Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO – przykład

komentarze 2

W załączeniu składamy do dyspozycji Banku weksel in blanco przez nas wystawiony na zabezpieczenie pożyczki udzielonej nam przez Bank na podstawie umowy o pożyczkę z dnia … nr … W razie nieuregulowania przez nas w terminie pożyczki względnie nieuiszczenia jakiejkolwiek należności wynikającej z zaciągniętej pożyczki wymaganej i płatnej zgodnie z warunkami wyżej wymienionej umowy, Bank ma prawo wypełnić ten weksel na sumę odpowiadająca naszemu zadłużeniu w Banku łącznie z odsetkami, prowizją i kosztami oraz opatrzyć go według uznania datą płatności i miejscem płatności zawiadamiając nas listem poleconym pod niżej wskazanym adresem. List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności. Weksel będzie płatny w Oddziale Banku w … Jednocześnie w przypadku nieodebrania weksla w terminie 14 dni po dokonaniu przeze mnie spłaty ww. pożyczki wraz z odsetkami upoważniam Bank do komisyjnego zniszczenia niniejszego weksla.
1. Imię i nazwisko wystawcy weksla …. Adres … PESEL … Nr dowodu os. … Podpis … 2. Imię i nazwisko wystawcy weksla … Adres … PESEL … Nr dowodu os. … Podpis…
Niniejszym poręczamy solidarnie za wszelkie zobowiązania wynikające z zawarcia umowy o pożyczkę nr … z Panią …. na dowód czego złożyliśmy na wekslu wystawcy nasze podpisy jako poręczyciele za wystawcę. Jednocześnie wyrażamy zgodę na treść powyższej Deklaracji złożonej przez wystawcę weksla. W razie wypełnienia weksla przez Bank winniśmy być na równi z wystawcą zawiadomieni o tym na 7 dni przed terminem płatności pod niżej wskazanymi adresami. Oświadczamy, że w trybie art. 97 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe poddajemy się egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank do kwoty 22.780,00 zł. wynikającej z niniejszego poręczenia, przy czym Bank może wystawić tytuł egzekucyjny do dnia 15.06.2005 r. Równocześnie wyrażamy zgodę i upoważniamy Bank do zgłoszenia danych osobowych, niniejszego poręczenia oraz przebiegu jego realizacji do Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie. Biuro upoważnione jest do przetwarzania otrzymanych z Banku informacji przez okres 5 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania.
Podpisy złożono w obecności: …

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

17/10/2014

kategoria weksel

Komentarze do 'DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO – przykład'

Subscribe to comments with RSS

  1. Deklaracja to pikuś. Trzeba jeszcze wiedzieć jak w ogóle napisać weksel, aby nie mógł być „dopasowany” do innej deklaracji…

    ryszard ochódzki

    20 Paź 14 03:15

  2. O wekslu pisze się często że jest zabezpieczeniem wierzytelności a to nieprawda i tylko szkodzi taki pogląd wierzycielom. „Zabezpiecza” jeden z drugim pożyczkę albo inną należność wekslem i co? I nic jeżeli dłużnik nie ma żadnego majątku nakaz zapłaty z weksla czy bez weksla to taki sam tytuł wykonawczy jak się uprawomocni a żeby ściągnąć pieniądze od dłużnika to trzeba namierzyć jego majątek, pieniądze, dochody. I tak naprawdę weksle daje nam tylko tyle, że dzięki niemu i z jego użyciem sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. To już wolę mieć od dłużnika dobrowolne poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego, zamiast weksla bo wówczas w ogóle nie zakładam sprawy o zapłatę tylko występuje od razu o nadanie klauzuli wykonalności i dłużnik nawet nie dowie się że mam już tytuł wykonawczy. Pomimo tego że znane i dobre portale piszą o tym przy każdej okazji, to ludzie wciąż dają się robić w balona – wystawienie weksla przez pożyczkobiorce powoduje że czują się zabezpieczeni, a później nie mogą odzyskać swoich pieniędzy.

    Wacio

    6 Lis 14 13:38

Skomentuj