Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wymagalność zapłaty kary umownej

4 komentarze

Pytanie: Wykonywałem usługi budowlano – remontowe dla pewnej firmy. Nie zwróciłem uwagi na zapis o naliczeniu kar umownych za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania robót. Usługi ostatecznie wykonałem z pewnym opóźnieniem, zostały odebrane. Teraz boję się, że zleceniodawca każe zapłacić mi karę umowną za zwłokę w wykonaniu umowy a do tego odsetki. I w tym momencie pojawiło mi się pytanie, kiedy zaczyna się wymagalność roszczenia o zapłatę kary umownej, czy osobno za każdy dzień zwłoki który już upłynął?

Przeczytaj też: Przedawnienie a wymagalność roszczenia

Odpowiedź: Sąd Najwyższy Wydział I Cywilny w postanowieniu z dnia 19 października 2018 r., sygn. akt: I CSK 249/18 stwierdził, że zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest zobowiązaniem bezterminowym, które staje się wymagalne dopiero niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania, co odnoszone jest także do kary umownej za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Chyba że w umowie oznaczono termin w jakim ewentualna kara umowna ma zostać zapłacona.

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty kary umownej

Od kiedy wobec tego zaczyna biec przedawnienie kary umownej? Od dnia wezwania dłużnika do zapłaty tejże kary?

Nie. Jako że roszczenie o zapłatę kary umownej jest roszczeniem bezterminowym, przedawnienie rozpoczyna bieg nazajutrz po dacie w której roszczenie to powstało czyli w Pana wypadku po dacie w której usługa powinna zostać wykonana – roboty zakończone.

Proszę jednak zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego w przedmiocie kary umownej w sytuacji, gdy brak szkody czyli w Pana sytuacji, jeżeli zleceniodawca robót nie poniósł szkody wskutek spóźnionego wykonania robót: Miarkowanie kary umownej. Kara umowna a brak szkody.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 lipca, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Wymagalność zapłaty kary umownej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Nie powstała szkoda z powodu opóźnienia – nie należy się kara umowna i tak powinno być. i wreszcie jest.

  juzek

  29 lip 22 o 21:29

 2. Przecież jest art. 483 kc który nie pozostawia wątpliwości:
  § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

  NAPRAWIENIE SZKODY

  reptylianin

  31 lip 22 o 04:18

 3. Jeżeli zastrzeżono w umowie karę umowną za szkodę to już nie można dochodzić odszkodowania w innej kwocie od tej wynikającej z kary umownej?

  Leberka

  31 lip 22 o 22:00

 4. Co do zasady w takiej sytuacji nie jest dopuszczalne odszkodowanie przewyższające karę umowną, chyba że w umowie znajduje się zapis to umożliwiający.

  admin

  1 sie 22 o 05:10

Skomentuj