Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie ruchomości w egzekucji administracyjnej

2 komentarze

Pytanie: Czy zajęcie ruchomości w egzekucji administracyjnej rządzi się takimi samymi zasadami jak w egzekucji sądowej? Komornik sądowy już u mnie był, teraz wskutek zbiegu egzekucje będzie prowadził naczelnik urzędu skarbowego. Może poborca skarbowy już nie przyjdzie skoro był u mnie komornik sądowy?

Przeczytaj też: Zajęcie ruchomości zza biurka

Odpowiedź: Bodaj jedyna praktyczna różnica jest taka, że w egzekucji administracyjnej można zająć także ruchomości znajdujące się we władaniu osoby trzeciej i (w przeciwieństwie do egzekucji sądowej) bez jej zgody na zajęcie.

Nie wiem, czy poborca też przyjdzie do Pana, może nie przyjdzie gdy przeczyta w aktach od komornika sądowego, że czynności terenowe już się odbyły. A czynności dokonane przez komornika sądowego zostają utrzymane w mocy po zmianie organu egzekucyjnego na administracyjny.

Przeczytaj też: Jak uniknąć zajęcia ruchomości przez komornika?

Poniżej przepisy Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulujące samo zajęcie ruchomości.

Art. 97. Egzekucja z ruchomości
§ 1. Do egzekucji z ruchomości zobowiązanego organ egzekucyjny przystępuje przez ich zajęcie.
§ 2. Zajęciu podlegają ruchomości zobowiązanego, znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od niej zwolnione.
§ 3. Ruchomości przysłane jako krajowe przesyłki pocztowe pod adresem zobowiązanego podlegają zajęciu w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe obowiązanej do doręczenia tych przesyłek. Zajęcie tych ruchomości jest równoznaczne z ich doręczeniem adresatowi. Poborca skarbowy dokonuje otwarcia zajętej przesyłki pocztowej w obecności przedstawiciela placówki pocztowej.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna – rozłożenie na raty

§ 4. Egzekucję z ułamkowej części ruchomości stanowiącej współwłasność zobowiązanego prowadzi się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, lecz sprzedaży podlega wyłącznie udział zobowiązanego we współwłasności.
§ 4a. Organ egzekucyjny może sprzedać ruchomość, której współwłaścicielem jest zobowiązany, jeżeli pozostali współwłaściciele wyrażą zgodę na jej sprzedaż. Organ egzekucyjny przekazuje pozostałym współwłaścicielom środki pieniężne odpowiadające ich udziałom we współwłasności sprzedanej ruchomości.
§ 4b. Innym współwłaścicielom lub każdemu z nich przysługuje prawo nabycia zajętego udziału zobowiązanego po cenie oszacowania tego udziału. Jeżeli zamiar nabycia zajętego udziału zgłosi więcej niż jeden współwłaściciel, organ egzekucyjny sprzedaje udział temu współwłaścicielowi, który zaoferował najwyższą cenę.
§ 5. Nie podlegają zajęciu ruchomości o wartości ponad kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi, jeżeli zobowiązany posiada inną podlegającą egzekucji ruchomość o wartości wystarczającej na zaspokojenie tych należności, a sprzedaż egzekucyjna tej ruchomości nie nastręcza trudności.

Przeczytaj też: Ile czasu od zajęcia do licytacji ruchomości?

Art. 98. Zajęcie ruchomości
§ 1. Zajęcie ruchomości następuje przez wpisanie jej do protokołu zajęcia i podpisanie protokołu przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny. Protokół podpisuje także zobowiązany, jeżeli jest obecny przy zajęciu, lub świadkowie.
§ 1a. Jeżeli z ewidencji prowadzonej przez zobowiązanego, urzędowego rejestru ruchomości lub rejestru zastawów wynika, że zobowiązany jest właścicielem ruchomości, organ egzekucyjny może zająć taką ruchomość. Do zajęcia takiej ruchomości przepisów § 1 zdanie drugie, § 3 oraz art. 99 protokół zajęcia ruchomości, skarga na oszacowanie § 1 zdanie drugie nie stosuje się.
§ 1b. Organ egzekucyjny może wezwać zobowiązanego do okazania ruchomości zajętej w sposób, o którym mowa w § 1a, lub wskazania miejsca jej przechowywania w terminie wyznaczonym przez ten organ, nie krótszym niż 3 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 168d odmowa udzielenia organowi egzekucyjnemu informacji lub wyjaśnień § 1.
§ 2. Zobowiązanemu doręcza się odpis protokołu zajęcia, a także odpis tytułu wykonawczego, jeżeli uprzednio nie został on zobowiązanemu doręczony.
§ 3. Pracownik obsługujący organ egzekucyjny umieszcza na zajętej ruchomości, jeżeli jest to możliwe lub nie powoduje nieproporcjonalnych trudności, znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie. Usunięcie, zniszczenie lub brak znaku ujawniającego na zewnątrz zajęcie ruchomości nie narusza zajęcia ruchomości.
§ 4. W przypadku zajęcia środka transportu podlegającego rejestracji na podstawie odrębnych przepisów, organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia właściwy organ prowadzący rejestrację o dokonanym zajęciu.

Przeczytaj też: Obrona przed egzekucją administracyjną

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Zajęcie ruchomości w egzekucji administracyjnej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Przeszedłem jako dłużnik egzekucję sądową z ruchomości i administracyjną z ruchomości, jako dłużnik polecam administracyjną.

    Sandokan

    25 lut 21 o 18:00

  2. To oczywiste, egzekutor skarbowy nie ma takiej motywacji finansowej jak komornik sądowy, mowa o prowizji od skutecznej egzekucji.

    Anonim

    22 cze 21 o 16:37

Skomentuj