Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Służebność osobista mieszkania a komornik

3 komentarze

Zgodnie z art. 296 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Istota służebności mieszkania sprowadza się do tego, że uprawniony ma prawo do zamieszkiwania w wyodrębnionym lokalu, bez obowiązku opłacania z tego tytułu czynszu.

Bywam pytany o to, czy nieruchomość z osobistą służebnością mieszkania może być przedmiotem egzekucji komorniczej a jeżeli tak, to czy licytacyjny nabywca musi to prawo służebności respektować?

Przeczytaj też: Sprzedaż nieruchomości a dożywocie

Otóż stosownie do artykułu 1000 Kodeksu postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości będącej przedmiotem licytacji komorniczej, wygasają. Pod pojęciem tych wszelkich praw należy rozumieć, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2007 r. sygn. akt II CSK 97/07, ograniczone prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste.

Przeczytaj też: Jakie raty u komornika aby nie dopuścić do licytacji mieszkania?

Służebność osobista mieszkania pozostaje w mocy i obowiązuję nabywcę nieruchomości gdy prawo służebności osobistej mieszkania jest ujawnione w treści księgi wieczystej albo gdy dokumenty ustanawiające prawo służebności mieszkania, zostały złożone do zbioru dokumentów księgi wieczystej (prowadzonych przy każdej księdze wieczystej) pod warunkiem, gdy zgłoszenie tych praw nastąpiło najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji. Przy spełnieniu któregoś z wyżej wymienionych warunków, służebność mieszkania pozostaje więc w mocy o ile przysługuje temu prawu pierwszeństwo przed hipotekami ustanowionymi na tej nieruchomości.

Przeczytaj też: Rozwiązanie umowy dożywocia

Konkludując, służebność mieszkania oraz prawo dożywotnika pozostają w mocy, jeżeli są spełnione w/w warunki oraz gdy prawu temu przysługuje prawo pierwszeństwa przed wszystkimi hipotekami ustanowionymi na nieruchomości. A o pierwszeństwie tym, zgodnie z art. 12 pkt 1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu.

Przeczytaj też: Licytacja mieszkania za mały dług

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 listopada, 2020

Komentarze do 'Służebność osobista mieszkania a komornik'

Subscribe to comments with RSS

 1. Warto też wiedzieć o tym, że osobie uprawnionej z tytułu służebności przysługuje ekwiwalent z podziału środków uzyskanych z egzekucji nieruchomości (rzecz jasna w sytuacji nieprzysługiwania jej pierwszeństwa przed hipotekami).

  praktyk

  18 lis 20 o 19:08

 2. Bardzo proszę o pomoc,
  mój brat ma bardzo duże kłopoty finansowe i doprowadził do licytacji naszego wspólnego (z bratem po 1/2) domu rodzinnego wraz z działką rolną.
  W domu mieszka moja mama i ma tam notarialnie zapisaną służebność.
  Jesteśmy po pierwszej licytacji komorniczej i już niedługo odbędzie się druga licytacja. Jeśli nikt się nie przystąpi do licytacji, chciałabym złożyć wniosek o przejęcie nieruchomości.
  Nadmieniam, że rzeczoznawca podczas wyceny wycenił nieruchomość na 280 000,00 zł ale jest w tej kwocie policzona służebność mojej mamy (90 000,00 zł). Wartość bez służebności wynosi 190 000,00 zł. Licytowana jest 1/2 nieruchomości.
  Mam pytanie jeśli złoże wniosek o przejęcie nieruchomości, wpłacę 10% wartości.
  Kiedy muszę dopłacić resztę, po przybiciu, czy wcześniej?
  Kiedy zostanie rozliczona służebność mojej mamy.
  Czy muszę wpłacić całą kwotę ze służebnością i potem odzyskam ją, jeśli będzie służebność trwała?
  Czy mogę napisać jakieś pismo o szybsze odliczenie służebności?

  Ada

  14 kw. 22 o 16:34

 3. Pozostałą część ceny musi Pani zapłacić po udzieleniu Pani przez sąd przybicia. Termin to dwa tygodnie ale na Pani wniosek komornik może Pani wyznaczyć dłuższy termin, nie dłuższy jednak niż jeden miesiąc.

  Służebność jest prawem niezbywalnym więc nie może być przedmiotem egzekucji komorniczej. Oznacza to, że suma oszacowania nieruchomości do licytacji nie powinna zawierać w sobie wartości służebności. Zatem w opisanym przypadku cena wywoławcza na drugiej licytacji powinna wynosić połowę (przypominam, że licytowany jest udział dłużnika a nie cała nieruchomość) kwoty 126.666,666667 zł. (kwota ta to 2/3 wartości szacunkowej nieruchomości nieuwzględniającej wartości służebności).

  admin

  14 kw. 22 o 16:48

Skomentuj