Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Umowa o pożyczkę z bankiem; przykład

skomentuj

Umowa o pożyczkę nr … zawarta w dniu 15.09.2000 r. w … pomiędzy Bankiem… zwanym dalej Bankiem a Panią … zwanym dalej Pożyczkobiorcą. Strony oświadczają, że zawierają umowę następującej treści: Bank udziela Pożyczkobiorcy pożyczki na określonych poniżej warunkach:
1. Kwota pożyczki 17.000,00 zł.
2. Prowizja Banku wynosi 1,00% kwoty udzielonej pożyczki i pobierana jest najpóźniej w dniu uruchomienia pożyczki.
3. Oprocentowanie pożyczki w dniu zawarcia umowy wynosi 23,90% według stopy zmiennej w stosunku rocznym.

4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłacenia całości zadłużenia wynikającego z niniejszej umowy w formie 48 rat płatnych miesięcznie, do dnia 15 każdego miesiąca. Pierwsza rata płatna jest do dnia 15.10.2000 r. Wysokość raty miesięcznej wynosi 553,29 zł. Miesięczne raty płatne są na rachunek nr … Wysokość ostatniej raty miesięcznej wynosi 543,49 zł. i jest płatna do dnia 15.09.2004 r. Wysokość ostatniej raty miesięcznej może ulec zmianie w przypadku zmiany stopy procentowej w okresie kredytowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W tym przypadku Bank powiadomi o tym fakcie Pożyczkobiorcę z wyprzedzeniem. Pożyczkobiorca upoważnia Bank do pobierania zarówno rat miesięcznych jak i wszelkich innych należności wobec Banku z tytułu niniejszej umowy z jego rachunku nr … znajdującego się w Banku. Jednocześnie Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej wysokości salda na rachunku umożliwiającego w dniu wymagalności pobranie należności.
5a. Bank stawia do dyspozycji kwotę udzielonej pożyczki: gotówka w kasie Banku po podpisaniu niniejszej umowy, ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki i zapłaceniu prowizji.
6. Strony ustalają zabezpieczenie pożyczki w formie: weksla in blanco, poręczenia weksla in blanco. Koszty ustanowienia zabezpieczenia pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.
7. Pożyczkobiorca oświadcza, że w trybie art. 97 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Bank obejmującego roszczenia wynikające z niniejszej umowy do kwoty 22.780,00 zł. Bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony do dnia 15.06.2005 r.
8. Spłata całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i kosztami wynikającymi z ksiąg Banku powoduje wygaśnięcie Umowy o pożyczkę.
9. Integralną część niniejszej umowy stanowią Ogólne warunki udzielania i spłaty pożyczek pieniężnych w Banku.
10. Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia Bank do zgłaszania danych osobowych, niniejszej umowy oraz przebiegu jej realizacji do Biura Informacji Kredytowej SA w Warszawie. Biuro upoważnione jest do przetwarzania otrzymanych z Banku informacji przez okres 5 lat od daty wygaśnięcia umowy o pożyczkę.
11. Pożyczkobiorca oświadcza, ze przyjmuje do wiadomości przysługujące Bankowi prawo do przenoszenia praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
12. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z prezentacją Banku dokonaną w sposób określony w Kodeksie handlowym.
13. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Podpisy …

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

18/09/2014

kategoria kredyty gotówkowe

Skomentuj