Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Służebność osobista mieszkania a komornik

1 komentarz

Zgodnie z art. 296 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Istota służebności mieszkania sprowadza się do tego, że uprawniony ma prawo do zamieszkiwania w wyodrębnionym lokalu, bez obowiązku opłacania z tego tytułu czynszu.

Bywam pytany o to, czy nieruchomość z osobistą służebnością mieszkania może być przedmiotem egzekucji komorniczej a jeżeli tak, to czy licytacyjny nabywca musi to prawo służebności respektować?

Otóż stosownie do artykułu 1000 Kodeksu postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości będącej przedmiotem licytacji komorniczej, wygasają. Pod pojęciem tych wszelkich praw należy rozumieć, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2007 r. sygn. akt II CSK 97/07, ograniczone prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste.

Służebność osobista mieszkania pozostaje w mocy i obowiązuję nabywcę nieruchomości gdy prawo służebności osobistej mieszkania jest ujawnione w treści księgi wieczystej albo gdy dokumenty ustanawiające prawo służebności mieszkania, zostały złożone do zbioru dokumentów księgi wieczystej (prowadzonych przy każdej księdze wieczystej) pod warunkiem, gdy zgłoszenie tych praw nastąpiło najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji. Przy spełnieniu któregoś z wyżej wymienionych warunków, służebność mieszkania pozostaje więc w mocy o ile przysługuje temu prawu pierwszeństwo przed hipotekami ustanowionymi na tej nieruchomości.

Konkludując, służebność mieszkania oraz prawo dożywotnika pozostają w mocy, jeżeli są spełnione w/w warunki oraz gdy prawu temu przysługuje prawo pierwszeństwa przed wszystkimi hipotekami ustanowionymi na nieruchomości. A o pierwszeństwie tym, zgodnie z art. 12 pkt 1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 listopada, 2020

1 komentarz do 'Służebność osobista mieszkania a komornik'

Subscribe to comments with RSS

  1. Warto też wiedzieć o tym, że osobie uprawnionej z tytułu służebności przysługuje ekwiwalent z podziału środków uzyskanych z egzekucji nieruchomości (rzecz jasna w sytuacji nieprzysługiwania jej pierwszeństwa przed hipotekami).

    praktyk

    18 Lis 20 o 19:08

Skomentuj