Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego

Brak komentarzy

Często jest tak, że gdy wierzyciel kieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko swojemu dłużnikowi, to okazuje się, że komornik ten już prowadzi przeciwko temu dłużnikowi postępowanie egzekucyjne z wniosku innego wierzyciela / innych wierzycieli. I taki wierzyciel zostaje przyłączony (na jego wniosek) do już toczącego się postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach jest to oczywiście zła wiadomość ponieważ zachodzi obawa, że ujmując potocznie, “nie wystarczy dla wszystkich”. Tym gorsza jest to wiadomość, jeżeli jednym z wierzycieli jest na przykład skarb państwa którego należności (zwykle z tytułu niezapłaconego podatku albo składek ubezpieczeniowych) korzystają z pierwszeństwa zaspokajania przed takimi należnościami jak na przykład niezapłacona faktura czy niezwrócona pożyczka (czyli objętymi tytułem wykonawczym wydanym przez wydział cywilny lub gospodarczy sądu powszechnego).

Bywa jednak przeciwnie czyli że jest to wiadomość dobra kiedy to zostaje przyłączony do toczącej się egzekucji z nieruchomości ze spieniężenia której wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujących. Jest to wiadomość wówczas, gdy już przez innego wierzyciela zostały opłacone koszty opisu i oszacowania nieruchomości.

We wniosku egzekucyjnym radzę każdemu wnioskować o egzekucję ze wszelkich możliwych (ewentualnie posiadanych przez dłużnika) składników majątku czyli z wierzytelności, ruchomości i właśnie też – nieruchomości. Nie wiemy czy dłużnik je ma ale wnioskujemy. Komornik poinformuje takiego wierzyciela, że prowadzona jest egzekucja dajmy na to właśnie z nieruchomości i pouczy, że jeśli chce się do tejże przyłączyć, to należy złożyć stosowny wniosek.

Zgodnie z art. 927 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i ma te same prawa co pierwszy wierzyciel. A zatem fakt, że “nie był pierwszy” nie ma żadnego znaczenia przy podziale środków uzyskanych z egzekucji i dotyczy to także przyłączenia się do egzekucji z innych składników majątku jak wierzytelności (np. wierzytelność dłużnika przysługująca mu od jego kontrahenta) albo z ruchomości (np. egzekucja z pojazdu należącego do dłużnika). Wracając do tematu przyłączenia się do egzekucji z nieruchomości należy dodać, że może to nastąpić do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości nabywcy.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 listopada, 2020

Skomentuj