Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wyłączenie komornika na wniosek dłużnika

1 komentarz

Pytanie: Napisał Pan kiedyś, że dłużnik nie może zmienić sobie komornika: https://pamietnikwindykatora.pl/czy-dluznik-moze-zmienic-komornika/. A co z wyłączeniem komornika, podobno o to może wnioskować nie tylko wierzyciel ale też dłużnik?

Odpowiedź: No owszem, przyjmuje się, że jeżeli komornik jest stronniczy, to strona postępowania a więc i dłużnik może złożyć wniosek o wyłączenie komornika. Jeżeli sąd uwzględni wniosek, to wyznacza innego komornika do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Ponadto, komornik powinien wyłączyć się sam jeżeli zachodzi któraś z poniższych przesłanek:

– jest on stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
– sprawa dotyczy małżonka komornika, jego krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
– sprawa dotyczy osób związanych z komornikiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
– był on lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;

Jeżeli komornik sam nie wyłączy się z uwagi na którąś z ww. przesłanek, to dłużnik może zawnioskować o wyłączenie jeżeli ujawni którąś z tych przesłanek.

Jednak wracając do możliwości wyłączenia komornika na wniosek czyli z powodu stronniczości, to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt SK 21/11 orzekł, że bezstronność komornika nie ma takiej rangi jak bezstronność sędziego. Komornik wykonuje jedynie orzeczenia sądu i podlega kontroli sądu. Dłużnik może złożyć skargę na czynności komornika do sądu jak i skargę do prezesa sądu: https://pamietnikwindykatora.pl/skarga-do-prezesa-sadu-a-skarga-na-czynnosci-komornika/. Konkludując, można przypuszczać, że uzyskanie wyłączenia komornika z powodu zarzutu stronniczości, jest mało prawdopodobne choć formalnie jest to przesłanka do wyłączenia.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Wyłączenie komornika na wniosek dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Teoretycznie wyłączenie jest możliwe a praktycznie wcale. Próbowałem wyłączyć komornika będąc dłużnikiem, miałem obiektywne powody, bezskutecznie..

    Anonim

    16 Kwi 21 o 12:22

Skomentuj