Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ustanowienie kuratora dla doręczeń

27 komentarzy

W związku z otrzymywanymi co jakiś czas pytaniami o to, co zrobić gdy nie da się ustalić adresu pozwanego albo już dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, poruszam temat kuratora dla doręczeń.

Dla postępowaniu sądowego o zapłatę (albo innego) jest art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiący, że jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Zainteresowanym jest strona przeciwna. Jeżeli okaże się, że nieznane jest miejsce pobytu np. pozwanego, to powód powinien wystąpić z wnioskiem właśnie o ustanowienie kuratora dla doręczeń gdyż jeśli tego nie uczyni, to postępowanie może zostać zawieszone.

Przeczytaj też: Kurator dla osoby prawnej

We wniosku o ustanowienie kuratora dla doręczeń należy uprawdopodobnić, że nie da się ustalić miejsca pobytu strony przeciwnej. Można tego dokonać za pomocą dokumentu urzędowego którym jest np. zaświadczenie ze zbioru PESEL z którego to zaświadczenia wynika, że w zbiorze tym brak aktualnego adres pozwanego. Opłata od wniosku o ustanowienie kuratora dla doręczeń w sądowym postępowaniu cywilnym wynosi 40 złotych.

Przeczytaj też: Kto może odebrać pismo z sądu?

W komorniczym postepowaniu egzekucyjnym o wiele rzadziej (niż w postępowaniu sądowym) zdarza się, że trzeba ustanowić kuratora dla doręczeń dla dłużnika jednak może się zdarzyć. W takim wypadku zastosowanie ma art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora na wniosek wierzyciela. w Tym wypadku (czyli w postępowaniu egzekucyjnym) wniosek o ustanowienie kuratora dla doręczeń nie podlega opłacie.

Przeczytaj też: Komornik nie może znaleźć dłużnika

Co innego jednak opłata (brak opłaty od wniosku) a co innego wynagrodzenie samego kuratora. O tym stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej:
§ 1.
1. Wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, zwanego dalej “kuratorem”, ustala się w kwocie nieprzekraczającej 40% stawek minimalnych za czynności adwokackie określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 i 2400), a w przypadku gdy kuratorem jest radca prawny – w kwocie nieprzekraczającej 40% stawek minimalnych za czynności radców prawnych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138), w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł.
2. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.
3. Wysokość wynagrodzenia w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w kwocie wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej wskazanych stawek minimalnych, jeżeli uzasadnia to:
1) nakład pracy kuratora, w szczególności czas poświęcony na przygotowanie się do działania w postępowaniu, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie;
2) wartość przedmiotu sporu;
3) stopień zawiłości sprawy.

Przeczytaj też: Egzekucja przeciwko spółce z o.o. bez zarządu. Ustanowienie kuratora.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

31 stycznia, 2021

Komentarze do 'Ustanowienie kuratora dla doręczeń'

Subscribe to comments with RSS

 1. Czy taki kurator dla doręczeń jest niezbędny w egzekucji komorniczej jeżeli potrzeba tylko zająć konto na którym dłużnik ma wystarczająco środków na zakończenie egzekucji? Uściślając: wnoszę o egzekucję wysyłając wyrok, podaję we wniosku egzekucyjnym numer konta a dłużnik już nie mieszka pod wskazanym adresem. Czy komornik przekaże mi pieniądze z zajęcia konta?

  Julita

  5 kw. 21 o 18:08

 2. Przekaże.

  admin

  5 kw. 21 o 20:20

 3. Komornik przed przekazaniem wierzycielowi pieniędzy nie dowie się o tym, że adres dłużnika jest nieaktualny.

  Kaco

  6 kw. 21 o 11:33

 4. Jeżeli przesyłka pod nieaktualnym adresem będzie dwukrotnie awizowana to owszem, komornik raczej nie dowie się przed przekazaniem pieniędzy i wtedy w ogóle nie będzie dociekał, czy to aktualny adres. Jeżeli jednak poczta od razu odeśle przesyłkę komornikowi z adnotacją np. “adresat wyprowadził się” to może ją otrzymać przed przekazaniem wierzycielowi pieniędzy ale według mnie mimo tego przekaże wierzycielowi.

  admin

  6 kw. 21 o 11:51

 5. Jakie obowiązki ma taki kurator dla doręczeń, bo chyba jakieś musi mieć? Czy jakby reprezentuje dłużnika? Czy kiedy uważa że należy wnieść na przykład skargę na czynności komornika to ją wnosi jakby w imieniu dłużnika który o niczym nie wie?

  Tana

  16 maj 21 o 11:59

 6. Tak, kurator do doręczeń powinien działać jak pełnomocnik takiej osoby. Zarówno w postępowaniu sądowym jak też w postępowaniu egzekucyjnym.

  admin

  22 maj 21 o 18:43

 7. W postępowaniu egzekucyjnym kurator nie ma prawie nic do roboty ale musi być ustanowiony jeżeli nie jest znany adres dłużnika.

  lolek

  18 cze 21 o 13:55

 8. Aha czyli to nie jest tak że taki kurator bierze pieniądze za nic tylko musi działać jako swoisty pełnomocnik strony?

  Jurek

  7 lip 21 o 16:32

 9. No przynajmniej tak powinno być.

  admin

  7 lip 21 o 16:44

 10. Kurator dla doręczeń? Według mnie bez sensu gdyż jeśli trzeba go wyznaczyć, to znaczy że dłużnik prawdopodobnie jest nie do zwindykowania.

  Arek

  12 lip 21 o 08:21

 11. Najczęściej tak ale nie zawsze. Jeżeli dłużnik jest młody, to jest niemała szansa na zwindykowanie go w przyszłości.

  admin

  12 lip 21 o 08:57

 12. Jeżeli spółka z o.o. ma w KRS adres który jest nieaktualny to czy trzeba ustanowić kuratora dla doręczeń w postępowaniu sądowym o zapłatę i w egzekucyjnym?

  Michał

  13 lip 21 o 15:01

 13. Nie, w takim przypadku uznaje się adres z KRS za aktualny.

  admin

  13 lip 21 o 15:35

 14. Taki kurator do doręczeń jeżeli chodzi o samo postępowanie egzekucyjne a też się go wyznacza czasem tylko na czas egzekucji komorniczej, najczęściej bierze pieniądze za nic, tylko rzadką korespondencję odbiera i czyta.

  Filemon

  27 lip 21 o 16:30

 15. Filemon, zgadzam się w zupełności, pełnomocnik wierzyciela to jeszcze od czasu do czasu jakiś wniosek złoży ale pełnomocnik w tym kurator dłużnika raczej nie, bo zwykle brak jest podstaw na skargę itp.

  lato

  2 sie 21 o 13:44

 16. Prócz tego należy zauważyć, że pełnomocnik czy też kurator w postępowaniu egzekucyjnym nie jest dodatkowo wynagradzany od czynności lecz tylko ryczałtowo zgodnie ze stawką ustawową. Nie ma zatem motywacji do aktywności.

  Jędrek

  13 sie 21 o 11:36

 17. Ma motywację, bo jeżeli egzekucja będzie bezskuteczna, to nie zostanie też wyegzekwowane przyznane mu zastępstwo egzekucyjne.

  admin

  13 sie 21 o 15:59

 18. Czy kurator dla doręczeń to musi być radca prawny lub adwokat? i w ogóle, czy to musi być prawnik?

  wuzetka

  3 wrz 21 o 15:13

 19. Kodeks postępowania cywilnego tego nie precyzuje. Pierwszeństwo ma osoba bliska osobie nieznanej z miejsca pobytu. Gdy takowej brak, to w celu ustanowienia kuratora do doręczeń zwraca się w tym celu do korporacji radcowskich i adwokackich a jeżeli tą drogą nie zostanie ustanowiony kurator do doręczeń, to będzie to pracownik sądu. pierwszeństwo mają asystenci sędziów jako osoby z wykształceniem prawniczym.

  admin

  3 wrz 21 o 20:54

 20. Jeśli e-sąd umorzył postepowanie, ze względu na brak adresu pozwanego w rejestrze PESEL, to złożenie wniosku o ustanowienie kuratora nie ma sensu, tak? Czyli trzeba w tym celu ponownie złożyć pozew “papierowy”, poczekać, aż sąd znowu nie doręczy nic pozwanemu i wtedy złożyć wniosek? Dobrze myślę?

  Karolina

  30 wrz 21 o 10:52

 21. Jeżeli umorzył to tak, nie ma sensu. Gdyby była opcja ustanowienia kuratora w tymże postępowaniu, to e-sąd wezwałby powoda do złożenia wniosku o ustanowienie kuratora. Trzeba będzie postępować tak, jak Pani napisała. Reasumując, dobrze Pani myśli. 🙂

  admin

  30 wrz 21 o 11:36

 22. Dziękuję za odpowiedź.

  Karolina

  30 wrz 21 o 11:39

 23. Jeżeli nie jest znany adres pobytu czyli zamieszkania, w bazie PESEL też nie, to ja sobie odpuszczam dochodzenie należności przeciwko takiemu dłużnikowi. Najprawdopodobniej bowiem nie będzie z czego wyegzekwować. Nie pracuje legalnie, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma jawnych dochodów.

  Bogdan

  30 wrz 21 o 19:35

 24. Może być właścicielem nieruchomości choć to mało prawdopodobne. Generalnie, jeżeli dłużnik jest młody to jednak warto spróbować. Jeżeli teraz się nie uda odzyskać, to może w przyszłości.

  admin

  30 wrz 21 o 20:37

 25. W opisanej przez Karolinę sytuacji nie ominie jej konieczność ustanowienia kuratora dla doręczeń w postępowaniu przed sądem rejonowym.

  Jagoda

  10 paź 21 o 06:32

 26. W mojej sprawie był kurator dla doręczeń, przebywałem za granicą. Wracam a tu komornik. Czy mogę odkręcić sprawę w sądzie z uwagi na bezczynność kuratora który miał działać w moim imieniu?

  Piotruś Pan

  12 paź 21 o 11:58

 27. Nie. Ewentualnie wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko temu kuratorowi.

  admin

  12 paź 21 o 14:10

Skomentuj