Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Wezwanie do zapłaty kary umownej

3 komentarze

Pytanie: We wrześniu podpisałem z właścicielem koparki umowę na wykonanie robót ziemnych. W umowie zastrzegłem karę umowną należną w przypadku niewykonania robót i tak też się stało, prace nawet nie zostały zaczęte a termin wyznaczony w umowie minął. Chce dochodzić zapłaty tej kary umownej. Nadmieniam, że przeczytałem artykuł o nienależnej karze umownej w przypadku braku szkody https://pamietnikwindykatora.pl/miarkowanie-kary-umownej-kara-umowna-a-brak-szkody/ ale w moim przypadku ta szkoda w związku z niewykonaniem umowy jest i okaże się znacznie większa od zastrzeżonej kary umownej. Już rozmawiałem z tym człowiekiem i wyśmiał mnie na moje żądanie. Czy pisemne wezwanie do zapłaty jest w tym przypadku konieczne? Na pewno nie zapłaci po wezwaniu, bez sądu nie obejdzie się.

Odpowiedź: Wezwanie do zapłaty kary umownej jest konieczne jeżeli w umowie nie określono w jakim terminie od niewykonania umowy kara umowna ma zostać zapłacona a zwykle termin w tym zakresie nie jest określony w umowie. W takiej sytuacji jest to zobowiązanie bezterminowe wobec czego powinien pan wezwać go do bezzwłocznej zapłaty kary umownej i dopiero jeżeli nie zapłaci w wyznaczonym terminie, może go Pan pozwać o zapłatę. Wezwanie wysłać pocztą poleconą.

Przeczytaj też: Kara umowna za bezumowne korzystanie z lokalu

Czy to jest zwykłe wezwanie przedsądowe jak w przypadku niezapłaconej faktury? istnieje jakiś wzór takiego wezwania?

Może być na przykład takie:

WEZWANIE DO ZAPŁATY

W związku z niewykonaniem przez Pana umowy z dnia …. dotyczącej robót … niniejszym wzywam Pana do zapłaty kary umownej w kwocie …. zgodnie z naszym postanowieniem umownym. zapłaty nalży dokonać na mój rachunek bankowy: … w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nieodnotowania zapłaty w wyżej określonym terminie skieruję dochodzenie tego roszczenia na drogę sądową.

                                                                                                                            Podpis:

Przeczytaj też: Wymagalność zapłaty kary umownej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 lutego, 2021

Komentarze do 'Wezwanie do zapłaty kary umownej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Który sąd jest odpowiedni do sprawy o karę umowną?

  Tutaj

  12 lut 21 o 16:13

 2. Sądem właściwym może być sąd miejsca, gdzie miała być wykonana umowa.

  admin

  12 lut 21 o 16:22

 3. Kara umowna to generator dodatkowych kosztów – strat dla wierzyciela; najczęściej nie do wyegzekwowania pomimo jej zasądzenia.

  Michał

  29 paź 21 o 08:24

Skomentuj