Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Weryfikacja prawa do zniżki za bezszkodowość w systemie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Brak komentarzy

Wszystko wskazuje na to, że kończy się czas bezkarnego składania przez klientów towarzystw ubezpieczeniowych nieprawdziwych oświadczeń o posiadanych zniżkach za bezszkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Za sprawą wdrożonego w 2011 roku, bardzo funkcjonalnego systemu informatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). System zawiera dynamiczną bazę danych o ubezpieczonych pojazdach w zakresie OC i AC, co pozwala nie tylko wychwycić nieubezpieczone lub posiadające przerwy w ochronie OC pojazdy, ale również zweryfikować składane przez właścicieli pojazdów oświadczenia o braku szkód w przebiegu ubezpieczenia, rozdzielnie dla ryzyka obowiązkowego OC i dobrowolnego AC/KR.

Przeczytaj też: Termin likwidacji szkody z OC sprawcy

UFG z mocy Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (ustawa z dnia 22.05.2003r. Dz.U. 2003r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm. z dnia 22 maja 2003 z późniejszymi zmianami) koncentruje się na realizacji kluczowego zadania wypłacania odszkodowań z tytułu zdarzeń spowodowanych przez niezidentyfikowanych sprawców oraz sprawców poruszających się po drogach nieubezpieczonymi pojazdami. Środki na zaspokojenie roszczeń pochodzą ze składek płaconych do UFG przez wszystkich ubezpieczycieli działających za zgodą KNF na polskim rynku, a także z kar nakładanych przez UFG na posiadaczy pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązku wykupienia polisy OC. Warto tutaj podkreślić, że chociaż to UFG zaspokaja roszczenia poszkodowanych, to ostatecznie właściciel nieubezpieczonego pojazdu obciążany jest karą za brak OC, a solidarnie ze sprawcą także roszczeniem regresowym UFG w pełnej kwocie wypłaconej poszkodowanym.

Przeczytaj też: Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie OC?

Uszczelnienie od lutego 2012r. przepływu informacji o zawieranych polisach stało się faktem. Niejako przy okazji gromadzenia w UFG danych o zawieranych z klientami umowach, które są systematycznie raportowane elektronicznie przez ubezpieczycieli następuje ujawnienie informacji o szkodach, które w bezpośredni sposób przekładają się na prawo do zniżki za bezszkodowość lub konieczność zastosowania zwyżki za szkodowość. System śledzi przemieszczanie się klientów pomiędzy ubezpieczycielami, co jest naturalnym zachowaniem klientów poszukujących niższej ceny lub szerszego zakresu ochrony, a to często występuje także przy umowach OC, w związku z możliwością dokupienia opcji dodatkowych (np. NNW komunikacyjne, assistance, auto szyby, ochrona prawna itp.).

W ostatnich latach dla wszystkich użytkowników pojazdów widoczne jest dość agresywne konkurowanie towarzystw ubezpieczeniowych i zabieganie różnymi sposobami o pozyskanie nowych klientów. Między innymi odbywa to także w obszarze w obszarze ułatwień i udogodnień przy zawieraniu polisy komunikacyjnej. Oświadczenia o posiadanych zniżkach z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia posiadanych pojazdów, latach ubezpieczenia i liczbie szkód lub ich braku zastąpiły wcześniej stosowane i obligatoryjnie wymagane zaświadczenia dokumentujące wszystkie wcześniej posiadane przez klientów polisy i zgłaszane szkody. Składanie przez klienta oświadczenia zamiast zaświadczenia może być wręcz decydujące przy wyborze oferty na kolejny rok, a jednocześnie pozwala na zastosowanie przez agenta lub pracownika ubezpieczeniowego zniżki za bezszkodowość, która premiuje klientów, nieposiadających na swoim koncie szkód.

Przeczytaj też: Czy ubezpieczyciele w Polsce akceptują do zniżki na OC i AC bezszkodowy przebieg ubezpieczenia za granicą

Jeśli klient składa oświadczenie zgodne z prawdą, to wszystko jest w porządku i skalkulowana cena za polisę będzie ostateczna. Niestety niektórzy klienci szybko zapomnieli nieprzyjemne zdarzenia, a inni rozmyślnie ukrywali informacje o spowodowanych szkodach. Zmieniając co roku ubezpieczyciela płacili mniej za polisy, niż zapłaciliby ujawniając szkody zgodnie ze stanem faktycznym. W obecnym, zintegrowanym systemie informatycznym UFG każda szkoda jest widoczna. Co ważniejsze, wielu klientów nie zdaje sobie z tego nadal sprawy, ani również z tego, że informacja ta jest jawna dla wszystkich ubezpieczycieli. Zmodernizowane systemy wystawiania polis komunikacyjnych, przeważnie działające już w trybie „on-line” i w systemie „direct” mają połączenie z UFG, co umożliwia zweryfikowania każdego klienta. Jeśli polisa wystawiana jest z pominięciem weryfikacji danych klienta z bazą UFG, to obecnie wprowadzane procedury każdego z towarzystw ubezpieczeniowych wymuszą tą weryfikację w terminie późniejszym. W przypadkach, kiedy klient nie przyznał się w oświadczeniu do wszystkich spowodowanych przez siebie lub swoim pojazdem szkód, dokonana zostanie ponowna kalkulacja składki z zastosowaniem poprawnej, ale niestety, na ogół znacząco mniejszej zniżki lub nawet zwyżki za szkodowość. W konsekwencji klient dostanie od ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę, wezwanie do dopłaty, co w świetle obowiązujących przepisów prawa stanowi uzasadnione roszczenie ubezpieczyciela o zapłatę i będzie konsekwentnie egzekwowane.

Przeczytaj też: Czym kierować się wybierając ubezpieczenie AC samochodu?

Można podsumować, że UFG stał się instytucją bardzo sprawną i skuteczną w zwalczaniu wieloletnich, mocno zakorzenionych patologii spowodowanych niechęcią do płacenia stosunkowo do przeciętnych zarobków wysokich składek ubezpieczeniowych, dotyczących pojazdów mechanicznych.

17 września, 2014

kategoria ubezpieczenia

Skomentuj