego:

Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

17/12/2015

Skomentuj