Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘w sądzie o zapłatę’

Tryb egzekucji należności za czynsz wobec gminy

skomentuj

Pytanie: Wskutek przejściowych kłopotów finansowych mam zaległości w zapłacie czynszu za mieszkanie komunalne czyli wobec gminy. Otrzymałam już upomnienie i chciałabym się zapytać, co dalej będzie ew tej sprawie a konkretnie to, czy gmina wystawi tytuł egzekucyjny i sprawą do razu zamie się komornik skarbowy czy jednak sprawa trafi do sądu, sąd wyda nakaz zapłaty a ja będę mogła odwołać się? Zależy mi na przeciągnięciu sprawy w sądzie w takim przypadku. Więcej… »

„czy sąd może rozłożyć spłatę na raty”

skomentuj

Tytułowe wyrażenie nieraz pojawiło się w statystykach odwiedzin tego bloga a niedawno jeden z Czytelników stwierdził w komentarzu do innego wpisu iż jest to nie możliwe (gdyż skoro dług jest wymagalny a sąd uwzględnił powództwo, to musi zasądzić obowiązek zapłaty całości od razu). Więcej… »

Proces o zapłatę 450 zł. tytułem prowizji za windykację… ostatnie pismo przed rozprawą

komentarze 2

PISMO PROCESOWE – PROPOZYCJA UGODOWEGO ZAKOŃCZENIA SPORU

W przedmiotowej sprawie chodzi niemal wyłącznie o zasady ale (odnosząc się do sugestii Wysokiego Sądu aby ugodowo zakończyć spór) skłonny jestem ugodowo zakończyć spór. Nadmieniam (przypominam) najpierw, że pozwany otrzymał od dłużnika zapłatę wierzytelności która zgodnie z podpisaną przez nas umową cesji (przelewu powierniczego wierzytelności), była wierzytelnością przysługująca wówczas mnie. Więcej… »

Poczta dwukrotnie awizuje po czym pisze że „nie mieszka tu”…. A sąd nadaje klauzlę wykonalności…

skomentuj

No, jak w tytule. Dupy dała i poczta i sąd ale bardziej poczta. Otrzymałem więc przeciwko mojej dłużniczce nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności który skierowałem do egzekucji komorniczej. Dłużniczka, gdy dowiedziała się o egzekucji, wniosła o pozbawienie tegoż nakazu klauzuli wykonalności, jak widać, skutecznie. Więcej… »

Zarzut nieskutecznego doręczenia zastępczego, nieuwzględniony. Przykład.

komentarzy 7

POSTANOWIENIE
Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Adam Woźniak po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2014r. w Sosnowcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Roberta Grabowskiego przeciwko DW o zapłatę w przedmiocie sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty z dnia 24 czerwca 2013r. wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu w sprawie o sygn. akt I Nc 905/13 postanawia:
1. odrzucić sprzeciw,
2. oddalić wniosek o zabezpieczenie powództwa. Więcej… »

Jak przedłużyć sobie termin na wniesienie apelacji

komentarze 3

Masz 14 dni na wniesienie apelacji. 14 dni począwszy od otrzymania uzasadnienia wyroku. Zasadniczo taki termin powinien Ci wystarczyć ale wszak życie obfituje w niespodzianki które mogą spowodować, że owe 14 dni to za mało, bo mogłeś / mogłaś zająć się nią dopiero np. w przeddzień upływu terminu zawitego do jej wniesienia. Co wtedy? Ano ilustruję przykładem z życia mego. Więcej… »

Niskie roszczenia fajne są, polubmy je

komentarzy 17

Mnóstwo niskich pożyczek, faktur itp, przysługujących łącznie od wielu osób, od wielu firm. Tylko miej potwierdzenie przekazania kwoty pożyczki, towaru, usługi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiele wierzytelności to wiele dokumentów, wiele plików w komputerze, wiele spraw do monitorowania ale warto. Niskie wierzytelności fajne są, bo między innymi wpisy do rejestrów długów są skuteczniejsze niż gdy roszczenie jest wysokie. Więcej… »

Rozszerzenie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce przedsiębiorcy

komentarzy 7

Pytanie: Chciałbym przenieś dług również na małżonkę dłużnika na podstawie rozszerzenia klauzuli wykonalności na małżonkę dłużnika. Co będzie mi potrzebne do tego i jak sprecyzować we wniosku żeby Sąd nie oddalił? Sprawdziłem w ceidg i nie ma wpisanej rozdzielności majątkowej.

Więcej… »

Jak liczyć bieg terminu zawitego

skomentuj

Pytanie: Z sądu gospodarczego (sprawa bezpodstawnego wzbogacenia się, podwójny przelew z konta firmowego) przysłali sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty z zobowiązaniem mnie do ustosunkowania się w terminie 14 dni. Mnie wtedy nie było w domu, byłem w delegacji i pismo odebrała żona, ja wróciłem po 8 dniach od daty odebrania przez żonę tej przesyłki. Jakie tu zasady panują, po pierwsze, to czy dzień otrzymania pisma jest wliczany w upływ tego terminu? Więcej… »

Wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku… już po jego wyegzekwowaniu…

skomentuj

Gdy w sądzie II instancji (też) przegrasz sprawę o zapłatę i gdy wartość przedmiotu sporu wynosi nie mniej jak 50 tysięcy złotych (takie jest minimum w sprawach majątkowych), to możesz jeszcze wnieść skargę kasacyjną która jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od prawomocnego wyroku. Sąd Najwyższy może wówczas uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi który wyrok wydał. Więcej… »

Spóźnił się o dwa dni. Dni wolne a upływ terminu zawitego.

komentarzy 11

I znowu wspaniała informacja z e-sądu, o odrzuceniu sprzeciwu:

P O S T A N O W I E N I E
Data wydania 2014-11-19
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny
w składzie następującym
Referendarz sądowy Grzegorz Uziębło
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
w sprawie z powództwa
Robert Mariusz Grabowski Grabowski Inkasso Doradztwo Finansowo Prawne Więcej… »

Windykacja roszczenia z tytułu zadatku. Uzasadnienie wyroku.

skomentuj

Otrzymaliśmy zlecenie windykacji zadatku z tytułu niewywiązania się dłużnika z umowy sprzedaży mieszkania (przy okazji, optymalny kredyt hipoteczny można wybrać tutaj). Jak okazało się tuż po wszczęciu postępowania windykacyjnego, klient nie przekazał nam wszystkich dokumentów. Gdy zapoznaliśmy się z nimi stało się jasne, że wierzytelność jest sporna i ewentualna dalsza windykacja może być kontynuowana tylko po zasądzeniu roszczenia. Udało się, poniżej uzasadnienie wyroku. Więcej… »

Wydanie nakazu zapłaty a egzekucja komornicza

skomentuj

Pytanie: Dowiedziałam się, że jeśli sąd wyda mi jako wierzycielowi nakaz zapłaty to jeszcze nie mogę go wykorzystać do windykacji długu. Czy to prawda i co jeszcze musi się wydarzyć abym na podstawie nakazu zapłaty mogła egzekwować moją należność? Więcej… »

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

komentarzy 7

Zgodnie z art. 485 § 1 KPC, „sąd wydaje nakaz zapłaty (w postępowaniu nakazowym – przyp. admina), jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu [m. in.] (…) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem”. Ponieważ przepis ten posługuje się terminem „rachunek”, w orzecznictwie i w literaturze powstały spory, czy termin ten dotyczy także faktur VAT. Więcej… »

Wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku w związku ze skargą kasacyjną

skomentuj

Pytanie: Piszę w przedmiocie ewentualnej kasacji i wstrzymania wykonalności wyroku jeśli przegram w sądzie drugiej instancji. Sąd pierwszej instancji popełnił kilka rażących błędów i zasądził ode mnie zapłatę. Sąd drugiej instancji mieści się w tym samym mieście i podejrzewam że błędy zostaną utrzymane. A plotki dotarły do mnie takie takie, że powód na siebie nic nie ma i gdyby uznano skargę kasacyjną i ostatecznie oddalono powództwo, to nie odzyskam od niego pieniędzy które ściągnął ode mnie ale nie jestem w stanie tego wykazać że jest niewypłacalny. Więcej… »