Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zabezpieczenie inwestycji w domu maklerskim

skomentuj

Inwestujący w domach maklerskich klienci również zadają sobie pytania o bezpieczeństwo swoich funduszy. W tym wypadku instytucją utworzoną do zabezpieczania środków inwestorów jest podmiot w formie spółki akcyjnej o nazwie Krajowy Depozyt który gromadzi środki na zabezpieczenie inwestorom rekompensat. Wpłaty pochodzą od domów maklerskich. Uczestnictwo domów maklerskich w systemie rekompensat jest obowiązkowe. Źródłem pokrycia kosztów prowadzenia systemu rekompensat oraz opłat z tytułu zarządzania systemem rekompensat są aktywy tego systemu. I jak ma to miejsce w przypadku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, tak i w przypadku wspomnianego Krajowego Depozytu chodzi o rekompensatę strat poniesionych przez inwestorów poprzez wypłaty do wysokości określonych w ustawie. Oczywiście nie ma mowy o rekompensatach z tytułu strat poniesionych w wyniku wahań rynkowych gdyż to jest wkalkulowane w ryzyko inwestycji i klienci zdają sobie z tego sprawę. Rekompensaty są wypłacane w następujących przypadkach: – postawienia domu maklerskiego w stan upadłości, – prawomocnego postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości kiedy wiadomo że majątek domu maklerskiego nie wystarcza do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego, – ustalenia przez Komisję, że dany dom maklerski z powodu sytuacji finansowej w której się znalazł, nie jest w stanie wykonać ciążących na nim zobowiązań finansowych wobec inwestorów i w najbliższym czasie nie będzie możliwe ich wykonanie. Taką instytucją, zabezpieczającą interesy inwestorów jest Krajowy Depozyt (jest to spółka akcyjna), który tworzy i prowadzi obowiązkowy system rekompensat, w celu gromadzenia środków na wypłaty inwestorom rekompensat, pochodzących z wpłat dokonywanych przez domy maklerskie. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat do wysokości określonej ustawą, środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych maklerskich instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich w jednym z następujących przypadków:
– ogłoszenia upadłości domu maklerskiego,
– prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
– stwierdzenia przez Komisję, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

19/09/2014

kategoria biznes

Skomentuj