Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej

1 komentarz

Najpierw poniżej przepisy po czym chyba to co Was bardziej interesuje czyli praktyka.

Mamy zatem art. 300 § 2 Kodeksu karnego o utrudnianiu zaspokojenia wierzyciela który to przepis stanowi, że kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

A zatem, z godnie z brzmieniem ww. przepisu, przestępstwem jest nie tylko na przykład zbycie już zajętego przez komornika telewizora ale też zbycie telewizora którego komornik jeszcze nie zajął ale który zająłby a zbycie tego telewizora spowodowało, że nie ma już z czego wyegzekwować całego długu.

Jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego o ile pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa (który nas nie interesuje tu), tak stanowi § 4 tegoż art. 300 kk. Oznacza to, że zawiadomienie o możliwości popełnienia tego przestępstwa może wnieść tylko wierzyciel egzekwujący a nie komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne. Komornicy niekiedy informują wierzycieli, że prawdopodobnie doszło do udaremnienia egzekucji pouczając o możliwości powiadomienia organów ścigania.

Pytanie które nasuwa się wierzycielom w takiej sytuacji brzmi: co mi to da, że powiadomię organy ścigania, czy zwiększy się przez to szansa na wyegzekwowanie należności? No, w obawie przed grożącą karą pozbawienia wolności, ten i ów dłużnik może w trakcie postępowania karnego może zwrócić przynajmniej część długu którego egzekucję udaremnił. Dzięki temu może uzyskać umorzenie postępowania karnego albo lżejszy wyrok. Nie licz jednak wierzycielu na to, że dłużnik otrzyma wyrok z obowiązkiem naprawienia szkody co przy orzeczeniu warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, dla wielu dłużników byłoby silnym bodźcem do spłacania długu. Zgodnie bowiem z art. 415 § 1 Kodeksu postępowania karnego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. A w każdej tego typu sprawie przecież istnieje już tytuł wykonawczy na podstawie które było / jest wciąż prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Prawdopodobnie rzadko który wierzyciel zawiadamia organy ścigania o udaremnianiu egzekucji przez dłużnika. Prawdopodobnie też niewielki odsetek dłużników spłaca wówczas choćby część długu.

Od czasu do czasu nasuwa mi się pytanie, czy przestępstwem udaremniania egzekucji jest zmiana konta bankowego gdy dotychczasowe zajął komornik: Komornik a zmiana konta bankowego – czy to przestępstwo? Ostatecznie skłaniam się raczej do twierdzenia, że nie jest to przestępstwo ale nie odpowiadam za te moje słowa. 😉 Dobre konta osobiste do zmiany masz tutaj a dobre konta firmowe tutaj. 😉

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 komentarz do 'Przestępstwo udaremniania egzekucji komorniczej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Brak możliwości uzyskania obowiązku naprawienia szkody przy art. 300 kk czyni ten przepis mało skutecznym.

    Anonim

    18 Cze 20 o 12:40

Skomentuj