Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Zajęcie ruchomości osoby trzeciej przez komornika

8 komentarzy

Zajęcie przez komornika sądowego a nawet zlicytowanie ruchomości nienależącej do dłużnika nie należało do rzadkości przed wejściem w życie w styczniu 2019 roku zmian w egzekucji z ruchomości. Byłem wierzycielem w sprawie w której został zlicytowany samochód w leasingu ponieważ firma leasingowa spóźniła się (miesięczny termin zawity) z wniesieniem powództwa przeciwegzekucyjnego – o zwolnienie pojazdu z egzekucji.

Po wspomnianej nowelizacji przepisów o egzekucji z ruchomości zajęcie przedmiotów należących do osoby trzeciej wciąż może zaistnieć ale nie tak łatwo i chyba nie tak często jak wcześniej.

Przeczytaj też: Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

Owszem, wciąż mamy w art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zapisane, że zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Jednak dalej czytamy w tym przepisie, że nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Jeżeli zatem dłużnik przedstawi komornikowi dokument z którego będzie wynikać, że przedmiot jest własnością osoby trzeciej, to komornik nie ma prawa dokonać zajęcia takiego przedmiotu. Pytanie ewentualnie, czy każdy dłużnik zechce ujawnić że to rzecz osoby trzeciej a nie jego. 😉

I dalej w art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego czytamy, że ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika.

Przeczytaj też: Wezwanie wierzyciela do zwolnienia z egzekucji ruchomości osoby trzeciej

A jeszcze dalej w art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego czytamy, że w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej. A w przepisach o egzekucji administracyjnej brak takiego zastrzeżenia, że jeżeli z dokumentu wynika iż rzecz nie jest własnością dłużnika, to nie można jej zająć. Mamy bowiem art. 97 § 2 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji który stanowi tylko tyle, że zajęciu podlegają ruchomości zobowiązanego, znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od niej zwolnione.

Przeczytaj też: Bezprawne zajęcie komornicze

A zatem, jeżeli dojdzie do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej wskutek czego komornik sądowy przekaże sprawę komornikowi skarbowemu, to zajmowanie ruchomości należących do osób trzecich jest bardziej prawdopodobne. Przy omawianym przekazaniu sprawy przez komornika sądowego komornikowi skarbowemu dokonane czynności w tym zajęcia pozostają w mocy ale moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie aby komornik skarbowy też wybrał się do dłużnika i zajął to czego swego czasu nie mógł zająć komornik sądowy. 😉

Przeczytaj też: Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 czerwca, 2020

Komentarze do 'Zajęcie ruchomości osoby trzeciej przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

 1. Egzekucja administracyjna jest ogólnie bardziej dotkliwa dla dłużnika.

  kolo

  24 cze 20 o 06:44

 2. Z drugiej jednak strony, skarbowy komornik nie jest tak zmotywowany finansowo jak komornik sądowy.

  admin

  24 cze 20 o 08:58

 3. Chciałbym skonsultować się z w sprawie wizyty komornika, która niebawem odbędzie się w wynajmowanym przeze mnie i moją dziewczynę mieszkaniu. Otóż posiadamy w mieszkaniu Tv LCD który jest własnością mojego ojca (posiadam fakturę zakupu ) Czy zostanie on zajęty? Jeśli tak to co powinienem zrobić by komornik go nie zajął?

  Artur

  16 sty 21 o 17:13

 4. Jeżeli przedstawi Pan komornikowi dowód (na przykład właśnie fakturę) na to że telewizor nie jest Pana własnością, to zgodnie z przepisami komornik nie powinien takiego telewizora zająć a jeżeli mimo tego zajmie, to właściciel czyli ojciec może złożyć na komornika skargę do sądu a jeżeli ta nie zostanie uwzględniona, to wytoczyć powództwo o zwolnienie telewizora spod egzekucji.

  admin

  16 sty 21 o 18:42

 5. Komornik może co prawda zająć przedmiot w leasingu którym włada (którego używa) dłużnik, ale gdy właściciel leasingu (bank, firma leasingowa) wezwie wierzyciela egzekwującego do zwolnienia leasingu z egzekucji, to wierzyciel musi zażądać tego od komornika i komornik leasing musi zwolnić. W przeciwnym wypadku bank czy też firma leasingowa może złożyć powództwo przeciwegzekucyjne które sąd uwzględni i nakaże zwolnienie leasingu z egzekucji.

  Anonim

  10 gru 21 o 18:37

 6. Jak pisałem wcześniej, już nie tak łatwo, obecnie dodatkowo (najpierw) przysługuje skarga na czynność komornika – za zajęcie ruchomości (w tym także leasingu) osoby trzeciej gdy z dokumentacji wiadomo, że to jej własność a nie dłużnika.

  admin

  10 gru 21 o 18:51

 7. Czy dłużnik ponosi odpowiedzialność za to, że przy zajęciach nie poinformuje komornika o tym, że dana rzecz należy do osoby trzeciej i komornik ją zajmie?

  Piron

  2 lip 22 o 16:14

 8. Tak. Art. 847 § 2KPC: Dłużnik, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, przy zajęciu, a jeżeli jest nieobecny − niezwłocznie po otrzymaniu odpisu protokołu zajęcia, wskazuje komornikowi ruchomości znajdujące się w jego władaniu, do których osobom trzecim przysługuje prawo żądania zwolnienia ich od egzekucji, z podaniem adresów tych osób.

  admin

  2 lip 22 o 16:33

Skomentuj