Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tajemnica bankowa a komornik

5 komentarzy

Pytanie: Banki obowiązuje tajemnica bankowa na podstawie art. 104 Prawo bankowe. Tajemnica bankowa na podstawie tego przepisu obejmuje między innymi wszystkie informacje uzyskane w trakcie zawierania umowy z klientem (taka jest na przykład zawarcie umowy o prowadzenie rachunku bankowego). W wyżej wymienionym przepisie wskazane są też przypadki kiedy bank nie jest związany tajemnicą bankowa ale nie ma w tych wyjątkach komornika prowadzącego egzekucję i zwracającego się do banku o wskazanie rachunków bankowych dłużnika. To ja się pytam wobec tego, jakim prawem bank w odpowiedzi na zapytanie komornika przekazuje mu informację czy dłużnik ma w tym banku rachunek bankowy?

Przeczytaj też: Dostęp komornika do historii rachunku bankowego

Odpowiedź: Takie uprawnienie komornika a obowiązek banku (do udzielenia komornikowi informacji o kliencie) wynika z art. 2 pkt 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji który stanowi, że organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.), banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj też: Czy biuro rachunkowe musi udzielić informacji komornikowi?

Gdyby komornik zapytał bank o to, czy dłużnik przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja ma w tym banku zaciągnięty kredyt, to bank ma obowiązek odmówić udzielenia komornikowi takiej informacji gdyż taka informacja nie jest komornikowi potrzebna do prowadzenia egzekucji. Gdy jednak komornik żąda od banku udzielenia informacji na temat rachunków bankowych dłużnika, to bank ma obowiązek takiej informacji udzielić ponieważ komornik pyta po to aby dokonać zajęcia rachunku bankowego jeżeli dłużnik ma takowy w tym banku prowadzony.

Przeczytaj też: Komornik a tajemnica zawodowa

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 stycznia, 2021

Komentarze do 'Tajemnica bankowa a komornik'

Subscribe to comments with RSS

 1. Komornik może nawet zażądać od banku historii rachunku bankowego dłużnika po to żeby spisać dane jego kontrahentów. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy ale nie pamiętam daty ani sygnatury wyroku.

  Piron

  19 sty 21 o 22:29

 2. To wynikało z przepisów i bez objawienia tego przez Sąd Najwyższy. Zawiera się to wszystko w “informacje niezbędne do prowadzenia egzekucji” choć nie zawsze są niezbędne, zajęcie konta bankowego też nie musi być niezbędne do wyegzekwowania długu.

  Mariusz

  21 sty 21 o 17:43

 3. W praktyce jeżeli zwłaszcza przeciwko firmie egzekucja z rachunku bankowego i z innych wierzytelności jest bezskuteczna to i cała egzekucja jest bezskuteczna więc egzekucja z rachunku bankowego jest niezbędna. A “inne wierzytelności” to u klientów posiadane i z historii konta można ich zidentyfikować więc i wgląd komornika w historię konta jest niezbędny do skutecznej egzekucji.

  Tania

  22 sty 21 o 11:36

 4. Coś takiego powinno być dopuszczalne jedynie po stwierdzeniu bezskuteczności z innych składników majątku dłużnika, nie wcześniej. Tylko wtedy można mówić, że jest to niezbędne.

  Karol

  18 sie 21 o 10:16

 5. Aha, to wierzyciel musi według Ciebie najpierw na przykład z nieruchomości próbować egzekwować, opłacić kilka tysięcy zaliczki na oszacowanie nieruchomości, czekać wiele miesięcy na licytacje które najczęściej są bezskuteczne?

  admin

  18 sie 21 o 12:05

Skomentuj