Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wierzytelność nieściągalna jako koszt uzyskania przychodu

Jeden komentarz

Pytanie: Czy żeby móc wpisać wierzytelność jako nieściągalną do kosztów uzyskania przychodu, trzeba mieć na nią postanowienie komornika o umorzeniu bezskutecznej egzekucji? Ja wiem, że tak to się skończyłoby ale jeszcze nawet pozwu o zapłatę nie wniosłem.

Przeczytaj też: Po jakim czasie komornik umarza bezskuteczną egzekucję?

Odpowiedź: Postanowienie o nieściągalności wierzytelności (o umorzeniu bezskutecznej egzekucji przez komornika) nie jest warunkiem koniecznym do uznania wierzytelności jako nieściągalną w aspekcie podatkowym tzn. do zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik nie musi wnosić pozwu ani następnie wniosku egzekucyjnego do komornika w tym celu. zamiast tego może Pan jako podatnik sporządzić protokół stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wierzytelności. Oczywiście nie w każdym przypadku tak może być. Taka sytuacja może mieć miejsce wyłącznie w przypadku zlecenia zastępstwa procesowego profesjonalnemu pełnomocnikowi czyli radcy prawnemu lub adwokatowi i na pewno nie z uwzględnieniem stawki minimalnej zastępstwa procesowego lecz jej krotności. W protokole należy przedstawić szczegółowe wyliczenie możliwych kosztów procesowych i egzekucyjnych.

Nieściągalność wierzytelności może być też stwierdzona postanowieniem o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku dłużnika lub umorzeniu / zakończeniu postępowania upadłościowego.

Przeczytaj też: Nieściągalna wierzytelność – termin na ujęcie w kosztach

Wierzytelność można też uznać za nieściągalną jeżeli uprawdopodobni się jej nieściągalność, w szczególności jeżeli dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

Przeczytaj też: Windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 lipca, 2022

kategoria podatki,windykacja

1 komentarz do 'Wierzytelność nieściągalna jako koszt uzyskania przychodu'

Subscribe to comments with RSS

  1. A oddalenie powództwa czyli uznanie przez sąd prawomocnie że wierzytelność nie istnieje – to też jest podstawa do usunięcia jej z przychodu.

    Wolf

    31 lip 22 o 11:54

Skomentuj